Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
EU fondovi, europske integracije, međunarodna i regionalna suradnja

Javni poziv za dodjelu potpore pri izradi projektno-tehničke dokumentacije u 2014.

Krapinsko-zagorska županija objavljuje javni poziv jedinicama lokalne samouprave, za podnošenje prijava u svrhu dodjele potpore za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projektne prijedloge prihvatljive za financiranje putem programa i fondova Europske unije

Odluku o odobrenju bespovratnih sredstava možete preuzeti u prilozima ispod teksta.

 

Ž U P A N

KLASA: 310-01/14-01/34

URBROJ: 2140/01-02-14-04

Krapina, 15. rujan 2014.

Na temelju I. izmjena „Programa poticanja lokalnog razvoja 2014. – 2016.“ (Klasa: 310-01/14-01/34, Urbroj: 2140/01-02-14-03) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije dana 15. rujna 2014. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpore pri izradi

projektno-tehničke dokumentacije

u 2014. godini sukladno

I. izmjenama „PROGRAMA POTICANJA LOKALNOG RAZVOJA 2014.-2016.“

Krapinsko- zagorska županija (u daljnjem tekstu: Županija) putem I. izmjena „Programa poticanja lokalnog razvoja 2014.-2016.“ (u daljnjem tekstu: Program) želi doprinijeti ostvarenju održivog lokalnog razvoja, a sukladno načelima ravnomjernog razvoja županije u cijelosti.

Bespovratna sredstva osigurana putem ovog Programa namijenjena su za potporu pri pripremi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave sa područja Županije, a u svrhu pripreme projektno-tehničke dokumentacije za projektne prijedloge prihvatljive za financiranje putem programa i fondova Europske Unije.

Pozivaju se svi zainteresirani prijavitelji da dostave svoje prijave za pripremu i izradu projektno-tehničke dokumentacije projektnog prijedloga za 2014. godinu a koji su sukladni ciljevima Programa.

FINACIJSKA SREDSTAVA

Ukupan indikativan iznos Programa je 1.485.468,00 HRK. Sredstava su osigurana u Proračunu Krapinsko- zagorske županije na poziciji R 0282.

Potpora se može ostvariti do 50 % ukupno prihvatljivih troškova prijave - Minimalni iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kn, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kn po prijavi (uključujući PDV).

Prihvatljivi su svi troškovi nastali i/ili plaćeni u 2014. godini

PRIJAVITELJI - TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Jedinice lokalne samouprave, pojedinačno ili više njih zajedno isključivo s područja Krapinsko- zagorske županije.

PRIJAVA – ROK / DOKUMENTACIJA

Prijava se podnosi putem propisane dokumentacije u roku od 21 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj Internet stranici Krapinsko- zagorske županije.

Prijava obvezno sadrži:

1. PRIJAVNI OBRAZAC

2. OBRAZAC PRORAČUNA (Prilog br.1)

3. Izjavu o obvezi prijave projektnog prijedloga na programe i fondove EU (Prilog br.2)

4. Izjavu o partnerstvu ( ako je primjenjivo - Prilog br.3)

5. Svu obveznu dokumentaciju definiranu Programom

PODRUČJA FINANCIRANJA

1. Javna poslovna, turistička i kulturna infrastruktura

2. Energetska učinkovitost

3. Zaštita okoliša i očuvanje zaštićenih područja

NAMJENA SREDSTAVA – ŠTO SE FINANCIRA

- Sredstva Programa su namijenjena za izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu na programe i fondove Europske Unije te ostalih troškova povezanih sa pripremom projektnog prijedloga, koji uključuju niže navedene troškove : Izrada tehničke dokumentacije (npr. idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, parcelacijski elaborat i ostalo)

- Izrada troškovnika i izrada tehničkih specifikacija za ulaganja za koje nije potrebno ishođenje akta o gradnji

- Izrada Studije izvedivosti, Studije utjecaja na okoliš i sve ostale potrebne elaborate i studije

- Troškovi vezani uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (uređenje vlasničkih odnosa)

DOSTAVA PRIJAVE

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, privatnom kurirskom službom ili dostavom na ruke (dostavljač će dobiti potpisan i datumom ovjeren odrezak) na dolje navedenu adresu:

Krapinsko- zagorska županija

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,

promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

Magistratska 1

49 000 Krapina

Na vanjskoj strani omotnice mora biti naznačeno:

- Ne otvaraj

- Naziv javnog poziva

- Puni naziv prijavitelja i točna adresa prijavitelja.

INFORMACIJE

Javni poziv za s dokumentacijom (Prijavni obrazac, Obrazac proračuna te Izjave) te I. izmjena „Programa poticanja lokalnog razvoja 2014.-2016.“ dostupni su na službenoj Internet stranici Krapinsko- zagorske županije : www.kzz.hr

Za sve detaljne informacije i eventualne nejasnoće obratite se na slijedeću e-mail adresu: pplr@kzz.hr

Ž U P A N

Željko Kolar

Prilozi:

  Tekst javnog poziva
  Program
  Prijavni obrazac
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
  Popis predloženih tematskih ciljeva EU
  Kontrolna lista
  Odluka o odobrenju bespovratnih sredstava

Zadnja promjena: 15.12.2014 | Prikazano 13831 puta
Dokumenti
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo