Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
Novosti 29.5.2019
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Izgradnja šumske vlake “Stubička Gora” - ocjena prihvatljivosti za eko. mrežu

Planirani zahvat – izgradnje šumske vlake “Stubička Gora” na području Općine Stubičke Toplice i Grada Donja Stubica, nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Zagreb na k.č. 2273, 2272, 2268/1, 2269, 2297 k.o. Kraljev Vrh i k.č. 2582/1 k.o. Stubičko Podgorje, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/19-01/09

URBROJ: 2140/01-08/1-19-4

Krapina, 29. svibnja 2019.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Zagreb, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje šumske vlake “Stubička Gora” na području Općine Stubičke Toplice i Grada Donja Stubica, nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat – izgradnje šumske vlake “Stubička Gora” na području Općine Stubičke Toplice i Grada Donja Stubica, nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Zagreb na k.č. 2273, 2272, 2268/1, 2269, 2297 k.o. Kraljev Vrh i k.č. 2582/1 k.o. Stubičko Podgorje, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

III. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zaprimio je 05.04.2019. godine zahtjev nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Zagreb, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje šumske vlake “Stubička Gora” na području Općine Stubičke Toplice i Grada Donja Stubica na k.č. 2273, 2272, 2268/1, 2269, 2297 k.o. Kraljev Vrh i k.č. 2582/1 k.o. Stubičko Podgorje.

U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata i planiranom zahvatu.

Upravni odjel je 12. travnja 2019. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, od Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zatražio mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (KLASA: UP/I-351-01/19-01/09, URBROJ: 2140/01-08/1-19-2).

Tijekom postupka traženo mišljenje Ministarstva (KLASA: 612-07/19-26/291, URBROJ: 427-07-6-19-2 od 24.05.2019. godine) je dostavljeno, a u njemu se navodi da uz dopunu idejnog rješenja na način da se radovi uklanjanja vegetacije vrše u periodu od 15. travnja do 1. lipnja i/ili od 15. rujna do 1. studenog te da se stabla nakon sječe ostavljaju 24 sata na mjestu prije uklanjanja, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva te utvrdio sljedeće.

Izgradnja predmetne šumske vlake planira se na području Šumarije Donja Stubica, na području Parka prirode Medvednica, u gospodarskoj jedinici „Stubička Gora“ na k.č. 2273, 2272, 2268/1, 2269, 2297 k.o. Kraljev Vrh te k.č. 2582/1 k.o. Stubičko Podgorje. Projektirana šumska vlaka ukupne dužine 1600 m prolazi odjelom/odsjekom: 25a u dužini 1300 m, te odsjekom 25b u dužini od 300 m. Širina kolne trake traktorske vlake ne prelazi 3 m. Planirana šumska prometnica služi za prolazak šumskih vozila i mehanizacije kada se vrši transport drva, a nastaje presijecanjem šumske trase i eventulanim vađenjem panjeva. Planirano vrijeme izvođenja radova gradnje je 30 radnih dana isključivo uz povoljne vremenske i terenske uvjete.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“ broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR 2000583 Medvednica“.

Sukladno dostavljenom mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, područje planiranog zahvata obuhvaća šumske zajednice „Panonsko bukovo-jelove šume“. Navedeni stanišni tip pripada ciljanom stanišnom tipu 91KO Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) navedenog područja ekološke mreže. S obzirom na ukupnu površinu navedenog ciljanog stanišnog tipa na području POVS „HR 2000583 Medvednica“ (4040,97 ha), zahvatom će doći do prihvatljivog gubitka ciljanog stanišnog tipa 91LO Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)(0,01%).

Područje „HR 2000583 Medvednica“ uvršteno je u ekološku mrežu radi očuvanja ciljanih vrsta od kojih je važno istaknuti vrste vezane za šumska staništa, a to su jelenak (Lucanus cervus), alpinska strizibuba (Rosalia alpina), velika četveropjega cvilidreta (Morimus funereus), Grundov šumski bijelac (Leptidea morsei), hrastova strizibuba (Cerambyx cerdo), mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros), veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), južni potkovnjak (Rhinolophus euryale), širokouhi mračnjak (Barbastella barbastellus), dugokrili pršnjak (Miniopterus schreiberesii), velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii), veliki šišmiš (Myotis myotis), gorski potočar (Cordulegaster heros), mirišljavi samotar (Osmoderma eremita), veliki vodenjak (Triturus carnifex) i žuti mukač (Bombina variegata).

Za provedbu planiranog zahvata bit će potrebno izvršiti čistu sječu, čime će doći do gubitka oko 0,003% šumskih staništa povoljnih za navedene ciljanje vrste. S obzirom na veliku zastupljenost odgovarajućih staništa pogodnih za ove vrste na navedenom području ekološke mreže, radi se o utjecaju koji nije značajan.

Ciljna vrsta velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii) pripada šumskim vrstama šišmiša koje imaju porodiljne kolonije u dupljama drveća i hiberniraju ponekad u dupljama drveća. Ta vrsta hibernira u razdoblju od kraja prosinca do kraja veljače, a nakon hibernacije kod ženki dolazi do odgođene oplodne te se ženke okupljaju u porodiljne kolonije. Vezano uz potencijalni utjecaj zahvata na ciljnu vrstu velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii) radove uklanjanja vegetacije potrebno je prilagoditi ekologiji ove vrste na način da se oni provode izvan perioda kada ženke imaju mlade odnosno da se vegetacija uklanja u periodu od 15. travnja do 1. lipnja i od 15.rujna do 1. studenog.

Vezano uz potencijalni utjecaj zahvata na prethodno navedene ciljane vrste beskralješnjaka, zbog njihovih ekoloških zahtjeva radove uklanjanja vegetacije potrebno je provoditi na način da se nakon sječe odnosno nakon rušenja zrelih stabala ista ostavljaju netaknutima 24 sata na mjestu sječe, a prije uklanjanja.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Kako se navedeni zahvat nalazi unutar Parka prirode Medvednica, područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i i 14/19) za isti je sukladno članku 143. Zakona o zaštiti prirode potrebno zatražiti uvjete zaštite prirode od javne ustanove „Park prirode Medvednica“.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavku 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskih stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/2016).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, uz upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih prostojbi.

P R O Č E L  N I K

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ

Prilozi:

  Rješenje

Zadnja promjena: 29.5.2019 | Prikazano 1127 puta

Najnovije iz područja

Dokumenti
Obrasci
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Ostalo