Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
1. majkm
122,954904 sek.
2. bubimir
130,019006 sek.
3. cajca
130,974886 sek.
4. deadpool
131,038544 sek.
5. aramat
131,731172 sek.
123...
123...
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi KZŽ za 2019. g.

Rok za podnošenje prijava počinje 28. siječnja 2019. i traje do 27. veljače 2019.

VAŽNO – izmjena dokumentacije Javnog poziva od 1. veljače 2019.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je od 1. veljače 2019. došlo do izmjene dokumentacije u sklopu Javnog poziva. Izmjene su sastavni dio Javnog poziva koji je otvoren do 27. veljače 2019.

Izmjene se odnose na:

 • Upute za prijavitelje,
 • Obrazac A1 – prijava projekta,
 • Obrazac A 2 – izjava prijavitelja.

Promjene su opisane u dokumentu Upute za prijavitelje – izmjena. Molimo prijavitelje da koriste zadnju verziju izmijenjenog Obrasca A1 i Obrasca A2 koji su službeno objavljeni.


REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 612-01/19-01/03
URBROJ: 2140/01-02-19-2
Krapina, 28. siječnja 2019.

Temeljem članka 32. statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", br. 13/01., 5/06., 11/06., 14/09, 11/13.,26/13. - pročišćeni tekst i 13/18.), župan objavljuje

Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I.

Krapinsko-zagorska županija u proračunu za 2019. godinu osigurava financijska sredstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi. Dodjela financijskih sredstva provodi se temeljem Javnog poziva za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (dalje u tekstu: Poziv). Ukupna sredstva u okviru Poziva iznose 885.000,00 kuna te se predviđa sljedeća raspodjela:

 1.  Za projekte iz područja izdavačke djelatnosti - iznos od 135.000,00 kuna,
 2.  Za projekte iz područja manifestacije u kulturi - iznos od 450.000,00 kuna,
 3.  Za projekte iz područja obnove i zaštite spomeničke i nematerijalne baštine - iznos od 300.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti odabranom projektu koji ispunjava uvjete Poziva je 5.000,00 kn, dok je najveći iznos financijskih sredstava 20.000,00 kn.

II.

Poziv se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije i otvoren je 30 dana od objave. Rok za podnošenje prijava počinje 28. siječnja 2019. i traje do 27. veljače 2019. (zadnji dan).
Prijavitelj na Poziv može prijaviti najviše 2 projekta po području, a ukupno najviše njih 4.

Detaljne upute za ispunjavanje formalnih uvjeta i cjelokupni postupak predaje prijave, stručnog vrednovanja prihvatljivih projekata, donošenje odluke o projektima koji su odabrani za financiranje te postupak ugovaranja, propisane su Uputama za prijavitelje, uključujući obavezne priloge, koje su sastavni dio ovog Poziva.

III.

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju:

 • Udruge
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Turističke zajednice
 • Samostalni umjetnici
 • Umjetničke organizacije
 • Ustanove u kulturi
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost
 • Ostale fizičke osobe (građani).

Formalni uvjeti koje prijavitelji moraju ispunjavati:

a) udruga

 • udruga je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje šest mjeseci u području u kojem prijavljuje projekt, zaključno s danom objave Poziva,
 • udruga ima registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije,
 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i transparentno vodi financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • udruga je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama, a sukladno uvidu u
  Registar udruga da je osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpis ugovora o financiranju) u mandatu,
 • udruga je ispunila ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema Krapinsko-zagorskoj županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga, te potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija - Porezne uprave, koja se dostavlja prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava),
 • udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj određen: člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", br. 26/15), što potvrđuju izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga, te dodatna dokumentacija koja se dostavlja prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava),
 • udruga ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama ili drugi odgovarajući način), odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga),
 • udruga ima usvojen Financijski plan i Program rada za 2019. godinu,
 • udruga je osigurala organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i Programu rada (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga),
 • udruga nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga),

b) ostali prijavitelji

 • prijavitelj je upisan u odgovarajući registar, kada je primjenjivo,
 • prijavitelj posjeduje odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje - Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga,
 • prijavitelj uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju
  iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te svim drugim davateljima financijskih sredstva iz javnih izvora, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje - Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga, te dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija - Porezne uprave, koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta,
 • prijavitelj uredno ispunjava obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunima jedinice lokalne samouprave i proračuna Krapinsko-zagorske županije, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje - Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga, te dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija - Porezne uprave, koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta,
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja projekta se ne vodi kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda koje se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta.

Prijavitelj na Poziv ne može prijaviti projekte koji se mogu financirati sredstvima drugih natječaja, javnih poziva ili potpora koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija.

Zabrana dvostrukog financiranja se odnosi na financiranje dijelova aktivnosti projekta koji se već financiraju iz nekog drugog izvora i po posebnim propisima - kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste prijavitelje, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

O nepostojanju dvostrukog financiranja prijavitelj dostavlja posebnu izjavu na propisanom obrascu (Obrazac A4), u skladu s Uputama za prijavitelje.

Članice Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije na ovaj Poziv ne prijavljuju  projekte iz svoje osnovne djelatnosti. Za tu vrstu aktivnosti financirat će se sredstvima koje Krapinsko-zagorska županija dodjeljuje Zajednici amaterskih kulturno­-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije.

IV.

Stručno vrednovanje prihvatljivih prijava koje ispunjavaju uvjete Poziva provodi Kulturno vijeće Krapinsko-zagorske  županije, te donosi konačni prijedlog odabranih projekata za financiranje. Odluku o financiranju odabranih projekata temeljem Poziva donosi župan.

Temeljni i posebni kriteriji koji služe za stručno vrednovanje projekata propisani su Pravilnikom o izboru i utvrđivanju  Programa javnih potreba u kulturi ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 2/16.) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi (KLASA: 612-01/19-01/02, URBROJ: 2140/01-02-19-03), te Kriterijima za vrednovanje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za koje se sredstva dodjeljuju putem javnog poziva (KLASA: 612-01/19-01/02, URBROJ: 2140/01-02-19-04).

V.

Prijavitelj dostavlja kompletnu dokumentaciju za prijavu projekta u ispisu - papirnatom obliku, potpisanu i ovjerenu pečatom (kada je primjenjivo) s naznačenim datumom i mjestom popunjavanja. Izuzetak je životopis voditelja / voditeljice projekta koji se dostavlja vlastoručno potpisan.

Uz to se OBAVEZNO prilaže istovjetni sadržaj u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka (CD-u, USB-u i sl.). Dokumenti u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka trebaju biti u PDF obliku, tj. prethodno ispunjeni na računalu, zatim isprintani, potpisani i ovjereni pečatom (kada je primjenjivo), te skenirani u PDF obliku. Izuzetak je Troškovnik projekta koji se na mediju za pohranu podataka dostavlja ispunjen u formi excel tablice.

Prijave poštom u zatvorenoj omotnici šalju se na adresu:

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu
Magistratska 1
49 000 Krapina

Na omotnici je potrebno naznačiti:
"Prijava na Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu - NE OTVARATI"

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni i koji u cijelosti ispunjavanju uvjete Poziva.

Vl.

Sva pitanja vezana uz prijavu projekata koja se odnose na uvjete ili priložene obrasce ovog Poziva mogu se postaviti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: kultura@kzz.hr najkasnije do 18. veljače 2019. godine.
U cilju jednakog tretmana svih prijavitelja, pitanja i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije najkasnije do 21. veljače 2019. godine.
Samo odgovori dobiveni službenim, pisanim putem i objavljeni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije smatraju se službenim.

U svrhu informiranja potencijalnih prijavitelja bit će organizirana Informativna radionica vezana uz ovaj Poziv. O terminu i mjestu održavanja Informativne radionice, obavijest o tome biti će objavljena na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije, preko poveznice http://www.kzz.hr/javni-poziv-kultura-2019

ŽUPAN
Željko Kolar

 

Informativna radionica

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu će se održati u četvrtak 7. veljače 2019. s početkom u 18:00 sati u Donjoj Stubici, Plava dvorana (iznad Zagrebačke banke), Toplička cesta 10. Sudjelovanje na radionici je moguće uz prethodnu prijavu (ime i prezime, naziv i status prijavitelja) koju je potrebno poslati elektronskom poštom na adresu: kultura@kzz.hr, najkasnije do 6. veljače 2019. Pitanja i prezentaciju s informativne radionice možete preuzeti ispod teksta.


VAŽNO – izmjena dokumentacije Javnog poziva od 1. veljače 2019.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je od 1. veljače 2019. došlo do izmjene dokumentacije u sklopu Javnog poziva. Izmjene su sastavni dio Javnog poziva koji je otvoren do 27. veljače 2019.

Izmjene se odnose na:

 • Upute za prijavitelje,
 • Obrazac A1 – prijava projekta,
 • Obrazac A 2 – izjava prijavitelja.

Promjene su opisane u dokumentu Upute za prijavitelje – izmjena. Molimo prijavitelje da koriste zadnju verziju izmijenjenog Obrasca A1 i Obrasca A2 koji su službeno objavljeni.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
  Kriteriji
  Upute za prijavitelje
  Upute za prijavitelje - izmjene
  Obrazac prijave (A1)
  Obrazac prijave (A1) - izmjena
  Izjava prijavitelja (A2)
  Izjava prijavitelja (A2) - izmjena
  Obrazac životopisa voditelja projekta (A3)
  Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (A4)
  Obrazac - kriteriji vrednovanja (A5)
  Obrazac ugovora (B1)
  Obrazac izvještaja (B2)
  Pitanja i odgovori s informativne radionice / primljeni putem email servisa
  Prezentacija sa informativne radionice (i primjer obrasca prijave)

Zadnja promjena: 13.2.2019 | Prikazano 1628 puta
  Dodajte podsjetnik u Vaš kalendar
 • Ukoliko koristite email klijent (npr.MS Outlook, Thunderbird, email klijent na mobilnim uređajima i tabletima) ili zasebnu kalendar aplikaciju, kliknite OVDJE
  Upute: Kliknite na link i odaberite Otvori / Open.
 • Ukoliko vašem kalendaru pristupate putem internet preglednika (npr. Gmail), unesite vašu email adresu i kliknite Pošalji podsjetnik
  Vaša email adresa:

Najnovije iz područja

Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna skrb,
udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Ostalo
veljača 2019
poutsrčepesune
28293031
1
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Zagorski Vodovod)
 • 250.000 kn za financ. rada udruga branitelja - izmjena obrasca i termina radionice
 • Javni poziv za predlaganje projekata u kulturi - izmjene i radionica
 • Milijun i 150 tisuća kuna za rad HGSS-a i županijske vatrogasne zajednice
 • 2
  3
 • Noć muzeja 2019.
 • VI. svezak Hrvatskozagorskog književnog zbornika
 • Održan 49. Cup Stubica
 • 4
 • Rijetki inspiriraju. Ostavi trag! /Hrvatski savez za rijetke bolesti
 • Održana sjednica Koordinacijskog tima za promicanje dojenja
 • Gupčeva lipa nominirana za Europsko stablo 2019. godine
 • KZŽ DOBITNICA ZLATNE PLAKETE ZA INFORMIRANJE
 • Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Ivan Škrinjar
 • ZA RAD UDRUGA KZŽ KROZ NATJEČAJE IZDVAJA PREKO 2 MIL. KUNA
 • Održan sastanak Koordinacije
 • KISS – Kreativne industrije, samozapošljavanje i samopouzdanje
 • NAJAVA: 6. sjednica Županijskog savjeta mladih
 • 5
 • KZŽ I GRAD PREGRADA UREĐUJU KUĆU JANKA LESKOVARA
 • Hrvatski tjedan borbe protiv raka
 • Informativna radionica uz natječaj za financ. programa i projekata poljo. udruga
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Josip Lisak)
 • Najave sjednica radnih tijela
 • Savjet mladih KZŽ donio Izvješće o radu u 2018. godini
 • 6
 • Veliku stručni skup odgajatelja i 10 godina Dječjeg vrtića Rožica
 • GLASAJTE ZA GUPČEVU LIPU - nominacija za Europsko stablo 2019. godine
 • STJEPAN ĐUKIĆ PIŠTA IZLAŽE U MIMARI
 • 7
 • Radovi na rekonstrukciji - dogradnji dizala za osobe s invaliditetom
 • 12. sjednica Županijske skupštine
 • ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU AFRIČKE SVINJSKE KUGE
 • 8
 • Zagorje predvodnik projekata energetske učinkovitosti i na europskoj razini
 • U Zaboku održan 2. Dan urbane aglomeracije Zagreb
 • 9
 • DAN OTVORENIH VRATA OPERACIJSKOG ODJELA OB ZABOK
 • 13. ZIMSKA ŠKOLA CRVENOG KRIŽA
 • Seljačka buna oduševila i na novoj lokaciji kod dvorca Stubički Golubovec
 • 10
  11
 • Kolegij gradonačelnika i načelnika
 • Europski kup Karlovac Open - odlični nastupi zagorskih sportaša
 • ZARA - REALIZACIJA VIŠE OD 100 PROJEKATA, 4 STRATEŠKA - 600 mil. kn
 • Dan broja 112 - prošlogodišnji prosjek 85 poziva dnevno
 • Hrvatskoj zajednici županija priznanje za transparentnost rada u komunikaciji
 • Svjetski dan bolesnika
 • 12
 • Natječaj za financ. prog. i projekata poljop. udruga - izmj. u Uputama za prijavitelje
 • Hrvatski savez za rijetke bolesti
 • 13
 • 13. veljače - Svjetski dan radija
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marijan Gospočić)
 • Javni poziv za pred. proj. za Program javnih potreba u kulturi - video i materijali s radionice
 • Baruni održali završnicu projekta Promicanje istine o Domovinskom ratu
 • Na valovima volonterstva – infrastruktura za snažne i povezane zajednice
 • PROJEKT „VEZE PRIRODE“
 • Patrik Erceg i Jana Pavalić državni kadetski prvaci u plivanju
 • 14
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (AquafilCRO)
 • ŠUDIGO Zabok - profesori na mobilnosti u Sj. Irskoj - projekt Erasmus + Moderna učionica
 • Poziv za sudjelovanje na 13. manifestaciji "Babičini kolači"
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Staklorez Burić)
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marijan Katalenić)
 • Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Gordan Jagušt
 • Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Gordan Jagušt
 • „PREKINIMO ŠUTNJU“ - CESI
 • PRIOPĆENJE ZAGORSKOG VODOVODA – onečišćenje vode
 • OTVORENA PREUREĐENA POSLOVNICA ZABE
 • U Krapini otvoren ured Stranke rada i solidarnosti
 • 15
 • Izvješće Župana za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine.
 • Županijska skupština u 2018. godini
 • PRESS – JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ
 • Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti
 • Zamjenica župana posjetila majku koja je rodila 5. dijete
 • Održan sastanak župana sa načelnicima i gradonačelnicima
 • U Krapini otvorena tradicionalna izložba Maske
 • ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA URV 2. GBR “GROMOVI” KZŽ
 • 16
  Godišnja skupština Udruge ratnih veterana 103. brigade HV-a.
  17
  18192021222324
  25262728123
  45678910
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Video studio IN, Krapina, Doliće, Vladimir Ovčarić Air Mill, Best, Mobile Game, iOS, Android, Addictive, One tap, recommended