Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
123...
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi KZŽ za 2019. g.

Rok za podnošenje prijava počinje 28. siječnja 2019. i traje do 27. veljače 2019.

Odluka o odabranim projektima za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019.

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja 141 prihvatljive projektne prijave od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije, župan je donio Odluku o projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019. Odluku možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 612-01/19-01/03
URBROJ: 2140/01-02-19-2
Krapina, 28. siječnja 2019.

Temeljem članka 32. statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", br. 13/01., 5/06., 11/06., 14/09, 11/13.,26/13. - pročišćeni tekst i 13/18.), župan objavljuje

Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I.

Krapinsko-zagorska županija u proračunu za 2019. godinu osigurava financijska sredstva za provedbu Programa javnih potreba u kulturi. Dodjela financijskih sredstva provodi se temeljem Javnog poziva za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (dalje u tekstu: Poziv). Ukupna sredstva u okviru Poziva iznose 885.000,00 kuna te se predviđa sljedeća raspodjela:

 1.  Za projekte iz područja izdavačke djelatnosti - iznos od 135.000,00 kuna,
 2.  Za projekte iz područja manifestacije u kulturi - iznos od 450.000,00 kuna,
 3.  Za projekte iz područja obnove i zaštite spomeničke i nematerijalne baštine - iznos od 300.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti odabranom projektu koji ispunjava uvjete Poziva je 5.000,00 kn, dok je najveći iznos financijskih sredstava 20.000,00 kn.

II.

Poziv se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije i otvoren je 30 dana od objave. Rok za podnošenje prijava počinje 28. siječnja 2019. i traje do 27. veljače 2019. (zadnji dan).
Prijavitelj na Poziv može prijaviti najviše 2 projekta po području, a ukupno najviše njih 4.

Detaljne upute za ispunjavanje formalnih uvjeta i cjelokupni postupak predaje prijave, stručnog vrednovanja prihvatljivih projekata, donošenje odluke o projektima koji su odabrani za financiranje te postupak ugovaranja, propisane su Uputama za prijavitelje, uključujući obavezne priloge, koje su sastavni dio ovog Poziva.

III.

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju:

 • Udruge
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Turističke zajednice
 • Samostalni umjetnici
 • Umjetničke organizacije
 • Ustanove u kulturi
 • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost
 • Ostale fizičke osobe (građani).

Formalni uvjeti koje prijavitelji moraju ispunjavati:

a) udruga

 • udruga je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje šest mjeseci u području u kojem prijavljuje projekt, zaključno s danom objave Poziva,
 • udruga ima registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije,
 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i transparentno vodi financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • udruga je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama, a sukladno uvidu u
  Registar udruga da je osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpis ugovora o financiranju) u mandatu,
 • udruga je ispunila ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema Krapinsko-zagorskoj županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga, te potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija - Porezne uprave, koja se dostavlja prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava),
 • udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj određen: člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", br. 26/15), što potvrđuju izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga, te dodatna dokumentacija koja se dostavlja prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava),
 • udruga ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama ili drugi odgovarajući način), odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga),
 • udruga ima usvojen Financijski plan i Program rada za 2019. godinu,
 • udruga je osigurala organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i Programu rada (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga),
 • udruga nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije (Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga),

b) ostali prijavitelji

 • prijavitelj je upisan u odgovarajući registar, kada je primjenjivo,
 • prijavitelj posjeduje odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje - Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga,
 • prijavitelj uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju
  iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te svim drugim davateljima financijskih sredstva iz javnih izvora, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje - Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga, te dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija - Porezne uprave, koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta,
 • prijavitelj uredno ispunjava obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunima jedinice lokalne samouprave i proračuna Krapinsko-zagorske županije, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje - Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga, te dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija - Porezne uprave, koja se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta,
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja projekta se ne vodi kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđeni, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda koje se dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta.

Prijavitelj na Poziv ne može prijaviti projekte koji se mogu financirati sredstvima drugih natječaja, javnih poziva ili potpora koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija.

Zabrana dvostrukog financiranja se odnosi na financiranje dijelova aktivnosti projekta koji se već financiraju iz nekog drugog izvora i po posebnim propisima - kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste prijavitelje, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

O nepostojanju dvostrukog financiranja prijavitelj dostavlja posebnu izjavu na propisanom obrascu (Obrazac A4), u skladu s Uputama za prijavitelje.

Članice Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije na ovaj Poziv ne prijavljuju  projekte iz svoje osnovne djelatnosti. Za tu vrstu aktivnosti financirat će se sredstvima koje Krapinsko-zagorska županija dodjeljuje Zajednici amaterskih kulturno­-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije.

IV.

Stručno vrednovanje prihvatljivih prijava koje ispunjavaju uvjete Poziva provodi Kulturno vijeće Krapinsko-zagorske  županije, te donosi konačni prijedlog odabranih projekata za financiranje. Odluku o financiranju odabranih projekata temeljem Poziva donosi župan.

Temeljni i posebni kriteriji koji služe za stručno vrednovanje projekata propisani su Pravilnikom o izboru i utvrđivanju  Programa javnih potreba u kulturi ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 2/16.) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi (KLASA: 612-01/19-01/02, URBROJ: 2140/01-02-19-03), te Kriterijima za vrednovanje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za koje se sredstva dodjeljuju putem javnog poziva (KLASA: 612-01/19-01/02, URBROJ: 2140/01-02-19-04).

V.

Prijavitelj dostavlja kompletnu dokumentaciju za prijavu projekta u ispisu - papirnatom obliku, potpisanu i ovjerenu pečatom (kada je primjenjivo) s naznačenim datumom i mjestom popunjavanja. Izuzetak je životopis voditelja / voditeljice projekta koji se dostavlja vlastoručno potpisan.

Uz to se OBAVEZNO prilaže istovjetni sadržaj u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka (CD-u, USB-u i sl.). Dokumenti u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka trebaju biti u PDF obliku, tj. prethodno ispunjeni na računalu, zatim isprintani, potpisani i ovjereni pečatom (kada je primjenjivo), te skenirani u PDF obliku. Izuzetak je Troškovnik projekta koji se na mediju za pohranu podataka dostavlja ispunjen u formi excel tablice.

Prijave poštom u zatvorenoj omotnici šalju se na adresu:

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu
Magistratska 1
49 000 Krapina

Na omotnici je potrebno naznačiti:
"Prijava na Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu - NE OTVARATI"

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni i koji u cijelosti ispunjavanju uvjete Poziva.

Vl.

Sva pitanja vezana uz prijavu projekata koja se odnose na uvjete ili priložene obrasce ovog Poziva mogu se postaviti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: kultura@kzz.hr najkasnije do 18. veljače 2019. godine.
U cilju jednakog tretmana svih prijavitelja, pitanja i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije najkasnije do 21. veljače 2019. godine.
Samo odgovori dobiveni službenim, pisanim putem i objavljeni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije smatraju se službenim.

U svrhu informiranja potencijalnih prijavitelja bit će organizirana Informativna radionica vezana uz ovaj Poziv. O terminu i mjestu održavanja Informativne radionice, obavijest o tome biti će objavljena na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije, preko poveznice http://www.kzz.hr/javni-poziv-kultura-2019

ŽUPAN
Željko Kolar

 

Informativna radionica

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu će se održati u četvrtak 7. veljače 2019. s početkom u 18:00 sati u Donjoj Stubici, Plava dvorana (iznad Zagrebačke banke), Toplička cesta 10. Sudjelovanje na radionici je moguće uz prethodnu prijavu (ime i prezime, naziv i status prijavitelja) koju je potrebno poslati elektronskom poštom na adresu: kultura@kzz.hr, najkasnije do 6. veljače 2019. Pitanja i prezentaciju s informativne radionice možete preuzeti ispod teksta.


VAŽNO – izmjena dokumentacije Javnog poziva od 1. veljače 2019.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je od 1. veljače 2019. došlo do izmjene dokumentacije u sklopu Javnog poziva. Izmjene su sastavni dio Javnog poziva koji je otvoren do 27. veljače 2019.

Izmjene se odnose na:

 • Upute za prijavitelje,
 • Obrazac A1 – prijava projekta,
 • Obrazac A 2 – izjava prijavitelja.

Promjene su opisane u dokumentu Upute za prijavitelje – izmjena. Molimo prijavitelje da koriste zadnju verziju izmijenjenog Obrasca A1 i Obrasca A2 koji su službeno objavljeni.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
  Kriteriji
  Upute za prijavitelje
  Upute za prijavitelje - izmjene
  Obrazac prijave (A1)
  Obrazac prijave (A1) - izmjena
  Izjava prijavitelja (A2)
  Izjava prijavitelja (A2) - izmjena
  Obrazac životopisa voditelja projekta (A3)
  Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (A4)
  Obrazac - kriteriji vrednovanja (A5)
  Obrazac ugovora (B1)
  Obrazac izvještaja (B2)
  Pitanja i odgovori s informativne radionice / primljeni putem email servisa (1. set)
  Prezentacija sa informativne radionice (i primjer obrasca prijave)
  Pitanja i odgovori primljeni putem email servisa (2. set)
  Odluka o ispunjavanju propisanih uvjeta
  Odluka o odabranim projektima za financiranje

Zadnja promjena: Danas | Prikazano 8029 puta

Najnovije iz područja

Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja
svibanj 2020
poutsrčepesune
27282930
1
 • KZŽ: BROJ OZDRAVLJENIH PRVI PUT VEĆI OD BROJA OBOLJELIH
 • 25 godina BLJESKA
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 1. svibnja 2020.
 • 2
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 2. svibnja 2020.
 • 25 godina od Rudijeve pogiblje
 • 3
  Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 3. svibnja 2020.
  4
 • Nova Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
 • Zlata vrijedno znanje iz Zlatara pretoči u uspješnu karijeru
 • Dan Grada Klanjca
 • Već nekoliko dana bez novozaraženih!
 • Sveti Florijan – zaštitnik vatrogasaca
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 4. svibnja 2020.
 • 40 godina od smrti Josipa Broza Tita
 • 5
 • Postani promotor/ica mladih!
 • SEDMI DAN BEZ NOVOZARAŽENIH, JOŠ 5 OSOBA OZDRAVILO
 • Vrijedna donacija Županije Obrtničkoj i Gospodarskoj komori
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 5. svibnja 2020.
 • 6
 • Keymon angels i WBAF Hrvatska potpisali ugovor o suradnji
 • OSMI DAN BEZ NOVOZARAŽENIH, JOŠ 15 OSOBA OZDRAVILO
 • Upiši strukovno zanimanje u Srednjoj školi Konjščina – kreni u poslovne vode odmah na
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 6. svibnja 2020.
 • 7
 • DEVETI DAN BEZ NOVOZARAŽENIH NA PODRUČJU KZŽ
 • Od 4705 učenika, samo 26 ih se vraća u škole
 • Mladi i budući poduzetnici, postanite „stanari“ u novom Inkubatoru KZŽ!
 • Župani SZ RH: U škole će u ponedjeljak doći po jedan učenik, povucite odluku!
 • Potpredsjednik Vlade RH Predrag Štromar posjetio Zagorje
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 7. svibnja 2020.
 • 8
 • Počela nacionalna kampanja osnaživanja žena „Sofija“
 • Deseti dan bez novozaraženih
 • 6,18 mil. kn. vrijedna energetska obnova kumrovečke osnovne škole pri kraju
 • 08. svibnja - Svjetski dan Crvenog križa
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 8. svibnja 2020.
 • 9
 • JEDANAESTI DAN BEZ NOVOZARAŽENIH
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 9. svibnja 2020.
 • Nove odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
 • 10
 • DVANAESTI DAN BEZ NOVOZARAŽENIH
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 10. svibnja 2020.
 • Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (10.5.2020)
 • 11
 • Javna nabava poštanskih usluga
 • Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - prenamjena parcele u Općini Radoboj
 • TRINAESTI DAN BEZ NOVOZARAŽENIH NA PODRUČJU KZŽ
 • Odbor za društvene djelatnosti
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 11. svibnja 2020.
 • 12
 • 14. DAN BEZ NOVOZARAŽENIH NA PODRUČJU KZŽ - još 4 osobe ozdravile
 • ČESTITKA ŽUPANA KOLARA POVODOM DANA MEDICINSKIH SESTARA
 • 13
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. svibnja 2020.
 • 15. DAN BEZ NOVOZARAŽENIH NA PODRUČJU KZŽ - OZDRAVILE JOŠ 3 OSOBE
 • UPIŠI UGOSTITELJSKO ZANIMANJE U SREDNJOJ ŠKOLI PREGRADA I OSIGURAJ USPJEŠNU BUDUĆNOST
 • Upisi u prvi razred osnovne škole - obustava svih aktivnosti
 • Nastavljaju se upisi u prvi razred osnovne škole
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 13. svibnja 2020.
 • Savjetovanje - Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osniv. postrojbi civ. zaštite
 • Savjetovanje - Donošenje Odluke o određ. pravnih osoba od int. za sustav civ. zaštite
 • 14
 • 98. OBLJETNICA ROĐENJA DR. FRANJE TUĐMANA
 • U TIJEKU 12,84 MIL. KUNA VRIJEDNA ENERGETSKA OBNOVA OŠ I SŠ U KONJŠČINI
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 14. svibnja 2020.
 • INFO LINIJE I BROJEVI TELEFONA / KORONA VIRUS
 • 15
 • Poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija
 • Poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financ. manifestacija - obustava
 • Odobrena humanitarna akcija "Zajedništvom obrtnika za pomoć stradalima u potresu"
 • Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga u 2020. g.
 • Javni natječaj za finan. programa i projekata poljo. udruga u 2020. g. - obustava
 • Međunarodni dan obitelji
 • 250.000 kuna za financiranje rada udruga branitelja
 • Natječaj za dodjelu financijskih potpora programa i projekata udruga
 • Obustava natječaja i javnih poziva - zdravstvo, soc. politika, udruge i branitelji
 • 17. DAN BEZ NOVOZARAŽENIH NA PODRUČJU KZŽ
 • 430.000 kuna za novih 8.600 kljunova zagorskog purana
 • POZIV: Sajam udruga - ove godine online
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 15. svibnja 2020.
 • 16
 • 18 dana bez novozaraženih na području KZŽ
 • Zabočanin J.R. August osvojio 3 Porina!
 • 17
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 16. svibnja 2020.
 • 19 dana bez novozaraženih na području KZŽ
 • 18
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 17. svibnja 2020.
 • KZŽ: 20 dana bez novozaraženih
 • ZAVRŠENA 7,1 MIL. KN VRIJEDNA ENERGETSKA OBNOVA OŠ U GORNJOJ STUBICI
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (ŽUC - san. klizišta i rek. ceste Donja Selnica)
 • Poslovno - tehnološki inkubator KZŽ - Obavijesti za ponuditelje
 • 19
 • Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi KZŽ za 2020.
 • Javni poziv za predlaganje projekata za Program javnih potreba u kulturi - obustava
 • BROJ OBOLJELIH U KZŽ PAO NA JEDNOZNAMENKASTI BROJ
 • Povjerenstvo za priznanja
 • 20
 • Ozdravile još 2 osobe, preostalo 7 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom
 • TROSTRUKI DOBITNIK PORINA J.R. AUGUST NA PRIJEMU KOD ŽUPANA
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 20. svibnja 2020.
 • 21
 • BROJ OBOLJELIH U KZŽ SPUSTIO SE NA 5 OSOBA
 • Nacionalni dan oboljelih od mišićne distrofije i ostalih neuromuskularnih bolesti
 • Javni poziv - pomoćnici u nastavi za školsku godinu 2019/2020
 • GRADNJA SPORTSKE DVORANE U HRAŠĆINI BLIŽI SE KRAJU
 • Poduzetnički centar KZŽ i WBAF RH predstavljaju pobjednika start up natjecanja Podim
 • 22
 • Obavijest roditeljima za upis u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021.
 • Obavijest o početku redovite nastave za učenike od 1. do 4. razreda
 • KZŽ USKORO „KORONA FREE“ ŽUPANIJA, BROJ OBOLJELIH PAO NA 2
 • Odluka Županijskog stožera civilne zaštite za rad tradicijskih obrta nedjeljom
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 22. svibnja 2020.
 • 23
  DAN MLADOSTI U KUMROVCU
  24
  25
 • KZŽ: 25 DANA BEZ NOVOOBOLJELIH
 • KZŽ: 26 DANA BEZ NOVOOBOLJELIH
 • 27 DANA BEZ NOVOOBOLJELIH
 • U Kumrovcu završena 6,18 milijuna kuna vrijedna energetska obnova osnovne škole
 • Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2019.
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 25. svibnja 2020.
 • 26
 • Nabava ICT opreme i programskih aplikacija za Poslovno - tehnološki inkubator KZŽ
 • 28 DANA BEZ NOVOZARŽENIH - JOŠ SAMO JEDNA AKTIVNA OSOBA!
 • 4 NOVA VOZILA ZA ISPOSTAVE DOMA ZDRAVLJA KZŽ
 • Izvješće o provedbi Plana gosp. otpadom RH za 2019. g. (i objedinjena izvješća JLS)
 • Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 26. svibnja 2020.
 • 27
 • Dan Općine Hrašćina
 • KZŽ OD DANAS KORONA FREE ŽUPANIJA!
 • 28293031
  1234567
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Air Mill, Best, Mobile Game, iOS, Android, Addictive, One tap, recommended