Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
Fotogalerije
Statične stranice 30.12.2019
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove u području obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture koji se odnose na:

 • praćenje i proučavanje područja  obrazovanja, osobito osnovnog i srednjeg školstva, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture, športa i  tehničke kulture te pripremu stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela
 • davanje mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojih je Županija osnivač u djelatnostima iz stavka 1. alineje 1. ovog članka
 • sudjelovanje u  pripremi prijedloga mreže ustanova u djelatnostima iz stavka 1. alineje 1. ovog članka sukladno posebnim propisima
 • sudjelovanje u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja  Županije u održavanju i razvoju djelatnosti iz stavka 1. alineje 1.
 • pripremu prijedloga, praćenje i izvještavanje o provođenju programa financiranja javnih potreba u djelatnosti školstva, kulture, športa i tehničke kulture
 • administrativno-tehničke i stručne poslove za radna tijela Županije iz djelokruga rada
 • provedbu propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada,
 • izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela i
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • upisivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti u registre sportskih djelatnosti
 • obavljanje nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića; utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama
 • utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i odgoda upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik
 • obavljanje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata osnovnih i srednjih škola na području Županije
 • donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci
 • vođenje evidencije o učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme te izdavanje odgovarajućih obavijesti školskim ustanovama
 • raspuštanje školskog odbora školskih ustanova i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom u slučajevima propisanim posebnim zakonom
 • utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih
 • utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/20)

Kontakt

 • Adresa: Krapina, Magistratska ulica 1
 • Telefon: 049/329-072
 • Telefax: 049/329-076, 329-113
 • Email odjela: obrazovanje©kzz.hr 

Djelatnici odjela


Zadnja promjena: 28.1.2021 | Prikazano 54087 puta
Dokumenti
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo