Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Prethodna ocjena prihvatljivosti za zahvat Poučna staza "Lojzekov put"

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Poučna staza „Lojzekov put“

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

       gradnju i zaštitu okoliša

 

KLASA: UP/I-351-01/20-01/17

URBROJ: 2140/01-08-20-4

Krapina, 29. rujna 2020.

 

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a povodom zahtjeva Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica “Gupčev kraj” u ime nositelja zahvata Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Poučna staza “Lojzekov put”, nakon provedenog postupka, donosi

 

R J E Š E N J E

 

          I.         Planirani zahvat Poučna staza “Lojzekov put” nositelja Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica, na k.č. 2571, 2566, 2573, 2572, 2575, 2578, 2577, 2576 i 2579 k.o. Stubičko podgorje, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

        II.        Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

       III.      Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica “Gupčev kraj” je u ime nositelja zahvata Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica podnijela Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Poučna staza “Lojzekov put” na k.č. 2571, 2566, 2573, 2572, 2575, 2578, 2577, 2576 i 2579 k.o. Stubičko podgorje. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata, podaci o zahvatu i lokaciji zahvata.

 

Upravni odjel je 23.09.2020. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zatražio mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (KLASA: UP/I-351-01/20-01/17, URBROJ: 2140/01-08-20-2).

 

Ministarstvo je dostavilo mišljenje (KLASA: 612-07/20-38/1022, URBROJ: 517-20-2 od 24.09.2020.) da se s obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da je predmetni zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Nadalje, u mišljenju Ministarstva je također navedeno da se zahvat nalazi i unutar Parka prirode Medvednica te s obzirom na to da se predmetni zahvat nalazi unutar zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode za isti je potrebno ishoditi uvjete zaštite prirode.

 

U provedbi postupka Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva te utvrdio sljedeće.

 

Zahvatom je planirana izgradnja poučne staze ukupne dužine 1.417,43 metara i širine 2 metra na k.č. broj 2571, 2566, 2573, 2572, 2575, 2578, 2577, 2576 i 2579 k.o. Stubičko podgorje te uspostava četiri odmorišta i postavljanje klupa, stolova, edukativnih ploča sprava za rekreaciju i promatračnice  (površine cca 40 m2). Staza cijelom svojom dužinom prolazi obraslim šumskim zemljištem, a djelomično se nalazi na postojećem putu i postojećoj asfaltiranoj cesti. Predviđeni gorni sloj izrađuje se od drobljenog kamena u debljini od 20 cm u zbijenom stanju, bankina nije predviđena, a predviđena je izrada 9 cijevnih propusta zbog većeg broja uzdužnih nagiba iznad 8%. Zahvat radova izvoditi će se strojno pomoću manjih građevinskih strojeva (mini bager, mini dozer i sl.), a građevinski i ostali radovi u zoni nedostupnoj vozilima izvodit će se ručno na način da ne dolazi do oštećenja ili uklanjanja vegetacije osim one koju je nužno ukloniti (čišćenje prizemne vegetacije i eventualno uklanjanje suhih i oštećenih stabala radi postizanja sigurnosti posjetitelja i bolje vidljivosti). Zadržavati će se postojeće stanje terena i okolnih sklopova  šumske dendroflore, izvan koridora građenja staze uz iznimku uklanjanja prizemnog rašća u zoni od 4 metra duž staze sa svake strane gledano od središnje linije staze. Radovi se planiraju provoditi u ranojesenskom razdoblju, u trajanju od 3 do 5 mjeseci, a iznimno u proljeće.

 

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) - HR2000583 Medvednica. 

 

Na dijelu planiranog zahvata rasprostranjen je ciljni stanišni tip POVS HR2000583 Medvednica 91KO Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) (na otprilike 560 metara duljine staze), dok se ostatak predmetne staze ne nalazi na području rasprostranjenosti ciljnih stanišnih tipova. Također, područje obuhvata zahvata predstavlja pogodno stanište za brojne ciljne vrste navedenog POVS koje su svojim ekološkim zahtjevima vezane uz šume (primjerice jelenak, velika četveropjega cvilidreda, mirišljavi samotar, alpinska strizibuba, žuti mokač i ciljne vrste šišmiša). S obzirom na to da je zahvatom planirano uređenje djelomično postojećih staza te postavljanje pojedinih elemenata staze kao što su klupe, edukativne ploče, sprave za rekreaciju i promatračnica na malim površinama uz minimalno uklanjanje vegetacije u obliku niskog raslinja te na ukupnu površinu navedenog ciljnog stanišnog tipa unutar predmetnog POVS (oko 4040 ha) i pogodnih staništa za navedene vrste (više od 15700 ha šumskih staništa) i da se zahvatom potencijalno zalazi u njihovo pogodno stanište na vrlo maloj površini, ti gubitci se smatraju zanemarivima te se radi o utjecaju koji nije značajan.

 

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

 

Prema članku 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

 

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

 

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu  gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavku 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskih stranicama Krapinsko-zagorske županije.

 

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/2016).

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, uz upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih prostojbi.

 

 

PROČELNIK

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ

 

 

DOSTAVITI:

 1. Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica
 2. Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica “Gupčev kraj”, Toplička cesta 80, Donja Stubica
 3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80
 4. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Zagreb, Šubićeva 29
 5. Evidencija, ovdje
 6. Pismohrana, ovdje

Prilozi:

  Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Poučna staza "Lojzekov put"

Zadnja promjena: 30.9.2020 | Prikazano 959 puta

Najnovije iz područja

Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
siječanj 2021
poutsrčepesune
28293031
1
 • 32 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • EMA I EMA, PRVE ZAGORKE ROĐENE U 2021.
 • 2
 • 22 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • KONVOJ POMOĆI KRENUO IZ ZAGORJA - Zagorke i Zagorci opet pokazali veliko srce!
 • 3
  15 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  4
 • Pozivni centar za prijavu štete od potresa
 • 5 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova / članica Žup. savjeta mladih
 • Javni poziv – zapošljavanje pomoćnika / posrednika u projektu "Baltazar 4" 2020/2021
 • Javni poziv – zapošljavanje pomoćnika / posrednika u projektu "Baltazar 4" - 6 dopuna
 • Savjetovanje - Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljo. proizv. (2021.-2023.g)
 • Savjetovanje - Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljo. proizv. (2021.-2023.g)
 • 5
 • Novih 270 doza cjepiva; Stožer o epidemiološkoj situaciji
 • 44 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 6
  52 nove osobe pozitivne na koronavirus
  7
 • Indikativni plan raspisivanja Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje u 2021. g.
 • Peto dijete obitelji Bručić – Pavuk
 • 13 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Savjetovanje sa javnošću - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mentorstvu
 • 8
 • Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - gradnja poljop. zgrade u Općini Radoboj
 • Veliko hvala svim djelatnicama i djelatnicima u zdravstvu!
 • 9
  45 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  10
  11 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  11
 • Krapinske Toplice - župan proglasio prirodnu nepogodu zbog šteta od potresa
 • Šteta od potresa na OŠ Krapinske Toplice procijenjena na 2 milijuna kuna
 • 10 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Nastavak pomoći stradalima u velikom potresu
 • 12
 • 31 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Županija kupila 4 kontejnera za pogođena područja
 • 13
 • Pravo na pristup informacijama
 • 31 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • POMOĆ OTIŠLA I ZA SISAK
 • 14
 • Proglašena prirodna nepogoda i za područje Općine Kumrovec
 • Proračun Krapinsko-zagorske županije
 • 15 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu županijskih priznanja
 • Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
 • Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije
 • Odbor za promet i veze
 • Odbor za komunalne djelatnosti
 • Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju
 • Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje
 • Odbor za gospodarstvo
 • Odbor za financije i proračun
 • Odbor za poljoprivredu
 • 1 MIL. KN. ZA VATROGASNU ZAJEDNICU KZŽ
 • Odbor za društvene djelatnosti
 • Najavljena gradnja nove zgrade Područne škole Laz
 • 15
 • 29. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
 • 13 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • NASTAVLJEN PAD BROJA NOVOBOOLJELIH, UKINUT COVID ODJEL U STUBIČKIM TOPLICAMA
 • NASTAVAK ŠKOLE – UČENICI SVIH ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA PONOVNO U KLUPAMA
 • 16
 • Kako se nositi sa životnim promjenama uslijed potresa i pandemije koronavirusa?
 • 25 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • U energetsku obnovu ide i osnovna škola Marija Bistrica
 • 17
 • 9 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Poduzetnici u Poslovno-tehnološkom inkubatoru oslobođeni plaćanja zakupnine
 • 18
 • Zbog potresa proglašena prirodna nepogoda i za područje Općine Tuhelj
 • Godišnji plan natječaja i javnih poziva za 2021. - civilno društvo
 • 4 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 700 TIS. KN ZA RAD REGEA-e
 • 19
 • Župan proglasio prirodnu nepogodu i za Općinu Sveti Križ Začretje / POTRES
 • 18 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Prirodna nepogoda proglašena i za Grad Klanjec
 • 20
 • 25 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 816 tis. kn. vrijedni radovi na uređenju Centra za prirodu Zagorje
 • Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš tehničkog održavanja potoka Radobojčica
 • Odbor za izbor i imenovanja
 • Procjena rizika od velikih nesreća za područje KZŽ
 • 21222324
  25262728293031
  1234567
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Air Mill, Best, Mobile Game, iOS, Android, Addictive, One tap, recommended