Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Prethodna ocjena prihvatljivosti za zahvat Poučna staza "Lojzekov put"

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Poučna staza „Lojzekov put“

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

       gradnju i zaštitu okoliša

 

KLASA: UP/I-351-01/20-01/17

URBROJ: 2140/01-08-20-4

Krapina, 29. rujna 2020.

 

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a povodom zahtjeva Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica “Gupčev kraj” u ime nositelja zahvata Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Poučna staza “Lojzekov put”, nakon provedenog postupka, donosi

 

R J E Š E N J E

 

          I.         Planirani zahvat Poučna staza “Lojzekov put” nositelja Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica, na k.č. 2571, 2566, 2573, 2572, 2575, 2578, 2577, 2576 i 2579 k.o. Stubičko podgorje, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

        II.        Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

       III.      Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica “Gupčev kraj” je u ime nositelja zahvata Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica podnijela Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Poučna staza “Lojzekov put” na k.č. 2571, 2566, 2573, 2572, 2575, 2578, 2577, 2576 i 2579 k.o. Stubičko podgorje. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata, podaci o zahvatu i lokaciji zahvata.

 

Upravni odjel je 23.09.2020. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zatražio mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (KLASA: UP/I-351-01/20-01/17, URBROJ: 2140/01-08-20-2).

 

Ministarstvo je dostavilo mišljenje (KLASA: 612-07/20-38/1022, URBROJ: 517-20-2 od 24.09.2020.) da se s obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da je predmetni zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Nadalje, u mišljenju Ministarstva je također navedeno da se zahvat nalazi i unutar Parka prirode Medvednica te s obzirom na to da se predmetni zahvat nalazi unutar zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode za isti je potrebno ishoditi uvjete zaštite prirode.

 

U provedbi postupka Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva te utvrdio sljedeće.

 

Zahvatom je planirana izgradnja poučne staze ukupne dužine 1.417,43 metara i širine 2 metra na k.č. broj 2571, 2566, 2573, 2572, 2575, 2578, 2577, 2576 i 2579 k.o. Stubičko podgorje te uspostava četiri odmorišta i postavljanje klupa, stolova, edukativnih ploča sprava za rekreaciju i promatračnice  (površine cca 40 m2). Staza cijelom svojom dužinom prolazi obraslim šumskim zemljištem, a djelomično se nalazi na postojećem putu i postojećoj asfaltiranoj cesti. Predviđeni gorni sloj izrađuje se od drobljenog kamena u debljini od 20 cm u zbijenom stanju, bankina nije predviđena, a predviđena je izrada 9 cijevnih propusta zbog većeg broja uzdužnih nagiba iznad 8%. Zahvat radova izvoditi će se strojno pomoću manjih građevinskih strojeva (mini bager, mini dozer i sl.), a građevinski i ostali radovi u zoni nedostupnoj vozilima izvodit će se ručno na način da ne dolazi do oštećenja ili uklanjanja vegetacije osim one koju je nužno ukloniti (čišćenje prizemne vegetacije i eventualno uklanjanje suhih i oštećenih stabala radi postizanja sigurnosti posjetitelja i bolje vidljivosti). Zadržavati će se postojeće stanje terena i okolnih sklopova  šumske dendroflore, izvan koridora građenja staze uz iznimku uklanjanja prizemnog rašća u zoni od 4 metra duž staze sa svake strane gledano od središnje linije staze. Radovi se planiraju provoditi u ranojesenskom razdoblju, u trajanju od 3 do 5 mjeseci, a iznimno u proljeće.

 

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (“Narodne novine” broj 80/19) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) - HR2000583 Medvednica. 

 

Na dijelu planiranog zahvata rasprostranjen je ciljni stanišni tip POVS HR2000583 Medvednica 91KO Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion) (na otprilike 560 metara duljine staze), dok se ostatak predmetne staze ne nalazi na području rasprostranjenosti ciljnih stanišnih tipova. Također, područje obuhvata zahvata predstavlja pogodno stanište za brojne ciljne vrste navedenog POVS koje su svojim ekološkim zahtjevima vezane uz šume (primjerice jelenak, velika četveropjega cvilidreda, mirišljavi samotar, alpinska strizibuba, žuti mokač i ciljne vrste šišmiša). S obzirom na to da je zahvatom planirano uređenje djelomično postojećih staza te postavljanje pojedinih elemenata staze kao što su klupe, edukativne ploče, sprave za rekreaciju i promatračnica na malim površinama uz minimalno uklanjanje vegetacije u obliku niskog raslinja te na ukupnu površinu navedenog ciljnog stanišnog tipa unutar predmetnog POVS (oko 4040 ha) i pogodnih staništa za navedene vrste (više od 15700 ha šumskih staništa) i da se zahvatom potencijalno zalazi u njihovo pogodno stanište na vrlo maloj površini, ti gubitci se smatraju zanemarivima te se radi o utjecaju koji nije značajan.

 

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

 

Prema članku 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

 

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

 

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu  gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavku 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskih stranicama Krapinsko-zagorske županije.

 

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/2016).

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, uz upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih prostojbi.

 

 

PROČELNIK

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ

 

 

DOSTAVITI:

 1. Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica
 2. Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica “Gupčev kraj”, Toplička cesta 80, Donja Stubica
 3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80
 4. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Zagreb, Šubićeva 29
 5. Evidencija, ovdje
 6. Pismohrana, ovdje

Prilozi:

  Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Poučna staza "Lojzekov put"

Zadnja promjena: 30.9.2020 | Prikazano 328 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
listopad 2020
poutsrčepesune
282930
1
 • U KZŽ 6 novih osoba pozitivnih na koronavirus, 1 osoba preminula
 • Međunarodni dan starijih osoba
 • Mače – obilazak radova na sportskoj dvorani; planovi za ceste
 • Pola milijuna kuna vrijedni radovi na rekonstrukciji kotlovnice OŠ Zlatar
 • 23. sjednica Županijske skupštine
 • 2
 • Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenata u pisarnici
 • Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika
 • U KZŽ 28 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • NAJAVA: Dječji tjedan
 • Potpisan predugovor o kupnji zemljišta za gradnju dvorane SŠ Zlatar
 • 3
  U KZŽ 12 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  4
 • U KZŽ 2 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Stigli novi nalazi: Još 20 osoba pozitivnih na koronavirus
 • 5
 • Svjetski dan učitelja
 • Svjetski dan učitelja
 • U KZŽ 4 novooboljele osobe + Priopćenje SBMR Krapinske Toplice
 • 6
 • U Termama Tuhelj održana konferencija Post Covid turizam i nove prilike.
 • U KZŽ 27 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Nagrađeno 17 odgojno-obrazovnih djelatnika iz KZŽ
 • Počeo KIKI festival – ove godine i online!
 • ONLINE PREDSTAVA: Pale sam na svijetu / Mala scena
 • Ured WBAF Hrvatska prenosi poziv Sveučilišta u Zagrebu startup timovima i tvrtkama
 • 7
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Belec, Trgocentar, Belečki Martin)
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Zlatar Bistrica)
 • Peta dopuna Javnog poziva - pomoćnici u nastavi za šk. g. 2020/2021
 • Javni poziv – zapošljavanje pomoćnika / posrednika u projektu "Baltazar 4" 2020/2021
 • Prijam u službu na neodređeno vrijeme u UO za obrazovanje, kulturu...
 • Konferencija za medije Županijskog stožera /7. listopada
 • U protekla 24 sata evidentirano ukupno 25 pozitivnih osoba
 • 8
 • Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije
 • KORONAVIRUS: KZŽ u Njemačkoj stavljena na listu rizičnih područja
 • Obilježen Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije
 • U KZŽ 17 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni dječji proračun za 2021. godinu
 • 9
 • Županijski stožer o uvođenju novih epidemioloških mjera
 • U KZŽ 25 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 400.000 kuna certificiranim proizvođačima Zagorskih mlinaca
 • 10
 • Svjetski dan mentalnog zdravlja
 • Zoom sastanak s dječjim načelnicima i gradonačelnicima
 • U KZŽ 16 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 11
 • U KZŽ 81 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Trajanje posebnih epidemioloških mjera produljeno do 31. listopada
 • 12
 • Animirani film „Sestra“ pobjednik je 9. KIKI festivala!
 • Zaključak - privremeni zastupnici (Aglomeracija Zabok, k.o. Mače, Zlatar)
 • U KZŽ 9 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 13
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (G.Podgora, Mučnjak)
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (G.Podgora, Rudnica)
 • Održana godišnja skupština Partnerskog vijeća za tržište rada
 • Potpisan ugovor o dodjeli europskih sredstava za RCGO Piškornica
 • Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk.god.2020.-2021.)
 • Održana 6. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ
 • U KZŽ 35 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Članovi Županijske skupštine
 • Evidencija zaposlenika osnovnih i srednjih škola
 • 14
 • PRIJAVA OKUPLJANJA, TRAŽENJE SUGLASNOSTI i VOĐENJE EVIDENCIJE
 • Natječaj - Nagrada za promicanje prava djeteta
 • U KZŽ 31 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Javni natječaj za imenovanje pročelnika
 • 15
 • Međunarodni dan bijelog štapa
 • Svjetski dan seoskih žena
 • Međunarodni dan bijelog štapa
 • Javni poziv - "HBOR - subvencija kredita"
 • U KZŽ 56 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Održano online predavanje o boravku u školama u koronakrizi
 • 16
 • Županijski stožer u narednom razdoblju neće izdavati dozvole za okupljanja
 • U KZŽ 60 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Izvorište Cukovec, Kundrov)
 • Održana 23. sjednica Županijske skupštine
 • Javno savjetovanje - Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije
 • 17
 • U KZŽ 82 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • OSMA LIKOVNA KOLONIJA “TIGROVA”
 • Održan 22. Recital Josip Ozimec
 • 18
  U KZŽ 78 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  19
 • Članovi KBK Ninja osvojili 2 medalje na PH
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Grletinec, Cerje Jesensko)
 • Nacionalni stožer potvrdio: ZABRANA POSJETA STARAČKIM DOMOVIMA
 • Konferencija za medije Stožera civilne zaštite KZŽ
 • U KZŽ 47 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Otvoreni Dani K.Š. Gjalskog
 • 20
 • Nabava usluge čišćenja poslovnog prostora KZŽ
 • Odbor za financije i proračun
 • Odbor za gospodarstvo
 • Veliko priznanje za projekt Newlight
 • Proračun Krapinsko-zagorske županije
 • PET ŽUPANA NA SASTANKU U KRAPINI
 • 21
 • KZŽ dobila vrijedno priznanje za projekt Newlight
 • Prijam u službu na neodređeno vrijeme savjetnika i višeg stručnog suradnika
 • 24 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 22
 • 86 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Nacionalni stožer potvrdio: OGRANIČENJA U BROJU OKUPLJANJA
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Nataša Primc Margetić)
 • 23
 • Osoba za nepravilnosti
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ljubica Čigir)
 • 58 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Konferencija za medije Stožera civilne zaštite KZŽ
 • Prvi virtualni dan EU fondova
 • 2425
  2627282930311
  2345678
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Air Mill, Best, Mobile Game, iOS, Android, Addictive, One tap, recommended