Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi za 2017. g.

U proračunu Krapinsko zagorske županije (dalje: KZŽ) osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i to: manifestacije u kulturi, izdavačku djelatnost te obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine.

Podršku projekata temeljem Javnog poziva može preuzeti u prilogu ispod teksta.


REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 612-01/16-01/12
URBROJ: 2140/01-02-16-1
Krapina, 29. prosinca 2016.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te  Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije (Klasa: 612-01/16-01/01; Urbroj: 2140/01-02-16-2.),  Krapinsko zagorska županija  putem svojih web stranica objavljuje

Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije za 2017. godinu

I.

U proračunu Krapinsko zagorske županije (dalje: KZŽ) osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i to: manifestacije u kulturi, izdavačku djelatnost te obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine.

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije za 2017 godinu (dalje u tekstu: Poziv) imaju  ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi , sve pod sljedećim uvjetima:

  • da prijavitelji svoje sjedište (prebivalište) u pravilu imaju na području KZŽ,
  • da program zadovoljava potrebe građana i javne potrebe od interesa KZŽ,
  • da program nije prijavljen na natječaj u drugom području sufinanciranja iz Proračuna KZŽ za tekuću godinu.

II.

U program javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije za 2017. godinu, u skladu sa člankom 2.  Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, uvrstit će se:

  • manifestacije u kulturi;
  • izdavačka djelatnost (izdavanje knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija);
  • obnova i zaštita spomeničke i nematerijalne baštine;

III.

Udruge kulturnog amaterizma kao članice Zajednice KUD-ova  KZŽ na ovaj javni poziv ne prijavljuju projekte iz svoje osnovne djelatnosti . Iste će moći prijaviti na javni poziv koji će provoditi ZAKUD – KZŽ sukladno odredbama  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15.).

Udruge koje prijavljuju projekte javnih potreba u kulturi, dužne su u prijavnici upisati podatke o registraciji (RNO i MB broj).

Prijava projekata zaštite i očuvanja kulturnoga dobra kao i nematerijalnog kulturnog dobra, može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) te izvođenje radova.

IV.

Prijava se podnosi u 2 koraka:

1. Popunjavanje i predaja obrazaca online preko web stranice eprijava.kzz.hr. Prije početka online prijave potrebno je izvršiti registraciju u sustav (u prozoru desno, za dovršetak registracije potrebno je kliknuti na autorizacijski link poslan na email adresu prijavitelja.)


2. Nakon predaje obrazaca online, obrasci se ispisuju, ovjeruju i potpisuju te šalju na adresu: Krapinsko - zagorska županija, Upravni odjel  za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, Magistratska 1, 49 000 Krapina

Rok za podnošenje prijava jest od 29. prosinca 2016. g. do 10. veljače 2017. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, odnosno Prijavnice podnesene protivno uvjetima iz ovog Poziva, neće biti razmatrane.

Prilozi:

  Podrška projektima "Izdavačka djeltnost"
  Podrška projektima "Manifestacije u kulturi"
  Podrška projektima "Obnova spomeničke baštine"

Zadnja promjena: 12.4.2017 | Prikazano 4996 puta