GospodarstvoSavjetovanjeOstalo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - davanje u zakup poslovnog prostora

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

KLASA: 372-03/20-01/01
URBROJ: 2140/01-07-20-1
Krapina, 30. siječnja 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se 

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Odluke o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj 112/08), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su uskladiti svoje opće akte kojim se pobliže određuje zakup poslovnog prostora u  njihovom vlasništvu.

Krapinsko- zagorska županija predmetnu tematiku ima uređenu Odlukom o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora  („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, broj 30/09, 34/10 i 17/16).

Predmetnom odlukom usklađuju se odredbe postojeće Odluke sa donesenim izmjenama Zakona, na način da se donosi nova Odluka o uvjetima i postupku provedbe  javnog natječaja  za davanje u zakup poslovnog prostora (dalje u tekstu: Odluka).

Bitna izmjena odnosi se na način utvrđenja početne mjesečne zakupnine: „Za poslovne prostore početna mjesečna zakupnina jednaka je početnoj zakupnini koju po četvornom metru, za djelatnost jednake vrste, u jednakoj zoni naseljenog mjesta, naplaćuje jedinica lokalne samouprave na području na kojem se poslovna prostorija nalazi.

U slučaju da jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi poslovni prostor nema kriterije za određivanje zakupnine, zatražit će se od nadležnog upravnog tijela jedinice  lokalne samouprave dostava podataka o visini zakupnine za poslovne prostore na njenom području koje je ista dala u zakup.

U slučaju da nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave ne dostavi povratno tražene podatke iz prethodnog stavka, Krapinsko- zagorska županija izraditi će procjembeni elaborat kojim se potvrđuje tržišna vrijednost zakupa sukladno posebnom propisu kojim se uređuje područje procjene vrijednosti nekretnina.“

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti  donošenja nove Odluke o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za financije i proračun, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: igor.cigula@kzz.hr zaključno s danom 14. veljače  2020. godine.

PROČELNIK
Igor Cigula

Prilozi:

  Tekst Javnog poziva
  Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke
  Odluka o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora - prijedlog
  Izvješće o provedenom savjetovanju

Fotogalerija


Zadnja promjena: 17.2.2020 | Prikazano 1390 puta