Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Aleks Špoljar)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.04.2019 u 12:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000137
URBROJ: 2140/01-08/4-19-0005
Pregrada, 18.04.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ALEKS ŠPOLJAR, HR-49218 PREGRADA, VIŠNJEVEC 47.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine - gospodarske građevina bez izvora zagađenja - spremište poljoprivrednih proizvoda, alata i strojeva - zamjenska građevina na postojećoj građevnoj čestici 289 k.o. Sopot (Pregrada, Višnjevec 47,).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.04.2019 u 12:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.


Zadnja promjena: 19.4.2019 | Prikazano 554 puta

Najnovije iz područja