Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Antonijo Vidaković)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.06.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000135
URBROJ: 2140/01-08/1-19-0003
Krapina, 03.06.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANTONIJO VIDAKOVIĆ, HR-10000 ZAGREB, ULICA MIROSLAVA MILIĆA 2

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, 2. skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest. broj 998/4 k.o. Svedruža (koja će se formirati od dijelova katastarskih čestica kat.čest.broj 998/4 k.o. Svedruža i 997/4 k.o. Svedruža).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.06.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Vanja Strabić, mag.ing.aedif.


Zadnja promjena: 3.6.2019 | Prikazano 564 puta