Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
Jednostavna nabava 19.1.2023
EU fondovi, europske integracije, međunarodna i regionalna suradnjaFinancije i proračun

Jednostavna nabava: Nabava opreme za operativne snage CRO-SI-SAFE

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 406-03/23-01/04
URBROJ: 2140-11/3-23-11
Krapina, 19. siječnja 2023. 

Nabava opreme za operativne snage u okviru projekta CRO-SI-SAFE,
GRUPE 4., 5., 6. i 8.
poziv za dostavu ponuda

 1. Podaci o naručitelju:

Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska 1

Telefonski broj: 049/329-111

Broj telefaksa: 049/329-255

Internet adresa: www.kzz.hr

OIB: 20042466298. 

2. Podaci o osobama zaduženim za komunikaciju s ponuditeljima:

Davorka Fruk,  dipl. oec., savjetnica za javnu nabavu i EU fondove

- telefon: 049/329-205,

- e-mail: davorka.fruk@kzz.hr

3. Predmet nabave, CPV

Predmet nabave je nabava opreme za operativne snage u okviru projekta “Unapređenje kvalitete suradnje i partnerstva hitnih službi Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije  - CRO-SI-SAFE“.

Predmet nabave podijeljen je u grupe kako slijedi:

• GRUPA 1. Specijalizirana vatrogasna oprema

• GRUPA 2. Specijalizirana medicinska oprema

• GRUPA 3. Usluge uređenja vozila za masovne nesreće

• GRUPA 4. Specijalizirana oprema za spašavanja u neurbanim uvjetima

• GRUPA 5. Šator

• GRUPA 6. Oprema za sustav civilne zaštite

• GRUPA 7. IT oprema

• GRUPA 8. Prijenosni ručni radio uređaji

U ovom postupku jednostavne nabava provodi se nabava GRUPE 4., GRUPE 5., GRUPE 6. i GRUPE 8. sukladno čl. 23. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22).

CPV oznaka predmeta nabave je:

35110000-8 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema

4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): Ukupna procijenjena vrijednost nabave je 112.000,00 EUR od toga procijenjena vrijednost svake grupe koja je predmet ovog postupka iznosi:

Predmet nabave po grupama

Procijenjena vrijednost u EUR

GRUPA 4. Specijalizirana oprema za spašavanje u neurbanim uvjetima

3.600,00

GRUPA 5. Šator

3.200,00

GRUPA 6. Oprema za sustav civilne zaštite

4.000,00

GRUPA 8. Prijenosni ručni radio uređaji

6.400,00

 

Svaki ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu ili više grupa predmeta nabave. Broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju nije ograničen.

Svi zahtjevi iz ovog Poziva na dostavu ponuda odnose se na sve grupe, osim ukoliko su naznačeni različiti uvjeti za svaku pojedinu grupu.

Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg usluge za pojedinu grupu, kako je traženo ovim pozivom.

Ponuditelj je dužan izvršiti sve usluge sukladno svim tehničkim zahtjevima koji su navedeni u ovoj dokumentaciji, važećim zakonima, pravilnicima te pravilima struke.

5. Evidencijski broj nabave: JN/MV-7/2023 

6. Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije:

Predmet nabave je nabava opreme za operativne snage u okviru projekta „Unapređenje kvalitete suradnje i partnerstva hitnih službi Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije  - CRO-SI-SAFE“.

Točan opis i količina svakog predmeta nabave specificirana je u Tehničkim specifikacijama i Troškovniku za tu grupu. Količina predmeta nabave je točna.

Tehničke specifikacije i Troškovnici prilažu se kao zasebni dokumenti i sastavni su dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

Sva roba koja se nudi mora biti nova (nerabljena).

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave po grupama mora zadovoljiti sve traženo u Tehničkim specifikacijama za grupu predmeta nabave.

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe.

NAPOMENA: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „da“ ili „odgovara traženom“ osim gdje je to primjenjivo.

Stupac „Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim.

Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava,  s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim tehničkim specifikacijama, Naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo kojim prikladnim sredstvom/načinom (npr. provjerom podataka objavljenih na internetskim stranicama proizvođača, distributera ili se može obratiti proizvođaču i sl.).

Ako tražena tehnička specifikacija sadrži navod "minimalno" ili "maksimalno", ponuditelj u ponuđenoj tehničkoj specifikaciji mora navesti točan broj/količinu/vrijednost, bez navođenja "minimalno".                                                

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave po grupama mora zadovoljiti sve traženo u Tehničkim specifikacijama za grupu predmeta nabave.

Ponuditelj je obvezan svu opremu označiti s odgovarajućom oznakom EU vidljivosti na način prikazan u Tehničkim specifikacijama, a sukladno Uputi:                                                  

Naljepnica treba biti smještena na vidljivom mjestu predmeta, veličina naljepnice ovisit će o veličini predmeta koji se označava (poštivajući pravila iz gore navedene Upute) i treba biti odgovarajuće kvalitete – plastificirana. 

7. Mjesto i rok izvršenja predmeta nabave:

Lokacije isporuke predmeta nabave navedene su u Tehničkim specifikacijama i Troškovniku za svaku grupu nabave.

Troškovi dostave predmeta nabave moraju biti uključeni u cijenu svakog artikla i dodatno se ne naplaćuju.  

Izvršitelj je obvezan predmet nabave isporučiti u roku od maksimalno 90 kalendarskih dana od dana obostrano potpisanog ugovora. Uredno isporučen predmet nabave potvrđuje se Zapisnikom o primopredaji, sastavljen od strane Naručitelja i ovjeren od strane svih sudionika primopredaje. Izvršenje Ugovora smatra se obavljeno na dan potpisivanja Zapisnika o primopredaji.

8. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude

8.1. Oblik i način izrade ponude

 1. Ponuda se izrađuje da čini cjelinu i treba biti dostavljena elektroničkom poštom ili u pisanom (papirnatom) obliku uvezena u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude,
 2. Ponuda se piše neizbrisivom tintom,
 3. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom,
 4. Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana i ovjerena od ponuditelja ili elektroničkom poštom.
 5. Ako se ponuda dostavlja elektroničkom poštom ista se dostavlja kao skenirani izvornik ponude.

8.2. Sadržaj ponude 

 1. Popunjeni Ponudbeni list (Prilog 1.)
 2. Popunjene Tehničke specifikacije (Prilog 2.)
 3. Popunjeni Troškovnik (Prilog 3.)

8.3. Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte: davorka.fruk@kzz.hr. 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove 

Magistratska 1, 49000 Krapina 

NABAVA OPREME ZA OPERATIVNE SNAGE U OKVIRU PROJEKTA CRO-SI-SAFE (s naznakom grupe za koju se ponuda podnosi) 

 

„NE OTVARAJ – JEDNOSTAVNA NABAVA“ 

 

Ako se ponuda dostavlja u pisanom (papirnatom) obliku, putem pošte ili osobno, ista se zaprima u pisarnici Krapinsko-zagorske županije, soba 1, na adresi Krapina, Magistratska 1 (prizemlje). Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačen naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

8.4. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Datum i vrijeme dostave ponuda: 27. siječnja 2023. godine do 09:00 sati. 

Mjesto dostave ponuda: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1, soba 1, urudžbeni zapisnik ili adresa elektroničke pošte: davorka.fruk@kzz.hr 

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponuda se može poslati i preporučeno poštom, međutim tada sam ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne do vremena naznačenog za dostavu ponude.

Otvaranje ponuda će se održati: 27. siječnja 2023. godine u 09:00 sati, u zgradi Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

9. Način određivanja cijene ponude i upute za popunjavanje troškovnika

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom izraženom u eurima. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave i to na bazi troškovnika (Prilog 3.). U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti bez PDV-a. Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene i ukupne iznose za sve stavke opisane u troškovniku.

Ponuđene jedinične cijene iz troškovnika su nepromjenjive i obuhvaćaju sve troškove i izdatke Ponuditelja vezano uz predmet nabave osim PDV-a.

Upute za popunjavanje troškovnika:

 • Ponuditelj u Troškovnik obavezno unosi jedinične cijene koje se izražavaju u EUR (eurima) i koje pomnožene s količinom stavke daju ukupnu cijenu za svaku od stavki Troškovnika,
 • Zbroj svih ukupnih cijena stavki Troškovnika čini cijenu ponude,
 • Ponuditelj je dužan ispuniti Troškovnik u cijelosti, odnosno sve stavke Troškovnika,
 • Ukoliko ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponude ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

10. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena

Cijena ponude izražava se u eurima.

11. Rok, način i uvjeti plaćanja

Račun se ispostavlja nakon uredno obavljene isporuke.

Uredno isporučen predmet nabave potvrđuje se Zapisnikom o primopredaji, sastavljen od strane Naručitelja i ovjeren od strane svih sudionika primopredaje. Izvršenje Ugovora smatra se obavljeno na dan potpisivanja Zapisnika o primopredaji.

Rok plaćanja je do 30 dana od dana zaprimanja računa. Plaćanje će se obaviti na poslovni račun odabranog gospodarskog subjekta.

Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja

Odabrani ponuditelj je obavezan nakon 01.07.2019. godine izdavati, a naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje i elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Naručitelj je osigurao mogućnost zaprimanja e-Računa.

Naručitelj ima pravo prigovora na ispostavljeni račun ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati ponuditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

12. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 30 dana od zadnjeg dana roka za dostavu ponuda. Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude.

13. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema zadanom kriteriju, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

14. Jezik na kojem se sastavlja ponuda

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

15. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim

pravilima

Ponuditelj je dužan ponuditi i isporučiti robu sukladno svim tehničkim zahtjevima koji su navedeni u ovom Pozivu na dostavu ponuda, važećim zakonima, pravilnicima te pravilima struke.

16. Prilozi

PRILOG 1: Ponudbeni list

PRILOG 2: Tehničke specifikacije za grupe nabava  

PRILOG 3: Troškovnici za grupe nabava  

PRILOG 4: Priručnik o provedbi projekta za korisnike, Šesti dio – Informiranje i komunikacija, Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020., Verzija 2, srpanj 2016.

 

ŽUPAN
Željko Kolar

Prilozi:

  Poziv na dostavu ponuda
  Prilog - ponudbeni list
  Prirucnik Informiranje i komunikacija
  Grupa 4 - spašavanje, neurbani uvjeti - specifikacije
  Grupa 4 - spašavanje, neurbani uvjeti - troškovnik
  Grupa 5 - šator - specifikacije
  Grupa 5 - šator - troškovnik
  Grupa 6 - civilna zaštita - specifikacije
  Grupa 6 - civilna zaštita - troškovnik
  Grupa 8 - prijenosni uređaji - specifikacije
  Grupa 8 - prijenosni uređaji - troškovnik
  Odgovor na upit GS
  Obavijest GS
  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
  Obavijest o odabiru - Grupa 4
  Obavijest o odabiru - Grupa 5
  Obavijest o poništenju - Grupa 6
  Obavijest o odabiru - Grupa 8

Zadnja promjena: 1.2.2023 | Prikazano 4339 puta

Najnovije iz područja

Dokumenti
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo