Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Županijska skupštinaSavjetovanje

Javni poziv za savjetovanje - poslovnik Županijske skupštine

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za poslove
Županijske skupštine

KLASA: 012-04/21-01/02
URBROJ: 2140/01-05-21-1
Krapina 3. veljače 2021.

 

Na temelju članka, članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) te članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18.) upućuje se

 

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama
Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije

 

Dana 24. prosinca 2020. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: ZID Zakona). Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 144/20.

Člankom 32. ZID Zakona propisana je obveza jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da svoje statute i druge opće akte usklade s odredbama ZID Zakona u roku od 60 dana od njegovog stupanja na snagu.

Najznačajnije novine sadržane u ZID Zakonu zbog kojih je trebalo pristupiti izmjenama i dopunama Poslovnika  Županijske skupštine Krapinsko-zagorske  županije sastoje se u slijedećem:

1)  Smanjenje broja zamjenika župana

Člankom 16. ZID Zakona mijenja se članak 41. važećeg Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: Zakon), kojim je propisan broj zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana na način da se smanjuje broj zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana. Obzirom na broj stanovnika Krapinsko-zagorske županije, župan ima jednog zamjenika koji se bira zajedno s njim na neposrednim izborima u skladu s odredbama Zakona o lokalnim izborima.

2) Člankom 11. ZID Zakona dopunjava se članak 37. Zakona novim stavkom kojim se propisuje da se, u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Skupštine iznimno mogu održavati elektroničkim putem.

3) Člankom 23. ZID Zakona, a kako bi se ojačala mogućnost donošenja odluke o privremenom financiranju u jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj nije donesen proračun, dopunjuje se članak 70. Zakona kojim se uređuje privremeno financiranje na način da se proširuje krug ovlaštenih predlagatelja odluke o privremenom financiranju te se,  osim župana, kao ovlašteni predlagatelji utvrđuju i drugi ovlašteni predlagatelji utvrđeni poslovnikom predstavničkog tijela.

U odnosu na Poslovnik Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, usklađenje sa ZID Zakona podrazumijeva izmjene u  člancima Poslovnika kako slijedi:

 • u članku 17. st. 1. al. 5., članku 28.a st. 3., članku 51., članku 52. i članku  90. st. 2. vrši se usklađenje s čl. 16. ZID Zakona  koji propisuje broj zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana a prema kojem članku, obzirom na broj stanovnika Krapinsko-zagorske županije, župan više nema dva nego samo jednog zamjenika;
 • članak 37. toč. 5. - mijenja se naziv Odbora za predstavke i prijedloge u Odbor za predstavke, prijedloge i peticije, dok se člankom 42. proširuje nadležnost Odbora za predstavke, prijedloge i peticije na način da Odbor, osim što razmatra predstavke i pritužbe  upućene Skupštini, razmatra i ispituje prijedloge građana za donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Skupštine, kao i  peticije građana o pitanjima iz djelokruga Županije na način koji će se propisati  posebnom odlukom Skupštine. Naime, člankom 6. ZID Zakona promijenjen je i dopunjen članak 25. Zakona na način da se proširuje  pravo građana, osim  na predlaganje donošenja općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Županijske skupštine i na  podnošenje peticija o pitanjima iz samoupravnog  djelokruga Županije od lokalnog značenja. Ocijenjeno je da Odbor za predstavke i prijedloge kao stalno radno tijelo Skupštine može razmatrati i prijedloge i peticije građana i postupati po njima u skladu s posebnom odlukom koju će Skupština donijeti na jednoj od narednih sjednica;
 • isto tako u članku 37. briše se i točka „13. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda“.  Naime, Člankom 8. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19.) koji je stupio na snagu 23. veljače 2019. godine, i koji je zamijenio nekadašnji Zakon o elementarnim nepogodama,  propisano je da poslove u vezi s procjenom štete i dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda obavljaju Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, županijska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda te gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Poslovi županijskih povjerenstava propisani su člankom 12. navedenog Zakona. Prijelaznim odredbama istog Zakona određeno je da Državno, županijsko, gradsko i općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda nastavljaju s radom do imenovanja novih povjerenstava u skladu s tim Zakonom. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Krapinsko-zagorske županije imenovala je Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije Rješenjem o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine nakon konstituiranja aktualnog saziva Skupštine 2017. godine kao jedno od stalnih radnih tijela Županijske skupštine. Kako je obveza osnivanja i imenovanja novog županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda utvrđena navedenim Zakonom, Županijska skupština je na sjednici održanoj 2019. godine donijela Odluku o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Krapinsko-zagorske županije (u istom sastavu), stupanjem na snagu koje Odluke je prestalo s radom Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Krapinsko-zagorske županije osnovano 2017. godine.  Kako je osnivanje i imenovanje povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda  uređeno posebnim zakonom predlaže se brisanje istoga s popisa stalnih radnih tijela Skupštine;
 • članak 41. st. 2. al. 3.- u nadležnost Odbora za financije i proračun, kao ovlaštenog predlagatelja iz čl. 58. Poslovnika, stavlja se i predlaganje odluke o privremenom financiranju
  Naime, člankom 23. ZID Zakona, a kako bi se ojačala mogućnost donošenja odluke o privremenom financiranju u jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj nije donesen proračun, dopunjuje se članak 70. Zakona kojim se uređuje privremeno financiranje na način da se proširuje krug ovlaštenih predlagatelja odluke o privremenom financiranju te se, osim župana, kao ovlašteni predlagatelji utvrđuju i drugi ovlašteni predlagatelji utvrđeni poslovnikom predstavničkog tijela.
 • članak 83.a - članak 83.b - propisuje se održavanje sjednice elektroničkim putem (vrši se usklađenje s člankom 11. ZID Zakona koji propisuje da se u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Skupštine iznimno mogu održavati elektroničkim putem.

Članak 6., članak  10. st. 3., članak 25., članak 82. st. 4. i čl. 96. st. 6.  odnosi se na ispravak uočenih greški.

Izmjene Poslovnika Županijske skupštine u preostalom dijelu odnose se na sljedeće:

 • članak 4. st. 1. - dopuna sadržaja izvješća Mandatnog povjerenstva imenima članova Skupštine koji su mandat stavili u mirovanje iz osobnih razloga ( a što je izvješće stvarno i sadržavalo)
 • članak 12. – preciznije uređenje postupka izbora predsjednika/potpredsjednika Skupštine
 • članak 24., koji predviđa iskaznice za članove Skupštine, predlaže se brisati
 • članak 26. st. 1. – mogućnost osnivanja zajedničkog kluba članova skupštine prema stranačkoj pripadnosti i nezavisnih članova
 • članak 33. st. 4. – uređenje prestanka članstva u radnom tijelu člana izabranog iz reda Skupštine u situaciji mirovanja ili prestanka mandata člana Skupštine sukladno zakonu
 • članak 70. st.2. i članak 71. – poboljšanje odredbi o podnošenju amandmana
 • članak 77. st. 4.- promjena roka za podnošenje prijedloga za donošenje odluke po hitnom postupku s jedan na dva radna dana prije sjednice Skupštine
 • članak 85.st..4. – promjena roka za prijedlog dopune dnevnog reda sjednice Skupštine s jedan na dva radna dana prije sjednice
 • članak 102. st. 1. – mogućnost glasovanja elektronskim putem na sjednici Skupštine
 • članak 107. st. 3., 4. i 5. – najava za aktualni sat u pisanom obliku predsjedniku Skupštine najkasnije dva radna dana prije sjednice, s naznakom kome se pitanje postavlja
 • članak 109. st. 4. – uvodi se obavijest članu Skupštine u slučaju da pisani odgovor na njegovo pitanje iz bilo kojeg razloga nije moguće dati u roku propisanom Poslovnikom.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), te odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti izmjena i dopuna Poslovnika Krapinsko-zagorske županije.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: ljiljana.malogorski@kzz.hr zaključno s danom 20. veljače  2021. godine.

PROČELNICA

Ljiljana Malogorski

Prilozi:

  Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije
  Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije
  Poslovnik Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije
  Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije
  Izvješće o provedenom savjetovanju

Zadnja promjena: 23.2.2021 | Prikazano 1241 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
siječanj 2022
poutsrčepesune
2728293031
1
86 novih osoba pozitivno na koronavirus
2
3 nove osobe pozitivne na koronavirus
3
 • Radovi na obnovi dvorca Stubički Golubovec
 • Izrađen letak o radu stožera civilne zaštite
 • 21 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Radoboj)
 • 4
 • 107 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Akti ŽS - 5. sjednica
 • 5
  189 novih osoba pozitivno na koronavirus
  6
  76 novih osoba pozitivno na koronavirus
  7
  152 nove osobe pozitivne na koronavirus
  8
  253 nove osobe pozitivne na koronavirus
  9
  194 nove osobe pozitivne na koronavirus
  10
 • Pismo župana povodom početka drugog polugodišta
 • 13 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 11
 • Natječaj - davanje u zakup poslovnih inkubacijskih prostora PTI
 • 248 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 12
 • Izložba tweetova HGSSS-a
 • 220 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • OBAVIJEST – novosti pri testiranju na COVID-19
 • Predstavljeni turistički rezultati u 2021. godini
 • 13
  409 novih osoba pozitivno na koronavirus
  14
 • Savjetovanje - donošenje God. plana uobičajenih mjera za spreč. šteta od divljači
 • Radni sastanak oko obnove od potresa: Nitko nije zadovoljan do sada učinjenim
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Županijska uprava za ceste KZŽ)
 • Obavijest o ishodu Natječaja za prijem u službu vježbenika u zdravstvu
 • Isticanje kandidatura za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (ELCON d.o.o.)
 • 1,15 mil. kn. za Vatrogasnu zajednicu KZŽ
 • 225 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 15
  236 novih osoba pozitivno na koronavirus
  16
  258 novih osoba pozitivno na koronavirus
  17
 • Završna konferencija projekta „Naš trenutak“
 • 45 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Želimo i dalje biti predvodnici energetske transformacije u RH!
 • U Krapinsko-zagorskoj županiji 8,99% manje stanovnika u odnosu na 2011.
 • 18
  503 nove osobe pozitivne na koronavirus
  1920212223
  24252627282930
  31123456
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika