Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Jednostavna nabava 17.6.2022
Ostalo

Jednostavna nabava: Postupak jednostavne nabave računala i računalne opreme

Rok za dostavu ponuda je 28.06.2022. (do 10:00 sati).

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 650-01/22-01/01

URBROJ: 2140-02-22-4

Krapina, 17. lipnja 2022.

PREDMET: Jednostavna nabava računala i računalne opreme

- Poziv na dostavu ponude, upućuje se

Poštovani,

pozivamo Vas na dostavu ponude prema uvjetima iz ovog Poziva i sukladno opisu predmeta nabave iz Troškovnika koji se daje u prilogu.

1. Podaci o naručitelju:

Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska 1

Telefonski broj: 049/329-111

Broj telefaksa: 049/329-255

Internet adresa: www.kzz.hr

OIB: 20042466298

2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:

 • Zoran Gumbas, B.Sc.inf., viši referent za informatiku u Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove

 • - telefon: 049/329-094

  - mobitel: 091/329-3345

  - e-mail: zoran.gumbas@kzz.hr

 • Ljiljana Horvat, savjetnica za javnu nabavu u Upravnom odjelu za javnu nabavu i EU fondove

 • - telefon: 049/329-205

  - e-mail: ljiljana.horvat@kzz.hr

3. Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije predmeta nabave:

Predmet ovog postupka jednostavne nabave su računala i računalna oprema za potrebe Upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije.

Detaljan opis, tehničke specifikacije i količina predmeta nabave utvrđena je u Troškovniku (Prilog 2) koji čini sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponude.

Ako ponuditelj propusti ponuditi neku stavku u Troškovniku njegova ponuda biti će odbijena.

Ponuditelj mora nuditi robu po vrsti, količini i kvaliteti kako je određeno Troškovnikom.

Roba koja se isporučuje mora biti novonabavljena, odnosno nekorištena, sa ambalažom.

Isporučena računala i računalna oprema ili njihovi sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani).

Ponuditelj ne smije ponuditi računala i računalnu opremu koja predstavljaju prototip ili pokusnu seriju. Ponuditelj je u obvezi ponuditi i jamstveni rok za pojedine stavke kako je traženo u Troškovniku, koji počinje teći od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Ponuditelj je u jamstvenom roku obavezan o svom trošku:

- otkloniti sve nedostatke i kvarove na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka, na mjestu isporuke. Računala te ostalu računalnu opremu koja nije moguće popraviti na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 3 (tri) dana od dana prijave nedostataka ili kvara;

- osigurati zamjensku roku istih ili boljih tehničkih specifikacija za vrijeme otklanjanja nedostataka ili kvara ukoliko se kvar ili nedostatak ne može otkloniti u roku od 3 (tri) dana,

- zamijeniti roku kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak novom robom istih ili boljih tehničkih specifikacija, ukoliko u roku od 30 (trideset) dana ne otkloni nastali kvar ili nedostatak.

4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 120.000,00 kuna bez PDV-a

5. Način i rok isporuke robe:

Rok isporuke robe je 30 (trideset) dana od dana obostranog potpisa Ugovora o jednostavnoj nabavi.

Roba se isporučuje jednokratno, a u slučaju da je dio robe koja se nabavlja bude dostupan ranije od isteka krajnjeg roka isporuke, prihvatljiva je i sukcesivna isporuka.

6. Mjesto isporuke robe:

Mjesto isporuke robe je Krapinsko-zagorska županije, Krapina, Magistratska 1.

7. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude

7.1.Oblik i način izrade ponude

1. Ponuda može biti dostavljena u pisanom (papirnatom), na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

2. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

3. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom.

4. Ponuda može biti dostavljena i elektroničkom poštom kao skenirani izvornik ponude.

7.2.Sadržaj ponude

Ponudu sačinjavaju ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni:

1. Popunjeni Ponudbeni list (Prilog 1)

2. Popunjeni Troškovnik (Prilog 2)

7.3.Način dostavljanja ponude:

Ako se ponuda dostavlja u pisanom (papirnatom) obliku, putem pošte (kao obična ili preporučena pošiljka) ili osobno, ista se zaprima u pisarnici Krapinsko-zagorske županije, soba 1, na adresi Krapina, Magistratska 1 (prizemlje). Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačen naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Magistratska 1, 49000 Krapina

PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME

Evidencijski broj nabave: JEN/17/2022

„NE OTVARAJ –NABAVA JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI“

Ako se ponuda dostavlja elektroničkim putem (skenirani izvornik ponude), istu je potrebno dostaviti na adresu elektroničke pošte: ljiljana.horvat@kzz.hr

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obvezom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju. Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

8. Datum vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda:

Datum i vrijeme dostave ponude: 28. lipnja 2022. godine do 10:00 sati.

Mjesto dostave ponuda: Krapinsko-zagorska županija, 49 000 Krapina, Magistratska 1, soba 1, urudžbeni zapisnik ili adresa elektroničke pošte: ljiljana.horvat@kzz.hr

Otvaranje ponude će se održati: 28. lipnja 2022. godine u 10:00 sati, u zgradi Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, soba broj 44 .

Otvaranje ponuda nije javno.

9. Način izračuna cijene ponude i upute za popunjavanje troškovnika:

Način izračuna cijene:

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude mora biti izražena u kunama. Jedinične cijene iz ponude su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi robe. Isključuje se klizna skala i sve promjene cijene. Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelja snosi sam. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ponuditelji su dužni ponuditi odnosno upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV om kako je to određeno u Ponudbenom listu.

Naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez te uspoređuje cijene s porezom na dodanu vrijednost.

Podatke treba unijeti u obrazac TROŠKOVNIKA na sljedeći način:

1. U skladu s obrascem troškovnika ponuditelj treba za svaku stavku troškovnika:

- upisati specifikaciju ponuđene robe odnosno upisati kompletnu tehničku specifikaciju kao što je raspisana u koloni TRAŽENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA,

- ispuniti jediničnu cijenu (cijena po komadu) bez PDV-a,

- ispuniti jediničnu cijenu sa PDV-om,

- te ispuniti ukupnu cijenu bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupnu cijenu ponude sa PDV-om.

2. Ponuditelj mora ispuniti sve tražene stavke iz obrasca troškovnika.

3. Ako ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ove točke, ili promijeni tekst ili količine navedene u obrascu troškovnika smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbačena kao neprihvatljiva.

10. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena:

Cijena ponude izražava se u kunama.

11. Način, rok i uvjeti plaćanja:

Rok plaćanja je 30 dana od dana primitka e-računa koji se ispostavlja po isporuci robe.

E-račun se naslovljuje na Naručitelja: Krapinsko-zagorsku županiju, Magistratska 1, Krapina s obveznim navođenjem naziva, datuma zaključenja i oznake ugovora koji će biti zaključen.

Predujam je isključen.

12. Rok valjanosti ponude:

30 dana od isteka roka za dostavu ponude.

13. Kriterij odabira najpovoljnije ponude:

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve navedene u ovom Pozivu na dostavu ponude.

Ako su pristigle dvije ili više prihvatljivih ponuda s istom najnižom cijenom odabrati će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

14. Jezik na kojem se sastavlja ponuda:

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

15. Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju:

Rok za donošenje obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok za donošenje obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ž U P A N

Željko Kolar

Prilozi:

  Poziv na dostavu ponude
  Prilog 1 - Ponudbeni list
  Prilog 2 - Troškovnik

Zadnja promjena: 17.6.2022 | Prikazano 452 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
srpanj 2022
poutsrčepesune
27282930
1
 • Okrugli stol „Žene i politika“
 • 39 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 198 tisuća kuna za tradicijske obrte
 • 2
  40 novozaraženih osoba na području KZŽ
  3
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
  1234567
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika