Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Jednostavna nabava 11.10.2021
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okolišaObrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

Jednostavna nabava: Jednostavna nabava - rekonstrukcija elektroinstalacija u SŠ Bedekovčina

Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji elektroinstalacija/razvoda i napajanja u Srednjoj školi Bedekovčina na adresi Gajeva 1, Bedekovčina.

ŽUPAN

KLASA: 361-01/21-01/192

URBROJ: 2140/01-02-21-4

Krapina, 11.10.2021.

PREDMET: Postupak jednostavne nabave radova na rekonstrukciji elektroinstalacija/razvoda i napajanja u Srednjoj školi Bedekovčina

- Poziv za dostavu ponude, dostavlja se

1. Podaci o naručitelju:

Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska 1

Telefonski broj: 049/329-111

Broj telefaksa: 049/329-255

Internet adresa: www.kzz.hr

OIB: 20042466298.

2. Podaci o osobama zaduženim za komunikaciju s ponuditeljima:

Danijel Makar, bacc. ing. aedif., stručni suradnik za javnu nabavu i EU fondove

- telefon: 049/329-205,

- e-mail: danijel.makar@kzz.hr

3. Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije:

Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji elektroinstalacija/razvoda i napajanja u Srednjoj

školi Bedekovčina na adresi Gajeva 1, Bedekovčina.

S obzirom na loše stanje vodiča, nedostatak zaštitnog vodiča i generalnu dotrajalost elektrotehničkih instalacija, nužna je kompletna rekonstrukcija elektroinstalacija/razvoda i napajanja na zgradi Srednje škole Bedekovčina. Vodiči se rekonstruiraju novima u nadžbuknom sistemu u razini stropova – glavni razvod, a da se dolazi do potrošača izvedu u podžbuknom sistemu. Navedeni projekt nužno je provesti zbog povećanja sigurnosti objekta te djelatnika i učenika koji svakodnevno koriste prostore škole.

Radovi se izvode sukladno troškovniku - Rekonstrukcija elektroinstalacija/razvoda i napajanja SŠ Bedekovčina, Gajeva 1 od listopada 2020. godine kojeg je izradio projektni ured Hal-projekt d.o.o. iz Bedekovčine, a koji se nalazi u prilogu ovog poziva na dostavu ponude.

4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 400.000,00 kuna.

5. Mjesto i rok izvršenja predmeta nabave:

Mjesto izvođenja radova je Srednja škola Bedekovčina na adresi Ulica Ljudevita Gaja 1, 49221 Bedekovčina. Odabrani ponuditelj se obvezuje predmetne radove započeti nakon uvođenja u posao, a završiti radove u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Naručitelj se obvezuje po potpisu Ugovora, a najkasnije u roku od 5 kalendarskih dana od potpisa ugovora uvesti odabranog ponuditelja u posao i predati mu svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje ugovorenih radova.

Pod danom završetka ugovorenih radova podrazumijeva se primopredaja radova, a o čemu će strane sastaviti i potpisati primopredajni zapisnik.

6. Razlozi isključena ponuditelja

Ponuditelj mora dokazati da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti potvrdu Porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave poziva za dostavu ponude.

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave koji nije dostavio traženi dokaz.

Traženi dokument se može dostaviti i u neovjerenoj preslici.

7. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta (uvjet sposobnosti)

7.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelj dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana.

Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog poziva za dostavu ponude, te se može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

7.1.2 Tehnička i stručna sposobnost

7.1.2.1. Ponuditelj mora dokazati da će imati na raspolaganju 1 (jednog) ovlaštenog

voditelja radova.

Kao dokaz ponuditelj dostavlja izjavu da raspolaže traženim stručnjakom (Prilog 2).

8. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude

8.1. Oblik i način izrade ponude

1. Ponuda treba biti dostavljena elektroničkom poštom ili u pisanom (papirnatom) obliku uvezena u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude,

2. Ponuda se piše neizbrisivom tintom,

3. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom,

4. Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana i ovjerena od ponuditelja ili elektroničkom poštom.

8.2. Sadržaj ponude

1. Popunjeni Ponudbeni list

2. Popunjeni Troškovnik (Prilog 1)

3. Potvrda Porezne uprave ne starija od 30 dana od dana objave poziva za dostavu ponude

4. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra.

5. Izjava ponuditelja o raspolaganju traženim stručnjakom (Prilog 3.)

8.3. Način dostavljanja ponude

Ponuda može biti dostavljena i elektroničkom poštom.

Ako se ponuda dostavlja u pisanom (papirnatom) obliku, putem pošte ili osobno, ista se zaprima u pisarnici Krapinsko-zagorske županije, soba 1, na adresi Krapina, Magistratska 1 (prizemlje). Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačen naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove

Magistratska 1, 49000 Krapina

PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU ELEKTROINSTALACIJA/RAZVODA I NAPAJANJA U SŠ BEDEKOVČINA

„NE OTVARAJ – JEDNOSTAVNA NABAVA“

Ako se ponuda dostavlja elektroničkim putem, istu je potrebno dostaviti na adresu elektroničke pošte: danijel.makar@kzz.hr

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

8.4. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Datum i vrijeme dostave ponuda: do 19. listopada 2021. godine do 09:00 sati.

Mjesto dostave ponuda: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1, soba 1, urudžbeni zapisnik ili adresa elektroničke pošte: danijel.makar@kzz.hr

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponuda se može poslati i preporučeno poštom, međutim tada sam ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne do vremena naznačenog za dostavu ponude.

Otvaranje ponuda će se održati: 19. listopada 2021. godine u 09:00 sati, u zgradi Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

9. Način određivanja cijene ponude i upute za popunjavanje troškovnika

Jedinične cijene stavki i cijena ponude su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokruženo na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu. U cijenu ponude bez PDV-a potrebno je uračunati sve troškove i popuste.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Ponuditelji ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke niti o cijeni ponude.

Upute za popunjavanje troškovnika:

 • Ponuditelj u Troškovnik obavezno unosi jedinične cijene koje se izražavaju u HRK (Hrvatske kune) i koje pomnožene s količinom stavke daju ukupnu cijenu za svaku od stavki Troškovnika,
 • Zbroj svih ukupnih cijena stavki Troškovnika čini cijenu ponude,
 • Ponuditelj je dužan ispuniti Troškovnik u cijelosti, odnosno sve stavke Troškovnika,
 • Ukoliko ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponude ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

Cijena ponude piše se brojkama.

10. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena

Cijena ponude izražava se u kunama.

11. Rok, način i uvjeti plaćanja

Obračun će se vršiti prema stvarno izvedenim radovima. Plaćanje izvedenih radova obavit će se nakon potpisivanja prihvaćenih računa, privremenih/okončane situacije od strane Naručitelja.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti ponuditelju u roku 30 (trideset) dana od dana primitka valjanog računa/privremene/okončane situacije, na broj žiro-računa naveden na računu.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstva osiguranja plaćanja.

Odabrani ponuditelj je obavezan nakon 01.07.2019. godine izdavati, a naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje i elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18).

Naručitelj je osigurao mogućnost zaprimanja e-računa.

Naručitelj ima pravo prigovora na ispostavljeni račun ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati ponuditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

12. Jamstva

Odabrani ponuditelj dužan je odmah po potpisu ugovora, a najkasnije na dan uvođenja u posao dostaviti Naručitelju bjanko zadužnicu u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV- a, solemniziranu kod javnog bilježnika, kao instrument garancije za uredno izvršenje ugovora i otklanjanje eventualnih nedostataka u garantnom roku od 2 godine od dana primopredaje radova.

13. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 60 dana od zadnjeg dana roka za dostavu ponuda. Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude.

14. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema zadanom kriteriju, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

15. Jezik na kojem se sastavlja ponuda

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

16. Rok za donošenje Obavijesti o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok za donošenje obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda

Ž U P A N

Željko Kolar

Prilozi:

  Poziv na dostavu ponuda
  Odluka o početku postupka
  Troškovnik

Zadnja promjena: 11.10.2021 | Prikazano 316 puta
  Dodajte podsjetnik u Vaš kalendar
 • Ukoliko koristite email klijent (npr.MS Outlook, Thunderbird, email klijent na mobilnim uređajima i tabletima) ili zasebnu kalendar aplikaciju, kliknite OVDJE
  Upute: Kliknite na link i odaberite Otvori / Open.
 • Ukoliko vašem kalendaru pristupate putem internet preglednika (npr. Gmail), unesite vašu email adresu i kliknite Pošalji podsjetnik
  Vaša email adresa:
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
listopad 2021
poutsrčepesune
27282930
1
28 novih osoba pozitivno na koronavirus
2
 • 23 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Postrojili se veterani 103. brigade: Se prolazi, si prolaze Zagorec pak ne!
 • 3
  12 novih osoba pozitivno na koronavirus
  4
 • 20. Zahvala jeseni u Klanjcu
 • Dječji tjedan i Tjedan dojenja
 • Predavanje povodom Međunarodnog dana starijih osoba
 • 3 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Regionalni centar kompetentnosti: Krenuli radovi rušenja postojećih prostora SŠ Zabok
 • U Zlataru održani 52. Dani kajkavske riječi
 • 5
 • Svjetski dan učitelja
 • Glavni vatrogasni zapovjednik u S. Slatini: Projekt vatrogasnog vježbališta ide dalje
 • Mreža udruga Zagor u akciji „Hrvatska volontira“
 • 26 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Dušan Puklin)
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Valerija Miković)
 • U OŠ Bedekovčina otvoren praktikum za biologiju, fiziku i kemiju
 • Zagorski partizanski odred: 1943.-2021.
 • 6
 • Stručno predavanje na temu „Što obitelj ima s tim?
 • 56 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Poruka Dječjeg tjedna: „Ljubav djeci prije svega“
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Zagorski Vodovod d.o.o.)
 • Natječaj za prijam u službu na neodređeno - Savjetnik za prostorno uređenje
 • Natječaj za prijam u službu vježbenika u UO za zdravstvo
 • PROJEKT PTIČEK: Diplome primila 24 nova čuvara prirode
 • 7
 • Vrijedno priznanje Božidaru Brezinščaku Bagoli
 • 31 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • U subotu virtualna radionica za energetsku obnovu
 • GLASAJ ZA PROJEKT BALTAZAR - FINALIST ZA NAGRADU REGIOSTARS!
 • Okrugli stol o izazovima rada s djecom tijekom pandemije
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Sveti Matej, POŠ izvorište Oštri Hum)
 • Javni poziv – projekt "Baltazar 5" za šk. g. 2021/2022. - dopune prijava
 • Gospodarski pokazatelji
 • 8
 • Savjetovanje - školska sportska dvorana Petrovsko
 • Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni dječji proračun za 2022. godinu
 • 9
 • 38 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Održan sastanak sa dječjim gradonačelnicima/ama i načelnicima/ama
 • Održana uvodna konferencija projekta „Pokreni se, izmjeni se!“
 • Obilježen Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije
 • Plenković, Janša i Kolar na konferenciji Turizam 365
 • 32 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 10
  22 nove osobe poztivne na koronavirus
  11
 • Promocija slikovnice „Tko je bio Krapinko“?
 • U Loboru proglašeni najbolji hrvatski književni putopisi
 • Slovenski film Sestre pobjednik 10. KIKI – međunarodnog festivala dječjeg filma
 • Na području KZŽ popisano preko 100 tisuća osoba
 • 4 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Savjetovanje - donošenje Odluke o prijedlozima i peticijama građana
 • Odobrena humanitarna akcija "Sve zbog jednog dječaka"
 • Broj nezaposlenih smanjio se za 9,1%
 • C.I.A.K. d.o.o.- Centar za reciklažu akumulatora i baterija u Zaboku
 • Jednostavna nabava - rekonstrukcija elektroinstalacija u SŠ Bedekovčina
 • 12
 • 25 mladih iz Zagorja posjetilo European Youth Event
 • Počinje natječaj za udruge u sklopu projekta Žuta točka!
 • 22 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 13
 • 13. listopada - Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa
 • Dva peta poroda u OB Zabok
 • 60 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • U Kraljevcu na Sutli otvorena nova tržnica
 • Javni poziv "Volonter/ka godine" i "Volonterska akcija godine" za 2020. godinu
 • 14
 • Omco Croatia, ZMH Horvat i Rusan-Mikron dobitnici Zlatne kune za 2020.
 • 42 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 15
 • 47 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Proračun Krapinsko-zagorske županije
 • Dodjela stipendija učenicima srednjih škola za šk. god. 2021/22
 • Obnova od potresa: Uskoro izmjene Zakona za ubrzanje čitavog procesa
 • Prijam za najbolje obrazovne djelatnike – Ljudi su ključ uspješnog obrazovanja!
 • Stožer: rast broja oboljelih i postotka pozitivnih među testiranima
 • 16
  44 nove osobe pozitivne na koronavirus
  17
 • 33 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Održano 24. Gljivarenje & Co. v Stubakima
 • 18
 • 70 godina DVD-a Veliko Trgovišće
 • 9. Dani jabuka u Desiniću
 • 12. Zlatna lipa Tuhlja
 • Završeni radovi unutarnjeg uređenja PŠ Peršaves
 • Ispostave
 • 5 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 192021222324
  25262728293031
  1234567
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika