Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Novosti 28.4.2023
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - izgradnja zamjenske trafostanice

Planirani zahvat Kalibriranje dijela 10(20) kV voda J2 Laz Radoboj od RKR024 do stupa br.32 i izgradnja zamjenske TS 20/0, 4Kv TJR 0666 Lazi Krapinski 1 na k.čr.br. 13422/2, k.o. Krapina prihvatljiv je za ekološku mrežu.

R E P U B L I K A     H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/22-01/39

URBROJ: 2140-08/1-23-5

Krapina, 27. travnja 2023.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298, temeljem članka 30. stavka 4., vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), povodom zahtjeva nositelja HEP ODS d.o.o. Elektra Zabok, Matije Gupca 57, Zabok, OIB: 46830600751, podnesen putem opunomoćenika DRAWING d.o.o., Duga 24, Vinkovci, OIB: 48278155177 za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat “Kalibriranje dijela 10(20) kV voda J2 Laz Radoboj od RKR024 do stupa br.32 i izgradnja zamjenske TS 20/0, 4Kv TJR 0666 Lazi Krapinski 1 na k.čr.br. 13422/2, k.o. Krapina“, nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E N J E

I. Zahvat “Kalibriranje dijela 10(20) kV voda J2 Laz Radoboj od RKR024 do stupa br.32 i izgradnja zamjenske TS 20/0, 4Kv TJR 0666 Lazi Krapinski 1 na k.čr.br. 13422/2, k.o. Krapina “ prihvatljiv je za ekološku mrežu.

II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

III. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Upravni odjel) zaprimio je 05. prosinca 2022. godine zahtjev HEP ODS d.o.o. Elektra Zabok, Matije Gupca 57, Zabok, OIB: 46830600751, putem opunomoćenika DRAWING d.o.o., Duga 24, Vinkovci, OIB: 48278155177, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat “Kalibriranje dijela 10(20) kV voda J2 Laz Radoboj od RKR024 do stupa br.32 i izgradnja zamjenske TS 20/0, 4Kv TJR 0666 Lazi Krapinski 1 na k.čr.br. 13422/2, k.o. Krapina“. Uz zahtjev je dostavljeno idejno rješenje, kojeg je izradila tvrtka DRAWING d.o.o., Duga 24, Vinkovci, OIB: 48278155177, u studenom 2022. godine, broj projekta: IR 025/22.

Zahtjev je osnovan.

Upravni odjel je 06. prosinca 2022. godine, temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod), zatražio prethodno mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Prethodno mišljenje Ministarstva (KLASA: 352-03/22-02/1267, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-3 od 25. travnja 2023. godine) je dostavljeno, a u njemu se navodi da se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, svu priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva te utvrdio sljedeće.

Predmetnim zahvatom planirano je kalibriranje dijela 10(20) kV voda J2 Laz Radoboj od RKR024 do stupa br.32 i izgradnja zamjenske TS 20/0, 4Kv TJR 0666 Lazi Krapinski 1. Planira se kabelski dalekovod položiti u iskopani rov koji najvećim dijelom prolazi koridorima postojećih prometnica, a nakon polaganja kabela, zemljište će se dovesti u prvobitno stanje. Planirana trasa je duljine oko 1900 metara, a rov dubine 1 metar i širine 0,6 metara. Nakon spajanja kabelskog dalekovoda, postojeća zračna mreža će se demontirati. Trafostanica će biti tipska kućica tlocrtne površine 4,16 x 2,12 metara, a postavit će se na dijelu k.č.br. 13422/2, k.o. Krapina. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19) planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR20001115 Strahinjčica.

Sukladno dostavljenom prethodnom mišljenju Ministarstva, te Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske, na dijelu trase u duljini oko 250 metara rasprostranjen je ciljni stanišni tip 6210 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune). Duž cijele trase staništa su uglavnom pogodna za ciljne vrste žuti mukać (Bombina variegata), kataks (Eriogaster catax) i gorski potočar (Cordulegaster heros). Provedbom zahvata neće doći do trajnog gubitka ciljnih stanišnih tipova niti staništa pogodnih za ciljne vrste područja ekološke mreže HR20001115 Strahinjčica. Također, obzirom da se radi o polaganju podzemnih kabela i postavljanju zatvorene trafostanice, što ne predstavljaju opasnost za ptice i manje životinje, te da se trasa rova nakon polaganja kabela vraća u prvobitno stanje, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja. Vezano uz kumulativni učinak, provedbom zahvata može se isključiti mogućnost značajnog negativnog kumulativnog utjecaja predmetnog zahvata s već provedenim i odobrenim zahvatima.

Obzirom na provedeni postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te analizu mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, stoga nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu i inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavku 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskih stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16).

P R O Č E L N I K 

mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.

Prilozi:

  Rješenje

Zadnja promjena: 28.4.2023 | Prikazano 739 puta

Najnovije iz područja

Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
lipanj 2023
poutsrčepesune
293031
1
 • Međunarodni dan djeteta
 • NAJAVA: Obilježavanje Svjetskog dana nepušenja
 • Na 18. Sajmu udruga KZŽ predstavilo se tridesetak udruga
 • NAJAVA: 11. Sjednica Savjeta mladih KZŽ
 • 2
 • Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš - potok Kosteljina
 • Obilježen Svjetski dan nepušenja i borbe protiv zlouporabe droga
 • Dan Grada Donje Stubice
 • Prekratićev traminac iz 2018. – šampion Sajma i izložbe vina Bedekovčina 2023.
 • Održana sjednica Županijskog savjeta mladih
 • Župan Kolar sudjelovao na sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija
 • Fond solidarnosti EU - održana koordinacija gradonačelnika i načelnika
 • 3
 • ŽUPANOVA PORUKA: Drage Zagorke i Zagorci, stanovnici Krapinsko-zagorske županije…
 • Župan Kolar otvorio 14. Zlatnu lipu Tuhlja
 • Pruži mi ruku - Cesarska gora
 • Tisuće ljudi na Štruklijadi u Bedekovčini – najbolji štrukli Srednje škole Zabok
 • 4
  5
 • Tie Fly – jedinstven turističko-gastronomski projekt ovaj četvrtak u Zagorju
 • Humanitarni obrtnički lonec ponovno okupio obrtnike iz čitave Hrvatske
 • Proglašena prirodna nepogoda u općinama Tuhelj i Hrašćina
 • Mladi inovatori iz SŠ Zlatar osvojili prvo mjesto na Izložbi inovacija u Ivanić gradu
 • 6
 • OŠ Lijepa naša Tuhelj domaćin ovogodišnjeg državnog natjecanja iz geografije
 • Javni poziv - iskazivanje interesa za sudjelovanje na sajamskoj izložbi u Rijeci
 • Poništenje Javnog poziva za udruge u području skrbi za umirovljenike
 • Pripreme za Zagorski gospodarski zbor
 • Leon i Matija iz SŠ Krapina sva 4 razreda srednje škole završili s uspjehom 5,0
 • Velika vježba Zavoda za hitnu medicinu KZŽ
 • Održana 5. Konferencija Žene i poduzetništvo u KZŽ
 • 7
 • Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni proračun za mlade 2023.
 • DZS: U Krapinsko-zagorskoj županiji prosječno najveća kućanstva
 • Završetak velike investicije tvrtke BMD STIL
 • Obilježen Dan općine Kraljevec na Sutli
 • 8
 • 53.000 eura za rad Matice umirovljenika – 27 udruga i 7.000 članova
 • Melitino proljeće: pristiglo 1077 likovnih i 272 literarna rada
 • 91011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293012
  3456789
  Gradovi / općine
  Županijske institucije - zadnje objave
  visitzagorje.hr EU projekti Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika