Novosti 31.5.2022
Poljoprivreda i šumarstvoProstorno uređenje, gradnja i zaštita okolišaOstalo

Proglašena elementarna nepogoda u Općini Hum na Sutli

Župan Krapinsko-zagorske županije proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Hum na Sutli nastalu uslijed jake tuče, pri čemu su nastale velike materijalne štete na stambenim zgradama, građevinama, opremi, poljoprivrednim nasadima te obrtnim sredstvima.

ŽUPAN

KLASA: 990-05/22-01/02

URBROJ: 2140-02-22-3

Krapina, 31. svibnja 2022.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(«Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko-zagorske županije dana 31. svibnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o proglašenju prirodne nepogode – tuča

za područje Općine Hum na Sutli

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu za područje Općine Hum na Sutli nastalu uslijed jake tuče koja je zahvatila područje Općine Hum na Sutli pri čemu su nastale velike materijalne štete na stambenim zgradama, građevinama, opremi, poljoprivrednim nasadima te obrtnim sredstvima.

II.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj, 16/19.) obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, unese sve zaprimljene procjene šteta u Registar šteta.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ž U P A N 

Željko Kolar

Prilozi:

  Odluka

Zadnja promjena: 31.5.2022 | Prikazano 1844 puta