Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis - Općina Radoboj

Oborinska odvodnja - k.č. 3563/1 k.o. Radoboj (Radoboj-Strahinje Radobojsko)

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000524
URBROJ: 2140-08/4-23-0005
Krapina, 10.01.2023.

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA RADOBOJ, HR-49232 Radoboj, Radoboj 8

  1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) (oborinska odvodnja) na području Općine Radoboj NC_RI 12 ŽC 2122 (Lopatice) – A.G. Grada Krapine, 2.b skupine, na postojećoj građevnoj čestici broj 3563/1 k.o. Radoboj (Radoboj-Strahinje Radobojsko).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.01.2023 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
  Silvija Smrekar, struč.spec.ing.aedif.

Prilozi:

  Javni poziv

Zadnja promjena: 10.1.2023 | Prikazano 877 puta