Jednostavna nabava 27.4.2022
Ostalo

Jednostavna nabava: Postupak jednostavne nabave telekomunikacijskih usluga i usluga interneta

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te obavijest o odabiru najpovoljnije ponude možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

KLASA: 344-01/22-01/02

URBROJ: 2140-02-22-4

Krapina, 27. travnja 2022.

PREDMET: Postupak jednostavne nabave telekomunikacijskih usluga i usluga interneta u nepokretnoj mreži

- poziv na dostavu ponude, upućuje se

Poštovani,

Pozivamo Vas na dostavu ponude prema uvjetima iz ovog Poziva, a sukladno Ponudbenom listu, Troškovniku, Listi tehničkih značajki te Popisu lokacija na kojima se pružaju usluge koji se daju u prilogu i čine sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponude.

1. Podaci o naručitelju

Krapinsko-zagorska županija

Adresa: 49000 Krapina, Magistratska 1

Telefonski broj: 049/329-111

Internet adresa: www.kzz.hr

OIB: 20042466298

2. Podaci o osobama zaduženim za komunikaciju s ponuditeljem

1. Ljiljana Horvat, savjetnica za javnu nabavu u Upravnom odjelu za javnu nabavu i EU fondove

  • telefon: 049/329-205,
  • e-mail: ljiljana.horvat@kzz.hr

2. Alen Spiegl, viši stručni suradnik za informatiku u Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove

  • telefon: 049/329-112
  • e-mail: alen.spiegl@kzz.hr

3. Opis i količina i tehničke specifikacije predmeta nabave

Predmet nabave su telekomunikacijske usluge i usluge interneta u nepokretnoj mreži sukladno zahtjevima i količinama izraženima u Troškovniku (Prilog 2), Listi Tehničkih značajki (Prilog 3) te na lokacijama navedenim u Popisu lokacija na kojima se pružaju usluge (Prilog 4). Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna). Stvarna nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine, odnosno ovisna je o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima Naručitelja.

4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 198.000,00 kn bez PDV-a.

5. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve navedene u Pozivu na dostavu ponude.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema zadanom kriteriju, Naručitelj će odabrati onu ponudu koje je zaprimljena ranije.

6. Razdoblje, mjesto i način pružanja usluga

Ponuditelj je obvezan pružati usluge iz predmeta nabave u razdoblju od 01. lipnja 2022. godine do 31. svibnja 2023. godine, kroz cijelo vrijeme trajanja ugovorne obveze.

Mjesta pružanja usluga te način pružanja usluga iz predmeta nabave navedena su u Popisu lokacija na kojima se pružaju usluge iz Priloga 4 koji čini sastavni dio ovog Pozva na dostavu ponude.

Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci.

7. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude

Ponuda se izrađuje u pisanom obliku.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da se vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuda mora sadržavati:

  • Popunjeni Ponudbeni list (Prilog 1)
  • Popunjeni Troškovnik (Prilog 2)
  • Popunjenu Listu Tehničkih značajki (Prilog 3)

Ponuda može biti dostavljena u izvorniku, u papirnatom obliku, pisana neizbrisivom tintom, uvezena na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, tj. dijelova ponude.

Ponuda može biti dostavljena i elektroničkom poštom, kao skenirani izvornik ponude.

8. Način dostavljanja ponude i adresa na koju se ponude dostavljaju

Ako se ponuda dostavlja u pisanom (papirnatom) obliku, putem pošte ili osobno, ista se zaprima u pisarnici Krapinsko-zagorske županije, soba 1, na adresi Krapina, Magistratska 1 (prizemlje). Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačen naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Magistratska 1, 49 000 Krapina

PONUDA ZA NABAVU TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA I USLUGE INTERNETA U NEPOKRETNOJ MREŽI

„NE OTVARAJ – NABAVA JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI“

Ako se ponuda dostavlja elektroničkim putem (skenirani original ponude), istu je potrebno dostaviti na adresu elektroničke pošte: ljiljana.horvat@kzz.hr.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koja se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju. Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

9. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Datum i vrijeme dostave ponuda: do 09. svibnja 2022. godine do 08:00 sati

Mjesto dostave ponuda: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1, soba 1, urudžbeni zapisnik ili adresa elektroničke pošte: ljiljana.horvat@kzz.hr

Otvaranje ponude će se održati: 09. svibnja 2022. godine u 08:00 sati, u zgradi Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

Otvaranje ponuda nije javno.

10. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude izražava se u kunama.

Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive.

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokruženo na dvije decimale) na način kako je to predviđeno u Troškovniku te cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u Ponudbenom listu.

U cijenu ponude bez PDV-a potrebno je uračunati sve troškove i popuste.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Ponuditelji ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke niti o cijeni ponude.

Ako ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ove točke Poziva na dostavu ponude ili promijeni tekst ili količine navedene u obrascu troškovnika smatrati će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

11. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena

Cijena ponude izražava se u kunama (HRK).

12. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen kao i traženje sredstva osiguranja.

Plaćanje će se obavljati na IBAN odabranog ponuditelja u roku od 10 dana od dana zaprimanja e-računa za usluge pružene u prethodnom mjesecu.

Račun se naslovljuje na Naručitelja: Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49000 Krapina.

Na računu mora biti naznačen naziv, oznaka (KLASA, URBROJ) i datum zaključenja ugovora temeljem kojeg se e-račun ispostavlja.

13. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 30 dana od zadnjeg dana roka za dostavu ponuda.

14. Jezik na kojem se sastavlja ponuda

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

15. Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok za donošenje obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ž U P A N 

Željko Kolar

Prilozi:

  Poziv na dostavu ponuda
  Prilog 1 - Ponudbeni list
  Prilog 2 - Troškovnik
  Prilog 3 - Lista tehničkih značajki
  Prilog 4 - Popis lokacija i usluga
  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
  Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Zadnja promjena: 9.5.2022 | Prikazano 896 puta