2.1.2010
Ostalo

Statut Krapinsko-zagorske županije

Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija), njena obilježja, javna priznanja, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga Županije, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Županije, ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina, imovina i financiranje, akti tijela Županije i postupak njihova donošenja, javnost rada i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Prilozi:

  Statut

Zadnja promjena: 27.4.2021 | Prikazano 49402 puta