Savjetovanje

Savjetovanje - financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti u 2022.

Savjetovanje je otvoreno do 03.12.2021. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 214-02/21-01/02

URBROJ: 2140/01-01-21-

Krapina,

Na temelju članka 111. stavka 6. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13 i 13/18., 5/20., 10/21., 15/21.- pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na __. sjednici održanoj dana _______________ 2021. godine donijela je 

O D L U K U

o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini 

Članak 1.

Ovom Odlukom povećava se iznos sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini.

Članak 2.

Iznos sredstava od 607.759,00 kuna, utvrđen primjenom članka 111. stavka 3. točke 3. Zakona o vatrogastvu, povećava se za iznos od 542.241 kuna, tako da ukupni iznos sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti u 2022. godini iznosi 1.150.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva koja Krapinsko-zagorska županija osigurava za vatrogastvo doznačuju se Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije.

Članak 4.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije dužna je izvješće o utrošku financijskih sredstava dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine.

Članak 5.

Nadzor namjenskog korištenja sredstava utvrđenih ovom Odlukom za financiranje vatrogastva obavlja Upravni odjel za opće i zajedničke poslove Krapinsko-zagorske županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Zlatko Šorša

Prilozi:

  Prijedlog Odluke
  Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
  Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Zadnja promjena: 10.12.2021 | Prikazano 1603 puta

Najnovije iz područja