Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
SavjetovanjeZdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo, udruge i mladi

Jednostavna nabava - usluge savjetovališta i SOS telefona

Jednostavna nabava usluge vođenja savjetovališta i SOS telefona za žrtve nasilja u obitelji u okviru Projekta „Novi početak“, kodni broj UP.02.2.2.11.0005

UPRAVNI ODJEL ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE,
CIVILNO DRUŠTVO I MLADE 

KLASA: 550-01/22-01/26
URBROJ: 2140-02-22-2
Krapina, 14. studenog 2022.

 

PREDMET: Jednostavna nabava usluge vođenja savjetovališta i SOS telefona za žrtve nasilja u obitelji u okviru Projekta „Novi početak“, kodni broj UP.02.2.2.11.0005

- Poziv za dostavu ponude, upućuje se

 

Poštovani,

sukladno članku 7. stavku 1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/17.), pozivamo Vas na dostavu ponude prema uvjetima iz ovog poziva i sukladno Troškovniku u prilogu.

 

1. Podaci o naručitelju:

Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska 1

Telefonski broj: 049/329-111

Broj telefaksa: 049/329-255

Internet adresa: www.kzz.hr

OIB: 20042466298

 

2. Podaci o osobama zaduženim za komunikaciju s ponuditeljima: 

- Sonja Novački, viša stručna suradnica za pravna pitanja

- telefon: 049/329-151

- e-mail: sonja.novacki@kzz.hr

 

3. Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije:

Predmet nabave je usluga vođenja savjetovališta i SOS telefona za žrtve nasilja u obitelji u okviru Projekta „Novi početak“, kodni broj UP.02.2.2.11.0005.

Usluga obuhvaća:

- Rad sa žrtvama nasilja kroz savjetovanje, informiranje i podršku uživo u savjetovalištu, putem SOS telefona, elektronske pošte i Facebook stranice

- Pravno savjetovanje za žrtve nasilja (brakorazvodni postupci, imovinsko-pravna pitanja, pitanja skrbništva nad djecom…)

- Grupni rad sa žrtvama nasilja u obitelji (psihoedukativne radionice, grupe podrške i sl.)

- Organizaciju barem 2 javne tribine, akcije, webinara ili okruglih stolova u svrhu informiranja javnosti o problemu nasilja nad ženama i nasilja općenito

- Sudjelovanje na sastancima Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ, Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

- Obilježavanje Međunarodnog dana žena

- Medijsku promociju savjetovališta i SOS telefona kroz barem 2 radijske/ili televizijske emisije i podjelu promotivnog materijala

- Statističko praćenje usluge pružanja savjetovanja i pravne podrške

- Vođenje administracije, mjesečno izvješće te završno izvještavanje

- Koordinaciju tima volontera, regrutiranje i edukaciju novih volontera/ki

 

4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 48.000,00 kuna.

 

5. Mjesto i rok izvršenja predmeta nabave:

Mjesto pružanja usluge savjetovanja i vođenja SOS telefona je u prostorijama koje je dužan osigurati ponuditelj i to na području grada Zaboka, dok je ostale aktivnosti i usluge ponuditelj dužan pružati na području Krapinsko-zagorske županije.

Početak roka pružanja usluge računa se od 1. prosinca 2022. godine, te će se usluga pružati kontinuirano narednih 4 mjeseci, odnosno do 31. ožujka 2023. godine.

 

6. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta (uvjet sposobnosti)

 

6.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelj dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana.

Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva na dostavu ponude na internetskim stranicama Naručitelja, te se može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

 

6.1.2 Tehnička i stručna sposobnost

 

6.1.2.1. Ponuditelj mora dokazati da će imati na raspolaganju stručne osobe kako slijedi:

- najmanje jednu osobu sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke ili magistra struke ili stručnog specijalistu iz područja društvenih znanosti, polja socijalnih djelatnosti ili psihologije te, odnosno osobu koja je po prijašnjim propisima stekla višu ili visoku stručnu spremu iz područja društvenih znanosti polja socijalnih djelatnosti ili psihologije te

- najmanje jednu osobu magistra struke ili stručnog specijalistu iz područja društvenih znanosti, polja prava, odnosno osobu koja je po prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu iz područja društvenih znanosti polja prava.

Jedna od ove dvije navedene stručne osobe mora imati završenu edukaciju u području pružanja podrške žrtvama nasilja što se dokazuje Potvrdom ili drugim prikladnim dokumentom o završenoj edukaciji u području pružanja podrške žrtvama nasilja.

Obrazloženje postavljenog uvjeta tehničke i stručne sposobnosti:

Propisani uvjeti stručne sposobnosti osiguravaju da ponuditelj ima potrebne ljudske resurse za izvršenje ugovora o jednostavnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a propisani kriteriji predstavljaju minimalnu razinu sposobnosti koja osigurava da će ponuditelj biti sposoban izvršiti ugovor o jednostavnoj nabavi. Minimalne razine stručne sposobnosti koje se zahtijevaju vezane su uz predmet nabave i razmjerne su predmetu nabave te u skladu sa njegovom prirodom, važnosti i namjenom.

Kao dokaz ponuditelj dostavlja Izjavu da raspolaže traženim stručnim osobama (Prilog 2), te Potvrdu ili drugi prikladni dokument čime dokazuje da jedna od dvije stručne osobe ima završenu edukaciju o pružanju podrške žrtvama nasilja.

 

7. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude

 

7.1. Oblik i način izrade ponude

1. Ponuda treba biti dostavljena elektroničkom poštom ili u pisanom (papirnatom) obliku uvezena u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude,

2. Ponuda se piše neizbrisivom tintom,

3. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom,

4. Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana i ovjerena od ponuditelja.

5. Ako se ponuda dostavlja elektroničkom poštom ista se dostavlja kao skenirani izvornik ponude.

 

7.2. Sadržaj ponude

1. Popunjeni Ponudbeni list

2. Popunjeni Troškovnik (Prilog 3)

3. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra

4. Izjava ponuditelja o raspolaganju traženim stručnim osobama (Prilog 2.)

5. Potvrda ili drugi prikladni dokument o završenoj edukaciji o pružanju podrške žrtvama nasilja.

 

7.3. Način dostavljanja ponude

Ponuda može biti dostavljena i elektroničkom poštom.

Ako se ponuda dostavlja u pisanom (papirnatom) obliku, putem pošte ili osobno, ista se zaprima u pisarnici Krapinsko-zagorske županije, soba 1, na adresi Krapina, Magistratska 1 (prizemlje). Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačen naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

Magistratska 1, 49000 Krapina

PONUDA ZA USLUGU VOĐENJA SAVJETOVALIŠTA I SOS TELEFONA
ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI U OKVIRU PROJEKTA "NOVI POČETAK"

„NE OTVARAJ – JEDNOSTAVNA NABAVA“

 

Ako se ponuda dostavlja elektroničkim putem (skenirani izvornik ponude), istu je potrebno dostaviti na adresu elektroničke pošte: sonja.novacki@kzz.hr

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

 

7.4. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Datum i vrijeme dostave ponuda: do 22. studeni 2022. godine do 09:00 sati.

Mjesto dostave ponuda: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1, soba 1, urudžbeni zapisnik ili adresa elektroničke pošte: sonja.novacki@kzz.hr

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponuda se može poslati i preporučeno poštom, međutim tada sam ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne do vremena naznačenog za dostavu ponude.

Otvaranje ponuda će se održati: 22. studeni 2022. godine u 09:00 sati, u zgradi Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

 

8. Način određivanja cijene ponude i upute za popunjavanje troškovnika

Jedinične cijene stavki i cijena ponude su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokruženo na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu. U cijenu ponude bez PDV-a potrebno je uračunati sve troškove i popuste.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Ponuditelji ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke niti o cijeni ponude.

 

Upute za popunjavanje troškovnika:

 • Ponuditelj u Troškovnik obavezno unosi jedinične cijene koje se izražavaju u HRK (Hrvatske kune) i koje pomnožene s količinom stavke daju ukupnu cijenu za svaku od stavki Troškovnika,
 • Zbroj svih ukupnih cijena stavki Troškovnika čini cijenu ponude,
 • Ponuditelj je dužan ispuniti Troškovnik u cijelosti, odnosno sve stavke Troškovnika,
 • Ukoliko ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponude ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

Cijena ponude piše se brojkama.

 

9. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena

Cijena ponude izražava se u kunama.

 

10. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje za pružene usluge Naručitelj će obavljati na IBAN pružatelja usluge temeljem izdanog e-Računa.

e-Račun za obavljenu uslugu dostavlja se svaki mjesec za uslugu izvršenu u prethodnom razdoblju.

Uz e-Račun pružatelj usluge dužan je dostaviti Izvješće iz kojeg mora biti razvidan podatak o pruženim odnosno realiziranim uslugama za razdoblje za koji se potražuju sredstva (dalje u tekstu Izvješće).

Rok plaćanja iznosi 30 dana od zaprimanja valjanog e-Računa i prihvaćanja Izvješća od strane Naručitelja.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstva osiguranja plaćanja.

Odabrani ponuditelj je obavezan nakon 01.07.2019. godine izdavati, a naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje i elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18).

Naručitelj je osigurao mogućnost zaprimanja e-računa.

E-račun se naslovljuje na Naručitelja: Krapinsko-zagorsku županiju, Magistratska 1, Krapina s obveznim navođenjem naziva, datuma zaključenja i oznake ugovora koji će biti zaključen te naziva i kodnog broja projekta.

Naručitelj ima pravo prigovora na ispostavljeni račun ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati ponuditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

 

11. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 60 dana od zadnjeg dana roka za dostavu ponuda. Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude.

 

12. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema zadanom kriteriju, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

 

13. Jezik na kojem se sastavlja ponuda

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

 

Prilozi:

  Poziv za dostavu ponude

Zadnja promjena: 14.11.2022 | Prikazano 987 puta

Najnovije iz područja

Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
ožujak 2023
poutsrčepesune
2728
1
 • Javni poziv "Volonter/ka godine" i "Volonterska akcija godine" za 2021. i 2022. god
 • Održan Odbor za financije i proračun
 • 15 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Uoči sjednice Županijske skupštine raspravljao i Odbora za turizam
 • „Stogodišnjaci, a sve mlađi“
 • Zasjedao i Odbor za društvene djelatnosti
 • 2
 • 1,06 milijuna eura za ublažavanje štete od tuče
 • Poziv na natječaj „Dobro biram – Volontiram!“
 • Stožer civilne zaštite održao svečanu sjednicu
 • 3
 • 10 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Savjetovanje - donošenje Pravilnika za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu
 • 10 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivana Modrić)
 • 4
  Priča uspješnog obiteljskog obrta - 5 godina velikog rasadnika Vrtlarije Čuček
  5
 • Održan LiDraNo – popis predloženih za državnu razinu
 • Mario Celinić osvojio i najviši vrh Australije – posljednji u nizu 7 kontinenata
 • Smotra dječjeg folklora okupila više od 400 malih čuvara tradicije
 • 6
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Elektra Zabok)
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija propusta Selnica
 • Još 2,1 milijun eura za obnovu dvorca Stubički Golubovec – korak bliže ZEZ centru
 • Velimir Zajec: „Osjećam se kao Zagorec“
 • 7
 • Opskrba električnom energijom za Krapinsko-zagorsku županiju i ustanove
 • Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu
 • 8
 • Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun
 • Godišnji plan upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
 • Centri za socijalnu skrb
 • Hommage Mariji Jurić Zagorki – 7 autorica izlaže u Gradskoj galeriji u Zaboku
 • Međunarodni dan žena
 • 9
 • Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutom području za 2023. godinu
 • Potpisan ugovor vrijedan 876.908 eura – kreće obnova PŠ Putkovec
 • Žene u znanosti – velik interes za okrugli stol u Gradskoj knjižnici Krapina
 • Uručeni ugovori za dječji participativni proračun – 28.000 eura za 11 projekata
 • 10
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Đurmanec)
 • VAŽNO - 10.3.2023. - Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
 • Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Gotalovec, TMR Draško))
 • 11
  TZKZŽ prva ugovorila besplatno korištenje mVisitor app
  12
  Obrtnička noć uz 186. rođendan krapinskih obrtnika.
  13
 • Izborna skupština Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a KZŽ
 • Savjetovanje s javnošću - Godišnji plan - sprečavanje šteta od divljači
 • Proračun Krapinsko-zagorske županije
 • 14
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Druškovec, Gornja Podgora)
 • „Društvu treba vaša mladost i energija, vaše obrazovanje i neopterećenost prošlošću"
 • 15
 • Prijam u službu - referent/ica u pisarnici ispostave u Pregradi
 • Pred završetkom radovi na mostu na „žili kucavici između Mača i Mihovljana“
 • Deveti poziv ministru Butkoviću u posjet Krapinsko-zagorskoj županiji
 • NAJAVA: 10. sjednica Županijskog savjeta mladih
 • Održana premijera kratkog filma „Janko Leskovar“
 • 16
 • Još jedna sanacija klizišta: U Putkovcu u tijeku radovi vrijedni 190.000 eura
 • Održana 11. sjednica Županijske skupštine
 • 17
 • U 7 dana 60 novih COVID pozitivnih osoba
 • Akti Županijske skupštine
 • 11. sjednica Županijske skupštine
 • REGEA: Dokaz da nismo zemlja koja može prodati samo sunce i more
 • OBAVIJEST: KAŠNJENJE VLAKOVA
 • 18
  Hrvoje Debeljak novi predsjednik Županijskog savjeta mladih
  19
  Ususret velikom jubileju: Keglevićeva straža održala godišnju skupštinu
  20
 • Kontakt
 • U Zlatar Bistrici svečanom skupštinom obilježeno 30 godina rada KUE Kaj
 • Upravni odjel za financije i proračun
 • Eurozastupnica Borzan posjetila Srednju školu Zabok
 • Zamjenica župana Petek na okupljanju žena aktivnih u lokalnoj i regionalnoj politici
 • Župan o novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti: Treba mijenjati sustav, a ne osnivača!
 • 21
 • Predloženi za dodjelu županijskih priznanja
 • Međunarodni dan darovitih učenika i Mjesec darovitosti
 • Rasparene čarape i Svjetski dan osoba s Down sindromom
 • Potpisan ugovor o dodjeli 56.274,47 eura Društvu Crvenog križa KZŽ
 • 22
 • Izmjena prihvatljivih troškova Poziva FSEU.KZŽ.01
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Belec, Zlatar, Stari Golubovec)
 • 3 godine od potresa – niti jedna sagrađena kuća
 • Javni poziv za projekte i programe udruga branitelja 2023.
 • Posjet Alatima Stuhne: Tvrtka u stalnom rastu i kontinuiranom investicijskom ciklusu
 • Odluka o dodjeli financijskih sredstava za elektroničke medije
 • 23
 • Oglas za prijam na određeno vrijeme - pisarnica Zabok
 • Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za financije i proračun
 • Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje na izložbi "100% Zagorsko" u Zagrebu
 • 24
 • 2 nova službena vozila KZŽ
 • POTPISAN 2 MILIJUNA EURA VRIJEDAN UGOVOR O ULAGANJU U ZAGORSKI STARTUP
 • Sutla domaćin Svjetskom prvenstvu u ribolovu
 • Obilježavanje Dana darovitih učenika: Roditelji i učitelji u timu za dijete
 • Akcija „I tebe se tiče“ iz Jesenja preseljena u Radoboj
 • U 7 dana 64 nove COVID pozitivne osobe
 • 8. ciklus Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke
 • Sanacija mosta na izlazu iz Selnice: „Ovdje radimo jednu vrstu nadstandarda“
 • Više od 350 stručnjaka na konferenciji SKRB 2023. u Termama Tuhelj
 • Evidencija zaposlenika osnovnih i srednjih škola
 • Obavijest: Nova regulacija prometa vlakovima
 • Likovni i literarni natječaj za škole i vrtiće
 • Demistifikacija digitalne i zelene transformacije
 • Očekuje se odobrenje i početak realizacije projekta izgradnje Centra za starije osobe
 • 2526
  272829303112
  3456789
  Gradovi / općine
  Županijske institucije - zadnje objave
  visitzagorje.hr EU projekti Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika