Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
SavjetovanjeZdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo, udruge i mladi

Jednostavna nabava - usluge savjetovališta i SOS telefona

Jednostavna nabava usluge vođenja savjetovališta i SOS telefona za žrtve nasilja u obitelji u okviru Projekta „Novi početak“, kodni broj UP.02.2.2.11.0005

UPRAVNI ODJEL ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE,
CIVILNO DRUŠTVO I MLADE 

KLASA: 550-01/22-01/26
URBROJ: 2140-02-22-2
Krapina, 14. studenog 2022.

 

PREDMET: Jednostavna nabava usluge vođenja savjetovališta i SOS telefona za žrtve nasilja u obitelji u okviru Projekta „Novi početak“, kodni broj UP.02.2.2.11.0005

- Poziv za dostavu ponude, upućuje se

 

Poštovani,

sukladno članku 7. stavku 1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/17.), pozivamo Vas na dostavu ponude prema uvjetima iz ovog poziva i sukladno Troškovniku u prilogu.

 

1. Podaci o naručitelju:

Krapinsko-zagorska županija, 49000 Krapina, Magistratska 1

Telefonski broj: 049/329-111

Broj telefaksa: 049/329-255

Internet adresa: www.kzz.hr

OIB: 20042466298

 

2. Podaci o osobama zaduženim za komunikaciju s ponuditeljima: 

- Sonja Novački, viša stručna suradnica za pravna pitanja

- telefon: 049/329-151

- e-mail: sonja.novacki@kzz.hr

 

3. Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije:

Predmet nabave je usluga vođenja savjetovališta i SOS telefona za žrtve nasilja u obitelji u okviru Projekta „Novi početak“, kodni broj UP.02.2.2.11.0005.

Usluga obuhvaća:

- Rad sa žrtvama nasilja kroz savjetovanje, informiranje i podršku uživo u savjetovalištu, putem SOS telefona, elektronske pošte i Facebook stranice

- Pravno savjetovanje za žrtve nasilja (brakorazvodni postupci, imovinsko-pravna pitanja, pitanja skrbništva nad djecom…)

- Grupni rad sa žrtvama nasilja u obitelji (psihoedukativne radionice, grupe podrške i sl.)

- Organizaciju barem 2 javne tribine, akcije, webinara ili okruglih stolova u svrhu informiranja javnosti o problemu nasilja nad ženama i nasilja općenito

- Sudjelovanje na sastancima Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ, Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

- Obilježavanje Međunarodnog dana žena

- Medijsku promociju savjetovališta i SOS telefona kroz barem 2 radijske/ili televizijske emisije i podjelu promotivnog materijala

- Statističko praćenje usluge pružanja savjetovanja i pravne podrške

- Vođenje administracije, mjesečno izvješće te završno izvještavanje

- Koordinaciju tima volontera, regrutiranje i edukaciju novih volontera/ki

 

4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 48.000,00 kuna.

 

5. Mjesto i rok izvršenja predmeta nabave:

Mjesto pružanja usluge savjetovanja i vođenja SOS telefona je u prostorijama koje je dužan osigurati ponuditelj i to na području grada Zaboka, dok je ostale aktivnosti i usluge ponuditelj dužan pružati na području Krapinsko-zagorske županije.

Početak roka pružanja usluge računa se od 1. prosinca 2022. godine, te će se usluga pružati kontinuirano narednih 4 mjeseci, odnosno do 31. ožujka 2023. godine.

 

6. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta (uvjet sposobnosti)

 

6.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelj dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana.

Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva na dostavu ponude na internetskim stranicama Naručitelja, te se može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

 

6.1.2 Tehnička i stručna sposobnost

 

6.1.2.1. Ponuditelj mora dokazati da će imati na raspolaganju stručne osobe kako slijedi:

- najmanje jednu osobu sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke ili magistra struke ili stručnog specijalistu iz područja društvenih znanosti, polja socijalnih djelatnosti ili psihologije te, odnosno osobu koja je po prijašnjim propisima stekla višu ili visoku stručnu spremu iz područja društvenih znanosti polja socijalnih djelatnosti ili psihologije te

- najmanje jednu osobu magistra struke ili stručnog specijalistu iz područja društvenih znanosti, polja prava, odnosno osobu koja je po prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu iz područja društvenih znanosti polja prava.

Jedna od ove dvije navedene stručne osobe mora imati završenu edukaciju u području pružanja podrške žrtvama nasilja što se dokazuje Potvrdom ili drugim prikladnim dokumentom o završenoj edukaciji u području pružanja podrške žrtvama nasilja.

Obrazloženje postavljenog uvjeta tehničke i stručne sposobnosti:

Propisani uvjeti stručne sposobnosti osiguravaju da ponuditelj ima potrebne ljudske resurse za izvršenje ugovora o jednostavnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a propisani kriteriji predstavljaju minimalnu razinu sposobnosti koja osigurava da će ponuditelj biti sposoban izvršiti ugovor o jednostavnoj nabavi. Minimalne razine stručne sposobnosti koje se zahtijevaju vezane su uz predmet nabave i razmjerne su predmetu nabave te u skladu sa njegovom prirodom, važnosti i namjenom.

Kao dokaz ponuditelj dostavlja Izjavu da raspolaže traženim stručnim osobama (Prilog 2), te Potvrdu ili drugi prikladni dokument čime dokazuje da jedna od dvije stručne osobe ima završenu edukaciju o pružanju podrške žrtvama nasilja.

 

7. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude

 

7.1. Oblik i način izrade ponude

1. Ponuda treba biti dostavljena elektroničkom poštom ili u pisanom (papirnatom) obliku uvezena u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude,

2. Ponuda se piše neizbrisivom tintom,

3. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom,

4. Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana i ovjerena od ponuditelja.

5. Ako se ponuda dostavlja elektroničkom poštom ista se dostavlja kao skenirani izvornik ponude.

 

7.2. Sadržaj ponude

1. Popunjeni Ponudbeni list

2. Popunjeni Troškovnik (Prilog 3)

3. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra

4. Izjava ponuditelja o raspolaganju traženim stručnim osobama (Prilog 2.)

5. Potvrda ili drugi prikladni dokument o završenoj edukaciji o pružanju podrške žrtvama nasilja.

 

7.3. Način dostavljanja ponude

Ponuda može biti dostavljena i elektroničkom poštom.

Ako se ponuda dostavlja u pisanom (papirnatom) obliku, putem pošte ili osobno, ista se zaprima u pisarnici Krapinsko-zagorske županije, soba 1, na adresi Krapina, Magistratska 1 (prizemlje). Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačen naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

Magistratska 1, 49000 Krapina

PONUDA ZA USLUGU VOĐENJA SAVJETOVALIŠTA I SOS TELEFONA
ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI U OKVIRU PROJEKTA "NOVI POČETAK"

„NE OTVARAJ – JEDNOSTAVNA NABAVA“

 

Ako se ponuda dostavlja elektroničkim putem (skenirani izvornik ponude), istu je potrebno dostaviti na adresu elektroničke pošte: sonja.novacki@kzz.hr

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

 

7.4. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Datum i vrijeme dostave ponuda: do 22. studeni 2022. godine do 09:00 sati.

Mjesto dostave ponuda: Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1, soba 1, urudžbeni zapisnik ili adresa elektroničke pošte: sonja.novacki@kzz.hr

Otvaranje ponuda nije javno.

Ponuda se može poslati i preporučeno poštom, međutim tada sam ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne do vremena naznačenog za dostavu ponude.

Otvaranje ponuda će se održati: 22. studeni 2022. godine u 09:00 sati, u zgradi Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

 

8. Način određivanja cijene ponude i upute za popunjavanje troškovnika

Jedinične cijene stavki i cijena ponude su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokruženo na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu. U cijenu ponude bez PDV-a potrebno je uračunati sve troškove i popuste.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Ponuditelji ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke niti o cijeni ponude.

 

Upute za popunjavanje troškovnika:

 • Ponuditelj u Troškovnik obavezno unosi jedinične cijene koje se izražavaju u HRK (Hrvatske kune) i koje pomnožene s količinom stavke daju ukupnu cijenu za svaku od stavki Troškovnika,
 • Zbroj svih ukupnih cijena stavki Troškovnika čini cijenu ponude,
 • Ponuditelj je dužan ispuniti Troškovnik u cijelosti, odnosno sve stavke Troškovnika,
 • Ukoliko ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponude ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

Cijena ponude piše se brojkama.

 

9. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena

Cijena ponude izražava se u kunama.

 

10. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje za pružene usluge Naručitelj će obavljati na IBAN pružatelja usluge temeljem izdanog e-Računa.

e-Račun za obavljenu uslugu dostavlja se svaki mjesec za uslugu izvršenu u prethodnom razdoblju.

Uz e-Račun pružatelj usluge dužan je dostaviti Izvješće iz kojeg mora biti razvidan podatak o pruženim odnosno realiziranim uslugama za razdoblje za koji se potražuju sredstva (dalje u tekstu Izvješće).

Rok plaćanja iznosi 30 dana od zaprimanja valjanog e-Računa i prihvaćanja Izvješća od strane Naručitelja.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstva osiguranja plaćanja.

Odabrani ponuditelj je obavezan nakon 01.07.2019. godine izdavati, a naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje i elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18).

Naručitelj je osigurao mogućnost zaprimanja e-računa.

E-račun se naslovljuje na Naručitelja: Krapinsko-zagorsku županiju, Magistratska 1, Krapina s obveznim navođenjem naziva, datuma zaključenja i oznake ugovora koji će biti zaključen te naziva i kodnog broja projekta.

Naručitelj ima pravo prigovora na ispostavljeni račun ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati ponuditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

 

11. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 60 dana od zadnjeg dana roka za dostavu ponuda. Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude.

 

12. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema zadanom kriteriju, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

 

13. Jezik na kojem se sastavlja ponuda

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

 

Prilozi:

  Poziv za dostavu ponude

Zadnja promjena: 14.11.2022 | Prikazano 307 puta

Najnovije iz područja

Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
studeni 2022
poutsrčepesune
31
1
71 nova osoba pozitivna na koronavirus
2
 • Božićna drvca
 • Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
 • 30 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 3
 • Ludwigu Baueru Gjalski za roman Dvostruki život Eve Braun
 • 85 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (razne lokacije)
 • Savjetovanje - usvajanje Master plana gospodarskog razvoja KZŽ do 2027.
 • 4
 • Program Poduzetničkog centra KZŽ "HEALTH IT Akademija" započela s radom
 • Javni poziv za savjetovanje - ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela KZŽ
 • 36 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Prvi poduzetnički program za srednjoškolce u Zagorju
 • Uređenje cesta na području Krapinskih Toplica – „Nakon rotora nastavljamo dalje“
 • 5
 • Održana izborna Skupština Nogometnog saveza KZŽ
 • 41 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 6
  11 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  7
 • Natječaj za imenovanje direktora Službenog glasnika KZŽ d.o.o.
 • Vesna Hršak pobjednica 14. Babičinih kolača
 • Suradnja Medicinskog centra iz Pittsburgha i OB Zabok!
 • Nema novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 8
 • Svečano otvoreni novi prostori OKKZŽ
 • Izložba „Vinogradari – ljubitelji dobre kapljice“
 • Javno savjetovanje - Strategija razvoja civilnog društva KZŽ do 2027. godine
 • 76 novih osoba pozitivinih na koronavirus
 • Zagorskim poljoprivrednicima 5,057 mil. kn pomoći za saniranje štete od tuče
 • Odbor za gospodarstvo
 • Odbor za društvene djelatnosti
 • Odbor za financije i proračun
 • Odbor za promet i veze
 • 9
 • Ocjena prihvatljivosti - rekonstrukcija i dogradnja Hotela Jezerčica
 • 33 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 5 medalja i pehar za RCKTU!
 • Održana velika tribina: Obnova od potresa – model samoobnove
 • Poslovne zone
 • "Euro na kotačima" i u Krapini.
 • 10
 • Sve je spremno za rad zimske službe
 • 32 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Veliki jubileji Božidara Brezinščaka Bagole!
 • U Termama Tuhelj počela Godišnja konferencija hrvatskih psihologa
 • Javni poziv za XX. Ocjenjivanje i izložbu meda Krapinsko-zagorske županije
 • Evidencija zaposlenika osnovnih i srednjih škola
 • Savjetovanje - donošenja Programa javnih potreba Hrv. gorske službe spašavanja
 • 11
 • Održana edukacija o državnim potporama
 • 30 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 12
  34 nove osobe pozitivne na koronavirus
  13
  10 novih osoba pozitivno na koronavirus
  14
 • 10 godina rada SOS telefona za žene žrtve nasilja
 • Izvršni odbor Hrvatske zajednice županija
 • Središnja županijska proslava Martinja u Bojačnom
 • 3 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Jednostavna nabava - usluge savjetovališta i SOS telefona
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Petrovsko)
 • Javno savjetovanje - Odluka o priznanjima Krapinsko-zagorske županije
 • 15
 • Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima
 • 55 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Dodjela učeničkih stipendija: čak 184 nova stipendista
 • 16
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Županijska uprava za ceste KZŽ)
 • Savjetovanje o dopunama Pravilnika proračunskih korisnika KZŽ
 • Dani okusa hrvatske tradicije!
 • 41 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata - poziv za isticanje kanditature
 • 17
 • Konferencija „Pravo na pristup informacijama“
 • Oglas za prijam u službu - viši stručni suradnik za zaštitu okoliša
 • Otvoren javni poziv za dodjelu nagrade „Emil Paravina“
 • Delegacija KZŽ u Vojvodini: Kulturni prostor Alpe Adria i posjet grobu J. Runjanina
 • 27 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 18
 • 48 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • "Tu smo zbog budućnosti, a da se prošlost ne zaboravi"
 • 19
 • 1 osoba pozitivna na koronavirus
 • Savez Alpe Jadran: Odobreno sufinanciranje 3 projekta iz KZŽ
 • 20
 • 7 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Svjetski dan djece
 • 21
 • Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
 • PROMET: Potpisani 27,6 milijuna kuna vrijedni ugovori za sanaciju šteta od potresa
 • 1 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 22
  69 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  23
 • U OŠ Budinščina krenula provedba velikog STEM projekta
 • Javni poziv - obilježavanje obljetnica ratnih događanja
 • Javni natječaj za prijam u službu u UO za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
 • 36 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Ocjena prihvatljivosti planinarski dom Strahinjčica
 • Ocjena prihvatljivosti izgradnje građevine za uzgoj peradi
 • NAJAVA: Kampanja "16 dana aktivizma"
 • Anđelko Švaljek izabran za predsjednika Hrvatske gospodarske komore Županijske komore
 • 24
 • 31 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Rana intervencija: Studijski posjet stručnjaka sa Islanda
 • 25
 • 16 dana aktivizma: proGLEDAJ oko sebe, akTIviraj se!
 • 40 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 26
  31 nova osoba pozitivna na koronavirus
  27
  7 novih osoba pozitivno na koronavirus
  2829301234
  567891011
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika