Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Gospodarstvo

Javni poziv za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca 2022

Predmet Javnog poziva je podnošenje Prijava za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije s ciljem povećanja njihove konkurentnosti i prepoznatljivosti na tržištu.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 310-04/22-01/01
URBROJ: 2140-02-22-2
Krapina, 24. svibnja 2022. godine

 

Na temelju članka 8. Pravilnika za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 18/22) te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca
Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini

 

1. Predmet Javnog poziva  je podnošenje Prijava za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika o dodjeli potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 18/22) (u daljem tekstu: Pravilnik) koji je usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 ?d 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ( SL L 352 od 24. prosinca 2013) i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 02. srpnja 2020. o izmijeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014. u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi  (SL L215/3, 07 srpnja 2020.) u daljnjem tekstu (Uredba 1407/2013).

 

2. Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrti sukladno Preporuci Europske Komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. koji proizvode zagorske mlince prema Specifikaciji proizvoda Zagorski mlinci za razdoblje 2021./2022. godine i stavljanju ih na tržište.

3. Prijavu mogu podnijeti: 

 1. Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrti sukladno Preporuci Europske Komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. koji proizvode Zagorske mlince prema specifikaciji i certificirani su proizvođači i nositelji potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda Zagorski mlinci za razdoblje 2021./2022., izdanom od strane certifikacijskog tijela Bureau Veritas Croatia d.o.o. i koji Zagorske mlince stavljaju na tržište što dokazuju dostavom Evidencijskih listova otpreme Zagorskih mlinaca (Obrazac OB-5).
 2. Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva (d.o.o i j.d.o.o.) i obrti su prihvatljivi Podnositelji prijave ukoliko:
 •  
  • imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije (upisano najkasnije s danom objave Javnog poziva),
  • su registrirani najmanje 1 godinu do trenutka podnošenja prijave,
  • imaju prosječno jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (uključuje i vlasnika obrta),
  • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
  • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
  • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti Uredbe 1407/2013,
  • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti,
  • njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti,
  • nisu u blokadi niti nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
  • njihovi pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti nisu u blokadi niti nad istima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
  • Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

4. Namjena potpore:

(1)   Namjena potpore odnosi se na slijedeće prihvatljive aktivnosti:

SKUPINA A 

 • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca,
 • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca, 
 • kupnja strojeva, opreme i alata za proizvodnju Zagorskih mlinaca,
 • kupnja gospodarskog motornog vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase do 12.000 kg za namjenu dovoza/odvoza sirovina i distribuciju Zagorskih mlinaca.

      SKUPINA B               

 • marketinške aktivnosti i ulaganje za izlazak na nova tržišta,
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

 

5. Iznos i intenzitet potpore:

 1. Podnositelj prijave koji je proizveo Zagorske mlince prema Specifikaciji proizvoda „Zagorski mlinci“ za razdoblje 2021./2022. godine u količini do 10 tona godišnje što dokazuje evidencijskim listovima otpreme Zagorskih mlinaca Obrazac OB-5, može ostvariti najniži iznos potpore od 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore do 30.000,00 kuna.
 2. Podnositelj prijave koji je proizveo Zagorske mlince prema Specifikaciji proizvoda „Zagorski mlinci“ za razdoblje 2021./2022. godine u količini većoj od 10 tona godišnje što dokazuje evidencijskim listovima otpreme Zagorskih mlinaca Obrazac OB-5,  može ostvariti najniži iznos potpore  od 60.000,00 kuna, a najviši iznos potpore do 80.000,00 kuna.

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova.

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B odobravaju se u iznosu do 20% od ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u sufinanciranju  predloženog projekta i može dosegnuti do 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

 

6. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi su troškovi nastali od 01.01.2022. godine.

Prihvatljivi troškovi su:

 1. kupnja objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca na području Krapinsko-zagorske županije,
 2. kupnja objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca na području Krapinsko-zagorske županije,
 3. izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca (temeljem troškovnika) na području Krapinsko-zagorske županije,
 4. izgradnja, uređenje ili proširenje objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca (temeljem troškovnika) na području Krapinsko-zagorske županije,
 5. nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za proizvodnju Zagorskih mlinaca, 
 6. kupnju gospodarskog motornog vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase do 12.000 kg za namjenu dovoza/odvoza sirovina i distribuciju Zagorskih mlinaca,
 7. usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda Zagorskih mlinaca (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.),
 8. edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika,
 9. marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima, zakup i opremanje izložbenog prostora, oblikovanje proizvoda (dizajn) i izrada web stranice).

Neprihvatljivi troškovi su:

 1. Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave,
 2. Porez na dodanu vrijednost (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije),
 3. Nabava rabljenih strojeva i opreme,
 4. Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.),
 5. Projektna dokumentacija sa svim potrebnim dozvolama i studijama za izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskog objekta za proizvodnju Zagorskih mlinaca,
 6. Nabava/kupovina/najam:
  • - osobnih automobila,
  • - radnih vozila,
  • - gospodarskih motornih vozila za prijevoz tereta dopuštene mase iznad 12.000 kg,
 7. Troškovi studija (školarine),
 8. Troškovi tečajeva i edukacije koje nisu u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena (npr. tečajevi stranih jezika, informatički tečajevi i sl.) te stjecanja formalnog obrazovanja,
 9. Najam opreme i strojeva,
 10. Potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala,
 11. Obnavljanje certifikata, kontrolni audit,
 12. Web-hosting,
 13. Oglašavanje u medijima,
 14. Trošak službenog puta (dnevnice, prijevoz, smještaj),
 15. Catering odnosno usluga pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića,
 16. Trošak konzumacije hrane i pića u i izvan ugostiteljskih objekata.

 

7. Podnošenje Prijave s obaveznom dokumentacijom (osnovna i specifična dokumentacija)

Osnovna dokumentacija

 • Zspunjen Obrazac prijave za dodjelu potpore (Prilog I.);
 • Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od objave Javnog poziva  (za trgovačka društva);
 • Preslika obrtnice (za obrte);
 • Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva/vlasnika obrta;
 • Ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Prilog III. za trgovačka društva i obrte);
 • Ispunjen Obrazac Suglasnosti za objavu osobnih podataka ( Prilog IV.); 
 • Ispunjena Skupna izjava (Prilog V., za trgovačka društva);
 • Potvrda Porezne uprave za Podnositelja prijave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana od objave Javnog poziva ili potvrda Porezne uprave da je odobrena obročna otplata duga, (za trgovačka društva i obrte), (putem aplikacije e-građanin);
 • BON 2 / SOL 2 za Podnositelja prijave, (za trgovačka društva  i obrte);
 • Ispunjena Izjava Podnositelja prijave u kojoj Prijavitelj izjavljuje da isti i njegovi pojedinačni vlasnici, partnerski i povezani subjekti nisu u blokadi niti nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak pred stečajne nagodbe ili postupak likvidacije (Obrazac VIII.);
 • Preslika Potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda Zagorski mlinci za razdoblje 2021/2022.;
 • Prilozi Potvrdi o sukladnosti proizvoda za razdoblje od 01.05.2021. do 31.12.2021. te od 01.01.2022. do 01.05.2022. godine (na kojima se vide količine koje su proizvođači prijavili da će proizvesti);
 • Preslike obrazaca OB-05 (Evidencijska lista otpreme Zagorskih mlinaca) za razdoblje od 01.05.2021. godine do 01.05.2022. godine (iz kojih su vidljive mjesečne količine Zagorskih mlinaca stavljene na tržište);
 • Fotografije proizvoda i promidžbeni materijal.

Specifična dokumentacija:

a)       Za namjenu:

 • kupnje strojeva opreme i alata za proizvodnju Zagorskih mlinaca;
 • kupnje gospodarskog motornog vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase do 12.000 kg za namjenu dovoza/odvoza sirovina i distribuciju Zagorskih mlinaca;
 • marketinških aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta;
 • edukacije i stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika. 
  1. Računi s izvodima s bankovnog žiro računa kao dokaz o plaćanju, ponude, predračuni i ugovori.

b)      Za namjenu:

 • kupnje gospodarskih objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca;
  1. Predugovor za namjenu kupnje gospodarskih objekata i dokaz o legalnosti objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca (uporabna i/ili građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz).

c)      Za namjenu:

 • kupnje objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca;
  1. Predugovor za namjenu kupnje objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca i dokaz o legalnosti objekata (uporabna i/ili građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz). 

d)     Za namjenu:

 • izgradnje objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca;
 • izgradnje objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca.
  1. Zemljišnoknjižni izvadak kao dokaz prava vlasništva nad zemljištem, ne stariji od 8 dana od dana podnošenja Prijave, uz odgovarajuće dokaze o vlasništvu,
  2. Troškovnici radova ovjereni od strane ovlaštenog projektanta.

e)      Za namjenu:

 • uređenja ili proširenja gospodarskih objekata za proizvodnju Zagorskih mlinaca;
 • uređenja ili proširenja objekata za skladištenje sirovina i Zagorskih mlinaca.
  1.  Dokaz o legalnosti objekta (uporabna i/ili građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz),
  2. Ugovor o dugoročnom zakupu objekta na minimalno 10 godina uz odgovarajuće dokaze o legalnosti objekta (uporabna i/ili građevinska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili neki drugi dokaz) (Ugovor o dugoročnom zakupu objekta ne može biti sklopljen unutar partnerskih i povezanih subjekata s Podnositeljem prijave);
  3. Troškovnici radova ovjereni od strane ovlaštenog projektanta.

Ponude i predračuni ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja Prijave, a troškovnici 60 dana od podnošenja Prijave te isti moraju sadržavati osnovne podatke o ponuditelju.

Popis priloga koji se prilažu u Prijavi:

 1. Prilog I. -   Obrazac Prijave za potporu,
 2. Prilog III. - Obrazac: Izjave o korištenim potporama male vrijednosti,
 3. Prilog IV. - Obrazac: Suglasnost za objavu osobnih podataka,
 4. Prilog V. -  Obrazac: Skupna izjava,
 5. Prilog VIII. - Obrazac: Izjava podnositelja Prijava 

 

8. Način i uvjeti podnošenja Prijave za potporu

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Obrasca Prijave za potporu uz koji se prilaže obavezna dokumentacija (osnovna i specifičan dokumentacija). Obrasci s popisom obavezne dokumentacije mogu se preuzeti na web stranici: http://www.kzz.hr// (Natječaji i javni pozivi). Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

Ispunjen Obrazac Prijave za potporu s obaveznom dokumentacijom podnosi se isključivo putem pošte i to preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja te poslati na adresu:

 

Krapinsko-zagorska županija,
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
"ZA JAVNI POZIV-dodjela potpore za poticanje proizvodnje ZAGORSKIH MLINACA" u 2022. godini
Magistratska 1, 49000 Krapina,
„NE OTVARAJ“-

9. Detaljne upute o postupku obrade Prijava za potporu i donošenju Odluke nalaze se u Pravilniku.

10.   Rok za podnošenje Prijava za potporu teče od dana objave i traje do 13. lipnja 2022. godine.

 

ŽUPAN
Željko Kolar

Prilozi:

  Javni poziv
  Obrazac I - prijave za potporu
  Prilog II. Popis dokumentacije za podnošenje prijave
  Prilog III. Obrazac_ Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
  Prilog IV. Obrazac _Suglasnost za objavu podataka
  Prilog V. Obrazac_Skupne Izjave
  Prilog VI. Obrazac _Privremenog izvješća o utrošku sredstava
  Prilog VII. Obrazac_Završnog Izvješća o utrošku sredstava
  Prilog VIII. Obrazac_Izjave Podnositelja prijave
  Pravilnik za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca u 2022. godini

Zadnja promjena: 24.5.2022 | Prikazano 3116 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
studeni 2022
poutsrčepesune
31
1
71 nova osoba pozitivna na koronavirus
2
 • Božićna drvca
 • Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
 • 30 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 3
 • Ludwigu Baueru Gjalski za roman Dvostruki život Eve Braun
 • 85 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (razne lokacije)
 • Savjetovanje - usvajanje Master plana gospodarskog razvoja KZŽ do 2027.
 • 4
 • Program Poduzetničkog centra KZŽ "HEALTH IT Akademija" započela s radom
 • Javni poziv za savjetovanje - ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela KZŽ
 • 36 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Prvi poduzetnički program za srednjoškolce u Zagorju
 • Uređenje cesta na području Krapinskih Toplica – „Nakon rotora nastavljamo dalje“
 • 5
 • Održana izborna Skupština Nogometnog saveza KZŽ
 • 41 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 6
  11 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  7
 • Natječaj za imenovanje direktora Službenog glasnika KZŽ d.o.o.
 • Vesna Hršak pobjednica 14. Babičinih kolača
 • Suradnja Medicinskog centra iz Pittsburgha i OB Zabok!
 • Nema novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 8
 • Svečano otvoreni novi prostori OKKZŽ
 • Izložba „Vinogradari – ljubitelji dobre kapljice“
 • Javno savjetovanje - Strategija razvoja civilnog društva KZŽ do 2027. godine
 • 76 novih osoba pozitivinih na koronavirus
 • Zagorskim poljoprivrednicima 5,057 mil. kn pomoći za saniranje štete od tuče
 • Odbor za gospodarstvo
 • Odbor za društvene djelatnosti
 • Odbor za financije i proračun
 • Odbor za promet i veze
 • 9
 • Ocjena prihvatljivosti - rekonstrukcija i dogradnja Hotela Jezerčica
 • 33 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 5 medalja i pehar za RCKTU!
 • Održana velika tribina: Obnova od potresa – model samoobnove
 • Poslovne zone
 • "Euro na kotačima" i u Krapini.
 • 10
 • Sve je spremno za rad zimske službe
 • 32 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Veliki jubileji Božidara Brezinščaka Bagole!
 • U Termama Tuhelj počela Godišnja konferencija hrvatskih psihologa
 • Javni poziv za XX. Ocjenjivanje i izložbu meda Krapinsko-zagorske županije
 • Evidencija zaposlenika osnovnih i srednjih škola
 • Savjetovanje - donošenja Programa javnih potreba Hrv. gorske službe spašavanja
 • 11
 • Održana edukacija o državnim potporama
 • 30 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 12
  34 nove osobe pozitivne na koronavirus
  13
  10 novih osoba pozitivno na koronavirus
  14
 • 10 godina rada SOS telefona za žene žrtve nasilja
 • Izvršni odbor Hrvatske zajednice županija
 • Središnja županijska proslava Martinja u Bojačnom
 • 3 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Jednostavna nabava - usluge savjetovališta i SOS telefona
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Petrovsko)
 • Javno savjetovanje - Odluka o priznanjima Krapinsko-zagorske županije
 • 15
 • Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima
 • 55 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Dodjela učeničkih stipendija: čak 184 nova stipendista
 • 16
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Županijska uprava za ceste KZŽ)
 • Savjetovanje o dopunama Pravilnika proračunskih korisnika KZŽ
 • Dani okusa hrvatske tradicije!
 • 41 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata - poziv za isticanje kanditature
 • 17
 • Konferencija „Pravo na pristup informacijama“
 • Oglas za prijam u službu - viši stručni suradnik za zaštitu okoliša
 • Otvoren javni poziv za dodjelu nagrade „Emil Paravina“
 • Delegacija KZŽ u Vojvodini: Kulturni prostor Alpe Adria i posjet grobu J. Runjanina
 • 27 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 18
 • 48 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • "Tu smo zbog budućnosti, a da se prošlost ne zaboravi"
 • 19
 • 1 osoba pozitivna na koronavirus
 • Savez Alpe Jadran: Odobreno sufinanciranje 3 projekta iz KZŽ
 • 20
 • 7 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Svjetski dan djece
 • 21
 • Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
 • PROMET: Potpisani 27,6 milijuna kuna vrijedni ugovori za sanaciju šteta od potresa
 • 1 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 22
  69 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  23
 • U OŠ Budinščina krenula provedba velikog STEM projekta
 • Javni poziv - obilježavanje obljetnica ratnih događanja
 • Javni natječaj za prijam u službu u UO za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
 • 36 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Ocjena prihvatljivosti planinarski dom Strahinjčica
 • Ocjena prihvatljivosti izgradnje građevine za uzgoj peradi
 • NAJAVA: Kampanja "16 dana aktivizma"
 • Anđelko Švaljek izabran za predsjednika Hrvatske gospodarske komore Županijske komore
 • 24
 • 31 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Rana intervencija: Studijski posjet stručnjaka sa Islanda
 • 25
 • 16 dana aktivizma: proGLEDAJ oko sebe, akTIviraj se!
 • 40 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 26
  31 nova osoba pozitivna na koronavirus
  27
  7 novih osoba pozitivno na koronavirus
  2829301234
  567891011
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika