Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. ožujka 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000486

URBROJ: 2140-08/4-23-0006

Krapina, 06.03.2023.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA ZABOK, HR-49210 Zabok, Ulica Matije Gupca 57

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije) – priključni 20 kV vodovi, transformatorska stanica 20/0,4 kV i niskonaponski razvod, 2.b skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici broj 991/13 k.o. Hlevnica, te dijelovima postojeće k.č.br. 991/9, 1610/3, 1012/6, 1610/4, 993/8, 993/5, 1012/10, 1012/9, 1012/11 i 1004/10 k.o. Hlevnica (Hromec).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.03.2023 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Silvija Smrekar, struč.spec.ing.aedif.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr