Zagorje
Bajka na dlanu

Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove obavlja povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • osobna stanja građana – promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravci u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostava obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremni poslovi sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
 • registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravci, dopune i promjena podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izrada izvatka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugi poslovi sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
 • poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u elektroničkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 • poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 • odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći te vođenje propisanih evidencija,
 • izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu te drugih potvrda, sukladno zakonu i podzakonskim propisima,
 • određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije,
 • donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
 • vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača,
 • obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi,
 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i izdavanje propisanih uvjerenja,
 • postupak u vezi s pripremnim radnjama za izvlaštenje i postupak izvlaštenja nekretnina,
 • donošenje i zemljišnoknjižnu provedbu posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
 • provođenje postupka osiguranja dokaza i provođenje izvršenja nenovčanih obveza,
 • vođenje postupka utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i vođenje odgovarajućih evidencija,
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.
 

Kontakt

 • Adresa: Krapina, Magistratska ulica 1
 • Telefon: 049/329-172
 • Email odjela: opca-uprava@kzz.hr

 

Djelatnici odjela

 

Krapina (Magistratska 1):

 • Ivanka Stanković, dipl. iur.

  Voditeljica odsjeka za opću upravu
  Telefon: 049/329-172
  Email: ivanka.stankovic@kzz.hr

 • Marija Bedeniković, mag.pol.

  Voditeljica odsjeka za zajedničke poslove
  Telefon: 049/329-253
  Email: marija.bedenikovic@kzz.hr

 • Jasna Čiček Vorih, dipl. iur.

  Samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove
  Telefon: 049/329-008
  Email: jasna.cicek.vorih@kzz.hr

 • Nedeljko Halužan, dipl. iur.

  Viši savjetnik za procjenu nekretnina
  Telefon: 049/329-152
  Email: nedeljko.haluzan@kzz.hr

 • Ivana Halužan, mag.admin.publ.

  Viša stručna suradnica za opću upravu, udruge, osobna stanja građana i besplatnu pravnu pomoć
  Telefon: 049/329-123
  Email: ivana.haluzan@kzz.hr

 • Alen Spiegl, dipl.ing.mat.

  Viši stručni suradnik za informatiku
  Telefon: 049/329-112
  Email: alen.spiegl@kzz.hr

 • Zoran Gumbas, B.Sc.inf.

  Stručni suradnik za informatiku
  Telefon: 049/329-094
  Email: zoran.gumbas@kzz.hr

 • Dijana Marmilić, uprav.prav.

  Stručna suradnica za opće poslove i ljudske potencijale
  Telefon: 049/329-222
  Email: dijana.marmilic@kzz.hr

 • Brigita Kovačec

  Referentica za opću upravu, udruge, osobna stanja građana i besplatnu pravnu pomoć
  Telefon: 049/329-223
  Email: brigita.kovacec@kzz.hr

 • Nada Ovčarić

  Referentica za opće poslove i ljudske potencijale
  Telefon: 049/329-258
  Email: nada.ovcaric@kzz.hr

 

Donja Stubica (Trg M. Gupca 20):

 • Snježana Mezdić, dipl. iur.

  Voditeljica odsjeka za imovinsko-pravne poslove
  telefon: 049/286-124
  Email: snjezana.mezdic@kzz.hr

 • Gordana Vučković Novosel, mag. iur.

  Samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove
  Telefon: 049/286-126
  Email: gordana.vuckovic.novosel@kzz.hr

 • Ksenija Repar

  Dostavljačica – portirka
  Telefon: 049/286-126

 

Klanjec (Trg mira 11):

 • Štefica Kramarić, prof.

  Viša stručna suradnica za opću upravu
  Telefon: 049/550-309
  Email: stefica.kramaric@kzz.hr

 • Anita Pukljak, uprav.prav.

  Viša referentica za upravne poslove
  Telefon: 049/550-475
  Email: anita.pukljak@kzz.hr

 • Anica Flugler

  Referentica u pisarnici i pismohrani Ispostave I
  Telefon: 049/550-475
  Email: anica.flugler@kzz.hr

 

Pregrada (J. K. Tuškana 2):

 

Zabok (Kumrovečka 6):

 • Biljana Bogović Leljak, dipl. iur.

  Samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne  poslove
  Telefon: 049/223-533
  Email: biljana.bogovic.leljak@kzz.hr

 • Valentina Krušelj, mag. iur.

  Samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne  poslove
  Telefon: 049/223-533
  Email: valentina.kruselj@kzz.hr

 

Zlatar (Park hrvatske mladeži 2):

 • Anita Frigan, dipl. iur.

  Samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove
  Telefon: 049/466-122
  Email: anita.frigan@kzz.hr

 • Marijan Curiš, dipl. iur.

  Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
  Telefon: 049/466-122
  Email: marijan.curis@kzz.hr

 • Jasna Hanžek

  Referentica u pisarnici i pismohrani Ispostave I
  Telefon: 049/466-122
  Email: jasna.hanzek@kzz.hr

 • Ana Pristarić

  Referentica u pisarnici i pismohrani II
  Telefon: 049/466-122
  Email: ana.pristaric@kzz.hr

 

Matičari

 • Karla Pavetiček

  Referentica – matičarka – vježbenica
  telefon: 049/286-124
  Email: karla.paveticek@kzz.hr