Zagorje
Bajka na dlanu

Upravni odjel za financije i proračun

Upravni odjel za financije i proračun obavlja upravne i stručne poslove u području financija, stručne poslove vezane uz proračun Županije i njeno financiranje te provedbu sustava unutarnjih kontrola, koji se odnose na:

 • praćenje i proučavanje problematike javnih financija, a osobito financiranja javnih potreba te pripremu stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije
 • proučavanje i sudjelovanje u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije i financiranja utvrđenih programa
 • pripremu nacrta proračuna Županije i drugih financijskih dokumenata te izvršavanje proračunskih rashoda i izdataka
 • vođenje evidencije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
 • izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Županije te ostalih propisanih financijskih izvješća
 • izradu smjernica za pripremu proračuna proračunskih korisnika
 • izradu nacrta akata vezanih uz prihode i primitke, proračun i njegovo izvršavanje te druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije
 • financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove
 • provedbu sustava unutarnjih kontrola
 • primjenu propisa o fiskalnoj odgovornosti
 • vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te izradu prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom i praćenje tih mjera
 • provedbu propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada
 • izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima i
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i proračun („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/20)

 

Kontakt:

 • Adresa: Krapina, Magistratska ulica 1
 • Telefon: 049/329-056
 • Email odjela: financije@kzz.hr
 

Djelatnici odjela

 • Ivana Petek, dipl.oec.

  Pročelnica
  Telefon: 049/329-203
  Email: ivana.petek@kzz.hr

 • Petar Matko, dipl.iur.

  Viši stručni suradnik za pravne poslove i upravljanje imovinom
  Telefon: 049/329-216
  Email: petar.matko@kzz.hr

 • Dijana Bedeniković, mag.oec.

  Viša stručna suradnica za proračun i sustav unutarnjih financijskih kontrola
  Telefon: 049/329-203
  Email: dijana.bedenikovic@kzz.hr

 • Marija Čavužić, mag.oec.

  Viša stručna suradnica za računovodstvo
  Telefon: 049/329-056
  Email: marija.cavuzic@kzz.hr

 • Martina Horvat Štrok, dipl.oec.

  Viša referentica u računovodstvu
  Telefon: 049/329-056
  Email: martina.horvat.strok@kzz.hr

 • Sandra Slivonja, mag.eoc.

  Viša stručna suradnica za računovodstvo – vježbenica
  Telefon: 049/329-056
  Email: sandra.slivonja@kzz.hr

 • Nevenka Puljko, oecc.

  Stručna suradnica za plansko-analitičke poslove
  Telefon: 049/329-203
  Email: nevenka.puljko@kzz.hr

 • Lucija Mužar, bacc.oec.

  Viša referentica u računovodstvu
  Telefon: 049/329-056
  Email: lucija.muzar@kzz.hr

 • Valentina Tušek, bacc.oec.

  Viša referentica u računovodstvu – vježbenica
  Telefon: 049/329-056
  Email: valentina.tusek@kzz.hr

 • Mirjana Haramina

  Referentica knjigovođa
  Telefon: 049/329-056
  Email: mirjana.haramina@kzz.hr

 • Tanja Leljak

  Referentica blagajnica
  Telefon: 049/329-055
  Email: tanja.leljak@kzz.hr

 • Marija Dolski

  Referentica likvidatorica
  Telefon: 049/329-055
  Email: marija.dolski@kzz.hr