Zagorje
Bajka na dlanu

Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove

Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove obavlja poslove javne nabave i EU fondova koji se odnose na:

 • pripremu, provođenje i izvještavanje o postupcima javne nabave u skladu s posebnim propisima
 • pripremu i praćenje izvršenja plana nabave
 • pripremu, provođenje i izvještavanje o postupcima davanja koncesija i javno-privatnih partnerstva
 • praćenje natječaja i poziva za prijavu projekata za financiranje iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te  obavještavanje zainteresiranih dionika o istima
 • sudjelovanje i koordinaciju u pripremi, provođenju i izvještavanju o provođenju projekata financiranih iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova
 • suradnju s regionalnim koordinatorom, jedinicama lokalne samouprave, pravnim osobama kojih je Županija osnivač ili vlasnik i ostalim upravnim odjelima
 • vezano za pripremu, provođenje i izvještavanje o projekatima financiranim iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova
 • europske integracije, informiranje i edukaciju građana, civilnog i javnog sektora te gospodarstva o procesima europskih integracija
 • međuregionalnu i međunarodnu suradnju, pripremu sporazuma o suradnji, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima, poticanje razvoja prekogranične i međuregionalne suradnje
 • članstvo u međunarodnim organizacijama
 • provedbu propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada,
 • izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela i
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/20.)

 

Kontakt

 • Adresa: Krapina, Magistratska ulica 1
 • Telefon: 049/329-082
 • Email odjela: nabava@kzz.hr
 

Djelatnici odjela

 • Vlatka Mlakar, dipl.oec.

  Pročelnica
  Telefon: 049/329-082
  Email: vlatka.mlakar@kzz.hr

 • Ljiljana Horvat, dipl.iur.

  Viša savjetnica za javnu nabavu i EU fondove
  Telefon: 049/329-205
  Email: ljiljana.horvat@kzz.hr

 • Davorka Fruk, dipl.oec.

  Savjetnica za javnu nabavu i EU fondove
  Telefon: 049/329-205
  Email: davorka.fruk@kzz.hr

 • Marijana Anić-Ćurko, mag.oec.

  Viša stručna suradnica za javnu nabavu i EU fondove
  Telefon: 049/329-205
  Email: marijana.anic.curko@kzz.hr

 • Danijel Makar, ing.građ.

  Stručni suradnik za javnu nabavu i EU fondove
  Telefon: 049/329-205
  Email: danijel.makar@kzz.hr