Zagorje
Bajka na dlanu
Sadržaj


Statutom se podrobnije ureduje samoupravni djelokrug Krapinsko-zagorske županije.


Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija), njena obilježja, javna priznanja, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga Županije, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Županije, ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina, imovina i financiranje, akti tijela Županije i postupak njihova donošenja, javnost rada i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Županije kao jedinice podrucne
(regionalne) samouprave.