Zagorje
Bajka na dlanu

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade obavlja upravne i stručne poslove u području zdravstva, socijalne politike, civilnog društva i mladih koji se odnose na:

 • praćenje i proučavanje područja djelatnosti zdravstva, socijalne politike, civilnog društva i mladih,
 • davanje mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojih je osnivač Županija ili drugi nositelji izrade u područjima iz stavka 1. alineja 1. ovog članka
 • financijsko-administrativne poslove u vezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta fizičkim osobama za pružanje socijalnih usluga
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju iz područja socijalne skrbi,  sukladno posebnim propisima
 • predlaganje mreže ustanova u djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi sukladno posebnim propisima
 • pripremu i predlaganje planova investicija  ustanova u djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi
 • pripremu prijedloga, praćenje i izvješćivanje o provođenju programa financiranja  djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi,
 • administrativno-tehničke i stručne poslove za savjetodavna i radna tijela Županije iz djelokruga rada
 • financiranje programa i projekata udruga iz područja djelokruga Upravnog odjela,
 • praćenje i provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade te druge poslove  brige o mladima
 • provedbu propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada,
 • izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela i
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima
 • predlaganje programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  na području Županije te provedbu preventivnih i razvojnih programa i
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji kao i zaštite civilnih žrtava Domovinskog rata; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava, sukladno posebnim propisima; vođenje evidencija propisanih zakonom, kao i izdavanje odgovarajućih potvrda,
 • zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji,
 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
 • davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći kao i za provođenje humanitarne akcije te vođenje propisanih evidencija,
 • ovjeru knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari,
 • pravnu pomoć žrtvama seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu,
 • provedbu obnove, davanje potpore za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata te izdavanje propisanih uvjerenja
 • rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika
 • postupak stambenog zbrinjavanja za korisnike tog prava određene zakonom
 • vođenje evidencije i dokumentacije te sastavljanje izvješća o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi propisanih posebnim zakonom kojim je regulirana socijalna skrb, kao i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima jedinica lokalne samouprave i Županije,
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 8/20.)

 

Kontakt

 • Adresa: Krapina, Magistratska ulica 1-3 (1. kat)
 • Telefon: 049/329-078, 049/329-077
 • Email odjela: zdravstvo@kzz.hr
 

Djelatnici odjela

 

Krapina (Magistratska 1):

 • Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad.

  Pročelnica
  Telefon: 049/329-171
  Email: martina.gregurovic@kzz.hr

 • Sonja Novački, mag. iur.

  Savjetnica za pravna pitanja upravnog odjela
  Telefon: 049/329-151
  Email: sonja.novacki@kzz.hr

 • Paula Pavlinić, mag. act. soc.

  Viša stručna suradnica za socijalnu skrb
  Telefon: 049/329-077
  Email: paula.pavlinic@kzz.hr

 • Ivana Kostanjski, mag. act. soc.

  Viša stručna suradnica za socijalnu skrb
  Telefon: 049/329-077
  Email: ivana.kostanjski@kzz.hr

 • Kristina Franc, Univ.mag.soc.

  Viša stručna suradnica za socijalnu skrb
  Telefon: 049/329-077
  Email: kristina.franc@kzz.hr

 • Martina Krpelnik-Rogina, dipl.oec.

  Viša stručna suradnica za financijske poslove
  Telefon: 049/329-151
  Email: martina.krpelnik.rogina@kzz.hr

 • Sanja Kunštek-Dragčević, B. Sc. oec.

  Viša referentica za zdravstvo i socijalnu politiku 
  Telefon: 049/329-078
  Email: sanja.kunstek@kzz.hr

 • Sanja Bezek

  Referentica za zdravstvo i socijalnu skrb
  Telefon: 049/329-078
  Email: sanja.bezek@kzz.hr

 • Ksenija Čuček, dipl. pol.

  Savjetnica za branitelje
  Telefon: 049/329-227
  Email: ksenija.cucek@kzz.hr

 • Kristina Šala, dipl. soc. rad.

  Savjetnica za branitelje
  Telefon: 049/329-229
  Email: kristina.sala@kzz.hr

 • Anica Svetlečić, bacc. admin. public.

  Stručna suradnica za branitelje
  Telefon: 049/329-229
  Email: anica.svetlecic@kzz.hr

 • Valentina Hlebec, bacc. admin. public.

  Viša referentica za branitelje i novčane isplate
  Telefon: 049/329-228
  Email: valentina.hlebec@kzz.hr

 • Maja Drempetić, mag.oec.

  Viša referentica za branitelje i novčane isplate
  Telefon: 049/329-228
  Email: maja.drempetic@kzz.hr

 

Donja Stubica (Trg M. Gupca 20):

 • Martina Obestar, struc. spec. oec.

  Viša referenica za zdravstvo i socijalnu skrb
  Telefon: 049/286-126
  Email: martina.obestar@kzz.hr

 

Klanjec (Trg Mira 11):

 • Mira Poslek

  Viša referentica za zdravstvo i socijalnu skrb
  Telefon: 049/550-362
  Email: mira.poslek@kzz.hr

 

Pregrada (J. K. Tuškana 2):

 • Mira Poslek

  Viša referentica za zdravstvo i socijalnu skrb
  Telefon: 049/376-042
  Email: mira.poslek@kzz.hr

 

Zabok (Kumrovečka 6):

 • Marijana Krznar

  Referentica za zdravstvo i socijalnu skrb
  Telefon: 049/223-533
  Email: marijana.krznar@kzz.hr

 

Zlatar (Park hrvatske mladeži 2):

 • Emil Kurečić, bacc. oec.

  Viši referent za zdravstvo i socijalnu skrb
  Telefon: 049/466-122
  Email: emil.kurecic@kzz.hr