Zagorje
Bajka na dlanu

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove u području obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture koji se odnose na:

 • praćenje i proučavanje područja  obrazovanja, osobito osnovnog i srednjeg školstva, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture, športa i  tehničke kulture te pripremu stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela
 • davanje mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojih je Županija osnivač u djelatnostima iz stavka 1. alineje 1. ovog članka
 • sudjelovanje u  pripremi prijedloga mreže ustanova u djelatnostima iz stavka 1. alineje 1. ovog članka sukladno posebnim propisima
 • sudjelovanje u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja  Županije u održavanju i razvoju djelatnosti iz stavka 1. alineje 1.
 • pripremu prijedloga, praćenje i izvještavanje o provođenju programa financiranja javnih potreba u djelatnosti školstva, kulture, športa i tehničke kulture
 • administrativno-tehničke i stručne poslove za radna tijela Županije iz djelokruga rada
 • provedbu propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada,
 • izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela i
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • upisivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti u registre sportskih djelatnosti
 • obavljanje nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića; utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama
 • utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i odgoda upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik
 • obavljanje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata osnovnih i srednjih škola na području Županije
 • donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci
 • vođenje evidencije o učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme te izdavanje odgovarajućih obavijesti školskim ustanovama
 • raspuštanje školskog odbora školskih ustanova i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom u slučajevima propisanim posebnim zakonom
 • utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih
 • utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 7/20)

 

Kontakt

 • Adresa: Krapina, Magistratska ulica 1
 • Telefon: 049/329-072
 • Email odjela: obrazovanje@kzz.hr
 

Djelatnici odjela

Krapina (Magistratska 1):

 • Mirjana Smičić Slovenec, prof.geol.geogr. i dipl.bibl.

  Pročelnica
  Telefon: 049/329-076
  Email: mirjana.smicic.slovenec@kzz.hr

 • Barbara Dolenc, mag.litt.comp.

  Savjetnica za obrazovanje, kulturu, šport, tehničku kulturu i projekte
  Telefon: 049/329-113
  Email: barbara.dolenc@kzz.hr

 • Maja Katalenić Turniški, mag.iur.

  Viša stručna suradnica za pravna pitanja upravnog odjela
  Telefon: 049/329-073
  Email: maja.katalenic.turniski@kzz.hr

 • Marija Puljko, spec.admin.publ.

  Viša stručna suradnica za obrazovanje, kulturu, šport, tehničku kulturu i projekte
  Telefon: 049/329-154
  Email: marija.puljko@kzz.hr

 • Sanja Tumpa, univ.mag.oec.

  Viša stručna suradnica za obrazovanje, kulturu, šport, tehničku kulturu i projekte
  Telefon: 049/329-215
  Email: sanja.tumpa@kzz.hr

 • Andreja Belina, mag.iur.

  Viša stručna suradnica za pravna pitanja upravnog odjela
  Telefon: 049/329-073
  Email: andreja.belina@kzz.hr

 • Irena Šafranko, struc.spec.ing.aedif.

  Viša stručna suradnica za investicije
  Telefon: 049/329-008
  Email: irena.safranko@kzz.hr

 • Dražen Vinski, oec.

  Viši referent za obrazovanje
  Telefon: 049/329-072
  Email: drazen.vinski@kzz.hr

 • Laura Golub, mag.oec.

  Viša stručna suradnica za financijske poslove – vježbenik
  Telefon: 049/329-154
  Email: laura.golub@kzz.hr

 • Jasminka Golub

  Referentica za obrazovanje
  Telefon: 049/329-072
  Email: jasminka.golub@kzz.hr

 

Donja Stubica (Trg M. Gupca 20):

 • Martina Obestar, struc.spec.oec.

  Viša referentica za obrazovanje
  Telefon: 049/286-126
  Email: martina.obestar@kzz.hr

 

Klanjec (Trg Mira 11):

 • Mira Poslek

  Viša referentica za obrazovanje
  Telefon: 049/550-080
  Email: mira.poslek@kzz.hr

 

Pregrada (J. K. Tuškana 2):

 • Mira Poslek

  Viša referentica za obrazovanje
  Telefon: 049/376-022
  Email: mira.poslek@kzz.hr

 

Zabok (Kumrovečka 6):

 

Zlatar (Park hrvatske mladeži 2 ):

 • Emil Kurečić, bacc.oec.

  Viši referent za obrazovanje
  Telefon: 049/466-122
  Email: emil.kurecic@kzz.hr