Zagorje
Bajka na dlanu

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i kom. infrastrukturu

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije u području gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, regionalnog razvoja, turizma, poljoprivrede, ruralnog razvoja, lovstva,  prometa i komunalne infrastrukture, koji se odnose na:

 • analiziranje gospodarskih kretanja, izradu prijedloge održivog gospodarskog razvoja u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i poslovnim subjektima, savjetovanje o načinima financiranja u svrhu poticanja gospodarstva i predlaganje mjera  za poticanje razvoja
 • primjenu mjera poticanja razvoja poduzetništva, gospodarstva i obrtništva
 • sudjelovanje u organizaciji gospodarskih manifestacija, seminara, radionica, promocija, gospodarskih sajmova te izložbi
 • promoviranje mogućnosti ulaganja u Županiji i očitovanja na upite investitora
 • suradnju s regionalnim koordinatorom i drugim dionicima na poslovima izrade i praćenja te provedbe razvojnih dokumenata
 • pripremu stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa u okviru djelokruga rada
 • praćenje i analiziranje stanja u području turizma te davanje smjernica za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u Županiji, u suradnji s Turističkom zajednicom Krapinsko-zagorske županije kao i koordiniranje  aktivnosti svih sudionika iz područja turizma
 • praćenje i analiziranje stanje u području poljoprivrede i ruralnog razvoja
 • predlaganje mjera poljoprivredne politike i brigu o njihovoj provedbi
 • predlaganje i provođenje mjera potpore ruralnog razvoja
 • praćenje stanja, provođenje programa i  rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno zakonu koji uređuje područje lovstva
 • predlaganje i provođenje mjera unapređenja lovnog gospodarstva i gospodarenja lovištima i divljači, suradnju s lovačkim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva
 • sudjelovanje u pripremi i organizaciji sajmova i manifestacija s ciljem promidžbe poljoprivrednika i poljoprivredne proizvodnje u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, udrugama i turističkim zajednicama
 • praćenje djelatnosti prometa, prometne infrastrukture, vodnog gospodarstva i komunalnog gospodarstva
 • usklađivanje i koordiniranje ravnomjerne izgradnje i održavanja cestovne i druge  infrastrukture na području Županije
 • koordiniranje ravnomjernog razvitka komunalnih djelatnosti te praćenje razvitka i izgradnje zajedničkih objekata komunalne infrastrukture na području Županije
 • poslove vezane uz obavljanje prijevoza u cestovnom prometu na području Županije utvrđene posebnim propisima
 • provedbu propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada,
 • izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • administrativno-tehničke i stručne poslove za radna tijela Županije iz djelokruga rada
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima i
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje  da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti sukladno posebnim propisima; utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike
 • utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje
 • izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče, obavljanje drugih povjerenih poslova vezanih uz pružanje usluga u turizmu za koje je nadležna Županija, sukladno zakonu i podzakonskim propisima,
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara
 • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe
 • donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom, izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz
 • izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama
 • izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/20. i 13/20.)

 

Kontakt

 

Djelatnici odjela

 

Krapina (Magistratska 1):

 

Gospodarstvo

 • Tihana Husak, dipl. iur.

  Viša savjetnica za pravne poslove
  Telefon: 049/329-089
  Email: tihana.husak@kzz.hr

 • Dubravka Leljak Hršak, dipl. iur.

  Viša savjetnica za pravne poslove
  Telefon: 049/329-089
  Email: dubravka.leljak.hrsak@kzz.hr

 • Ivanka Berislavić, dipl. oec., univ. spec. oec.

  Viša savjetnica za gospodarstvo
  Telefon: 049/329-065
  Email: ivanka.berislavic@kzz.hr

 • Tatjana Kuhar, dipl.oec.

  Viša savjetnica za gospodarstvo
  Telefon: 049/329-064
  Email: tatjana.kuhar@kzz.hr

 • Vesna Merkaš, uprav.prav.

  Viša referentica za gospodarstvo
  Telefon: 049/370-807
  Email: vesna.merkas@kzz.hr

 

Poljoprivreda

 • Ivanka Kuščar, dipl. ing. agr.

  Savjetnica za poljoprivredu
  Telefon: 049/329-084
  Email: ivanka.kuscar@kzz.hr

 • Snježana Murr, dipl. ing. agr.

  Savjetnica za poljoprivredu
  Telefon: 049/329-086
  Email: snjezana.murr@kzz.hr

 • Matija Poslončec, mag. ing. agr.

  Viši stručni suradnik za poljoprivredu – vježbenik
  Telefon: 049/329-086
  Email: matija.posloncec@kzz.hr

 • Marina Krog

  Referentica za poljoprivredu
  Telefon: 049/329-049
  Email: marina.krog@kzz.hr

 

Promet i komunalna infrastruktura

 • mr. Sandra Mičin, dipl. ing.

  Savjetnica za promet
  Telefon: 049/329-087
  Email: sandra.micin@kzz.hr

 • Ivana Dunaj, bacc.ing.traff.

  Viša referentica za promet i prometnu infrastrukturu
  Telefon: 049/329-087
  Email: ivana.dunaj@kzz.hr

 

Donja Stubica (Trg M. Gupca 20):

 • Snježana Vrančić, iur.

  Viša referenica za gospodarstvo
  Tel: 049/286-126
  Email: snjezana.vrancic@kzz.hr

 • Martina Znika, B.Sc. admin. publ.

  Viša referentica za gospodarstvo
  Telefon: 049/286-126
  Email: martina.znika@kzz.hr

 

Klanjec (Trg Mira 11):

 • Štefica Kramarić, prof.

  Viša stručna suradnica za gospodarstvo
  Tel: 049/550-362
  Email: stefica.kramaric@kzz.hr

 

Pregrada (J. K. Tuškana 2):

 

Zabok (Kumrovečka 6):

 

Zlatar (Park hrvatske mladeži 2 ):