Zagorje
Bajka na dlanu

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša  i  prirode  koji se odnose na:

 • izdavanje lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, uporabne dozvole, prijave početka građenja, prijave početka uklanjanja, lokacijske informacije, rješenja o izvedenom stanju i drugih akata sukladno zakonu
 • stručne i administrativne poslove u vezi izrade prostornih planova  sukladno zakonu,
 • poslove vezane za vrednovanje nekretnina te rad Procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije, u skladu s posebnim zakonom
 • izradu i provođenje dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša,  podnošenje izvješća  Županijskoj skupštini te pripremu  prijedloga mjera  zaštite i  promicanja  sveukupnih aktivnosti zaštite okoliša
 • provođenje instrumenata zaštite okoliša (strateške procjene utjecaja plana i programa  na  okoliš,  procjene utjecaja zahvata na okoliš),
 • praćenje stanja okoliša te  dostavljanje podataka i izvješća za informacijski  sustav zaštite okoliša
 • vođenje Registar onečišćivanja okoliša i drugih propisanih evidencija o stanju  okoliša
 • informiranje javnosti o okolišu te brigu o pravovremenom i učinkovitom  sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti
 • pripremu nacrta odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području gospodarenja otpadom
 • koordinaciju aktivnosti na sanaciji odlagališta  te  poslove vezane uz regionalno odlagalište
 • izradu programa zaštite prirode, utvrđivanje izvješća o stanju prirode
 • postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
 • posebne uvjete zaštite prirode
 • nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima kojih je osnivač Županija, grad ili općina
 • vođenje očevidnika o podacima o stanju i zaštiti prirode  te  brigu o obavješćivanju  javnosti  i sudjelovanju javnosti u odlučivanju u vezi s stanjem i zaštitom prirode
 • davanje koncesija iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode
 • administrativno-tehničke i stručne poslove za radna tijela Županije iz djelokruga rada
 • izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada
 • provedbu propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada  i
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • nadzor zakonitosti akata sukladno zakonu koji uređuje gospodarenje otpadom,
 • vođenje postupka utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i vođenje odgovarajućih evidencija
 • izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; vođenje evidencija o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Županije,
 • registraciju dobavljača božićnih drvaca i
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

Odjel poslove prostornog uređenja i gradnje iz članka 10. stavka 1. alineje 1. ove Odluke obavlja za područje cijele Županije, izuzev područja Grada Krapine, i to:

 • u Krapini za područje općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj,
 • u Donjoj Stubici za područje gradova Donja Stubica i Oroslavje te općina Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice,
 • u Klanjcu za područje grada Klanjca te općina Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska sela,
 • u Pregradi za područje grada Pregrade te općina Desinić i Hum na Sutli,
 • u Zaboku za područje grada Zaboka te općina Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće,
 • u Zlataru za područje grada Zlatara te općina Budinščina, Hraščina, Konjščina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/20)

 

Kontakt:

 
 

Djelatnici odjela

Krapina (Magistratska 1):

 

OKOLIŠ

 • Božica Rinkovec, dipl.ing.

  Viša savjetnica za zaštitu okoliša
  Telefon: 049/329-098
  Email: bozica.rinkovec@kzz.hr

 • Ines Benger, mag.ing.silv.

  Savjetnica za zaštitu okoliša
  Telefon: 049/329-000
  Email: ines.benger@kzz.hr

 • Ivana Cekol, dipl.ing.

  Savjetnica za zaštitu okoliša
  Telefon: 049/329-063
  Email: ivana.cekol@kzz.hr

 • Ivana Golec, mag.geol.

  Savjetnica za zaštitu okoliša
  Telefon: 049/329-098
  Email: ivana.golec@kzz.hr

 

GRADNJA

 • Silvija Smrekar, mag.ing.aedif.

  Savjetnica za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/329-133
  Email: silvija.smrekar@kzz.hr

 • Ivana Goluban, bacc.ing.aedif.

  Viša referentica za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/329-220
  Email: ivana.goluban@kzz.hr

 • Tatjana Horvat, građ.teh.

  Referentica za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/329-133
  Email: tatjana.horvat@kzz.hr

 
 

Donja Stubica (Trg M. Gupca 20):

 • Stjepan Čajko, dipl. ing. građ.

  Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju 
  Telefon: 049/286-126
  Email: stjepan.cajko@kzz.hr

 • Ivan Grden, dipl.ing.građ.

  Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/286-126
  Email: ivan.grden@kzz.hr

 • Danica Tupek, inž. građ.

  Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/286-126
  Email: danica.tupek@kzz.hr

 
 

Klanjec (Trg Mira 11):

 • Ružica Cvetko, inž. građ.

  Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/550-080
  Email: ruzica.cvetko@kzz.hr

 • Tanja Broz, bacc.ing.aedif.

  Viša referentica za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/550-080
  Email: tanja.broz@kzz.hr

 
 

Pregrada (J. K. Tuškana 2):

 • Gordana Gretić, mag. ing. aedif.

  Pročelnica
  Telefon: 049/376-022
  Email: gordana.gretic@kzz.hr

 • Josipa Horvat, bacc. ing. građ.

  Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/376-022
  Email: josipa.horvat@kzz.hr

 
 

Zabok (Kumrovečka 6):

 • Mario Barić, struč.spec.ing.aedif.

  Savjetnik za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/223-533
  Email: mario.baric@kzz.hr

 • Adriano Vuksan, dipl.ing.

  Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/223-533
  Email: adiano.vuksan@kzz.hr

 • Darinka Habulin, inž. građ.

  Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/223-533
  Email: darinka.habulin@kzz.hr

 • Stjepan Vukić, inž. građ.

  Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/223-533
  Email: stjepan.vukic@kzz.hr

 
 

Zlatar (Park hrvatske mladeži 2 ):

 • Vjeran Jugo, dipl.ing.građ.

  Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/466-122
  Email: vjeran.jugo@kzz.hr

 • Ante Tadić, mag.ing.aedif.

  Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/466-122
  Email: ante.tadic@kzz.hr

 • Milena Tkalčević, inž. građ.

  Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/466-122
  Email: milena.tkalcevic@kzz.hr