Zagorje
Bajka na dlanu

PROPISI


  Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

  ZAKONI

  1. Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93,29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
  2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti  (Narodne novine broj 100/18, 125/19, 147/20)
  3. Zakon o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine, broj 169/04 i 37/08)
  4. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13, 137/13 i 98/19)
  5. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 79/07, 113/08, 43/09, 22/14, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20)
  6. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (Narodne novine, broj 118/18)
  7. Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj 69/17, 107/20)
  8. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
  9. Obiteljski zakon (Narodne novine broj 103/15, 98/19)
  10. Zakon o udomiteljstvu (Narodne novine broj 115/18.)
  11. Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/17, 70/17 i 98/19)
  12. Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17)
  13. Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine broj 85/08, 112/12)
  14. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne novine, broj 70/17, 126/19, 84/21)
  15. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine, broj 71/10, 136/20)
  16. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (Narodne novine broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13 i 39/19)
  17. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
  18. Zakon o humanitarnoj pomoći (Narodne novine broj 102/15 i 98/19)
  19. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21)
  20. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19)
  21. Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16)
  22. Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine broj 106/18, 98/19)

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (Narodne novine, broj 46/11, 6/13 i 63/14, 100/18)
  2. Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine broj 52/20)
  3. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika (Narodne novine, broj 33/94)
  4. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe (Narodne novine, broj 88/10, 1/11, 87/11, 38/13, 49/13, 80/13, 93/13, 62/15, 77/15, 129/17)
  5. Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja  (Narodne novine, broj 126/06 i 156/08)
  6. Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica (Narodne novine, broj 145/13, 31/15, 49/16, 62/18, 100/18 )
  7. Pravilnik o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog odnosno terapijskog postupka (Narodne novine, broj 107/08)
  8. Mreža javne zdravstvene službe (Narodne novine, broj 101/12, 31/13, 113/15 i 20/18)
  9. Mreža hitne medicine (Narodne novine, broj 49/16, 67/17, 100/18)
  10. Mreža ugovornih subjekata medicine rada (Narodne novine, broj  55/11)
  11. Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 19/20)
  12. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, broj 40/14, 66/15 i 56/20)
  13. Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (Narodne novine, broj 143/14)
  14. Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (Narodne novine, broj 18/11)
  15. Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (Narodne novine, broj 16/20)
  16. Pravilnik o načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći (Narodne novine, broj 16/20)
  17. Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (Narodne novine, broj 120/15 i 16/20)
  18. Pravilnik o evidencijskog oznaci humanitarne akcije (Narodne novine, broj 120/15 i 16/20)
  19. Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (Narodne novine, broj 120/15 i 16/20)
  20. Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi (Narodne novine, broj 39/02, 80/13)
  21. Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 73/14)
  22. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Narodne novine, broj104/18)
  23. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine, broj 80/18)
  24. Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (Narodne novine, broj 51/18)
  25. Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova (Narodne novine, broj 16/18
  26. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz   Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine, broj 12/18)
  27. Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine (Narodne novine, broj 16/18)
  28. Pravilnik o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava (Narodne novine, broj 21/18)
  29. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 21/18)
  30. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine, broj 12/18, 103/18)
  31. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 35/19 i 24/20)

  UREDBE

  1. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15)
  2. Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje (Narodne novine, broj 14/19)

  ODLUKE

  1. Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini (Narodne novine, broj 128/19)
  2. Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Narodne novine broj 56/17, 73/17, 119/18, 32/19, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20, 123/20, 147/20, 12/21, 45/21, 62/21)

  STRATEGIJE

  1. Nacionalna strategija razvoja zdravstva Republike Hrvatske 2012.- 2020. (Narodne novine broj 116/12)
  2. Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017.- 2020.
  3. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017.- 2020. godine (Narodne novine, broj 42/17)
  4. Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014.- 2020. godine
  5. Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2018. do 2020. godine (Narodne novine, broj 26/15) i Akcijski plan za 2018. i 2019. godinu (za provedbu Strategije)
  6. Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. g. (Narodne novine, broj 88/11)
  7. Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2008. do 2011. godine (Narodne novine, broj 119/07)
  8. Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016.  
  9. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. (Narodne novine, broj 96/17)
  10. Nacionalni program djelovanja za mlade od 2014. do 2017. godine

  POVELJE

  1. Europska povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini – prihvaćena na 15. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održane dana 16. rujna 2015. god.

   

  Popis općih akata i odluka (pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo) koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)

   

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 8/20 .)
  2. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 30A/15)

   

  ODLUKE

  1. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 2/20.)
  2. Odluke o uvjetima i postupku provedbe natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske broj 30/09, 34/10 i 17/16)
  3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko- zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije broj 4/05, 6/10)
  4. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju javne zdravstvene službe (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 16/18)
  5. Odluka o organizaciji mrtvozorničke djelatnosti i imenovanju mrtvozornika (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije, broj 14/03, 4/07, 5/09 i 13/17)
  6. Odluka o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 23/19)
  7. Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine i davanja u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 23/19)
  8. Odluka o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine na području Krapinsko– zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj  23/19)
  9. Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnog prostora Ljekarne Krapinsko – zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj  29/19)
  10. Odluka o utvrđivanju lokacija i rasporeda provođenja posebnog dežurstva na području Krapinsko – zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije broj 31/19)
  11. Odluka o donošenju rasporeda i načinu rada koordinatora palijativne skrbi i mobilnog palijativnog tima u Krapinsko – zagorskoj županiji (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 31/19)
  12. Akcijski plan suzbijanja korupcije u Krapinsko-zagorskoj županiji za razdoblje od 2018. do 2021. godine  (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 32/18)
  13. Odluka o rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na području Krapinsko- zagorske županije u 2020. godini (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije, broj 20/20)
  14. Odluka o visini pomoći za podmirenje troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 16/20.)
  15. Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije broj 15/14, 30A/15, 14/16)

  PLANOVI

  1. Socijalni plan Krapinsko- zagorske županije za razdoblje 2014.- 2020.
  2. Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna KZŽ u 2019. godini (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije broj 3/19)
  3. Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 4/12),
  4. Akcijski plan za promicanje i unapređenje uloga i statusa žena u ruralnom području 2013. do 2020. godine
  5. Akcijski plan suzbijanja korupcije u Krapinsko-zagorskoj županiji za razdoblje od 2018. do 2021. godine (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 32/18),
  6. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 41/18).

  STRATEGIJE

  1. Strategija razvoja palijativne skrbi u Krapinsko- zagorskoj županiji za razdoblje 2020.- 2022. godine
  2. Strategija razvoja civilnog društva Krapinsko- zagorske županije 2016.-2020. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 2/17)

  PROGRAMI

  1. Trogodišnji program aktivnosti za projekt „KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA- PRIJATELJ DJECE“ za razdoblje 2018.-2020.
  2. Regionalni program djelovanja za mlade Krapinsko- zagorske županije od 2017. do 2020. godine (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 38/17)

  Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

  ZAKONI

  1. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
  2. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
  3. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj   20/18,  115/18, 98/19)
  4. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)
  5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
  6. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19)
  7. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)
  8. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina(„Narodne novine“ broj 112/18)
  9. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj 25/18)
  10. Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka(„Narodne novine“ broj 56/13, 52/18 i 50/20)
  11. Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20)
  12. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
  13. Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
  14. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
  15. Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 127/19)
  16. Zakon o klimatskim promjenama i  zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“ broj 127/19)
  17. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu („Narodne novine“ broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19)

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“ broj 22/19)
  2. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/19, 65/20)
  3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
  4. Pravilnik o nostrifikaciji projekata („Narodne novine“ broj 98/99, 29/03, 20/17)
  5. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 46/18, 98/19)
  6. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13 i 153/13)
  7. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevine za obračun komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 15/19)
  8. Pravilnik o kontroli projekata („Narodne novine“ broj 32/14)
  9. Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14)
  10. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17,125/19, 90/20, 1/21 i 45/21)
  11. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19)
  12. Pravilnik o održavanju građevina („Narodne novine“ broj 122/14, 98/19)
  13. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj  73/15,133/15, 125/19,60/20 i 78/21)
  14. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 118/19 i 65/20)
  15. Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja („Narodne novine“ broj 129/15)
  16. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“, broj 93/17)
  17. Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola („Narodne novine“ broj 105/17, 108/17)
  18. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 81/20)
  19. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj 114/15, 103/18, 56/19)
  20. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ 69/16)
  21. Pravilnik o katalogu otpada („Narodne novine“ broj 90/15)
  22. Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije („Narodne novine“ broj 22/19)
  23. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“ broj 87/15)
  24. Pravilnik o upisniku dobavljača božičnih drvaca („Narodne novine“ broj 17/20)

  ODLUKE

  1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17)
  2. Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine“ broj 3/19, 17/19)

  UREDBE

  1. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru („Narodne novine“ broj 98/12 i 139/14)
  2. Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/14, 154/14 i 30/21)
  3. Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 115/15)
  4. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ 61/14, 3/17)
  5. Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17)
  6. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08 i 80/13)
  7. Uredba o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14, 5/18)
  8. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17, 84/19, 14/20 i 31/21)
  9. Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19)

  Popis općih akata i odluka (pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo) koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)


  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/20)

  ODLUKE

  1. Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/16 i 38/18)
  2. Odluka o visini naknade za sudjelovanje na sjednicama Procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 21/17)
  3. Odluka o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/17) temeljem članka 12. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11, 47/14)

  PLANOVI

  1. Prostorni plan Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/02., 6/10., 8/15.) temeljem Zakona o prostornom uređenju

  STRATEGIJE

  1. Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine („Narodne novine“ broj 72/17)
  2. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05)

  Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

  ZAKONI

  1. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02 , 47/10 , 80/10 i 93/11)
  2. Zakon o državnim maticama („Narodne novine“, broj  96/9376/13, 98/19 )
  3. Obiteljski zakon („Narodne novine“, broj  103/15 i 98/19)
  4. Zakon o nasljeđivanju („Narodne novine“, broj  (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15. i 14/19)
  5. Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti („Narodne novine“, broj  10/74)
  6. Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj  (NN 115/16)
  7. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola („Narodne novine“, broj  92/14 i 98/19)
  8. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj  47/09)
  9. Zakon o osobnom imenu („Narodne novine“, broj  118/12,70/17 i 98/19)
  10. Zakon o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“, broj  53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 4/94-ispravak odluke USRH, 130/11 , 110/15 i 102/19)
  11. Zakon o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“, broj  60/08 )
  12. Zakon o matičnom broju („Narodne novine“, broj  9/92, 66/02)
  13. Zakon o međunarodnom privatnom pravu („Narodne novine“, broj 101/17)
  14. Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu („Narodne novine“, broj 53/91)
  15. Zakon o konvalidaciji („Narodne novine“, broj 104/97)
  16. Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19)
  17. Zakon o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19)
  18. Zakon o zadrugama („Narodne novine“, broj 34/11, 125/13, 76/14, 114/18 i 98/19)
  19. Zakon o registru birača („Narodne novine“, broj  144/12, 105/15 i 98/19)
  20. Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj  92/10, 23/13, 143/13)
  21. Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj  92/10)
  22. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj  116/99, 109/00 – vjerodostojno tumačenje, 53/03, 69/03 – pročišćeni tekst, 167/03,  44/06 – vidi čl. 27. st. 1. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – prestaju važiti odredbe čl. 45., 46. i 47. Zakona o izborima …, 19/07, 20/09 – vjerodostojno tumačenje, 145/10 i 24/11 – v. čl. 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – prestale važiti odredbe čl. 31., 32., 33., 35. i 36. Zakona o izborima, 93/11 – Odluka USRH i 120/11 – pročišćeni tekst, 19/15, 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15- Odluka USRH broj U-I-1397/2015 i 98/19)
  23. Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 22/92, 42/92, 71/97,  69/04 Odluka USRH, 99/04  Odluke USRH, 44/06, 24/11, 128/14)
  24. Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora („Narodne novine“, broj  116/99)
  25. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst, ispravak Zakona 137/15- pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20)
  26. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)   
  27. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i  lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/96., 92/01, 58/06, 92/01, 69/07 Odluka USRH,  38/09, 100/16 i 73/17)
  28. Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 44/06 i 19/07)
  29. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19)
  30. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13 i 98/19)
  31. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)
  32. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17 i 98/19)
  33. Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
  34. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15)
  35. Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)
  36. Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 66/19 )
  37. Zakon o energiji („Narodne novine“, broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)
  38. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“, broj 80/11)
  39. Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije („Narodne novine“, broj 92/10)

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“, broj 37/21, 39/21)
  2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice („Narodne novine“, broj 113/16, 9/17)
  3. Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“, broj 1/09, 117/10, 125/13, 31/15, 1/17, 6/20, 44/21)
  4. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga u Republici Hrvatskoj i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj  04/15, 14/20)
  5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 56/19)
  6. Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača („Narodne novine“, broj 31/20)
  7. Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača („Narodne novine“, broj  90/13. i 96/13)
  8. Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći („Narodne novine“, broj  80/20)
  9. Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora  („Narodne novine“, broj 32/15, 13/20)
  10. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor („Narodne novine“, broj 204/03 i 03/04)
  11. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta („Narodne novine“, broj 18/04)
  12. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana („Narodne novine“, broj 66/98)
  13. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost („Narodne novine“, broj  77/04)
  14. Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja („Narodne novine“, broj  17/16, 16/20)
  15. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina („Narodne novine“, broj  17/16, 16/20)
  16. Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica („Narodne novine“, broj  91/13)
  17. Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka („Narodne novine“, broj  67/17)
  18. Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj  („Narodne novine“, broj  36/20)
  19. Pravilnik o obrascu potvrde o smrti („Narodne novine“, broj  46/11)
  20. Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu („Narodne novine“, broj  48/94)
  21. Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih („Narodne novine“, broj  26/08)
  22. Uredba o područjima matičnih ureda („Narodne novine“, broj  2/98)
  23. Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj  8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19)
  24. Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj 36/20)
  25. Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva („Narodne novine“, broj 99/14)

   

  UREDBE

  1. Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji akata izdanih u predmetima upravne naravi („Narodne novine“, broj 1/98)

  Višestrani ugovori

  1. Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Službeni list FNRJ 10/1965, tekst Konvencije objavljen u Međunarodni ugovori NN, 11/11)
  2. Konvencija o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu (Međunarodni ugovori 1967. godine)
  3. Konvencija o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika (Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 8/1991)
  4. Bečka konvencija o konzularnim odnosima (Međunarodni ugovori NN, 12/93)
  5. Konvencija o pravima djeteta (Službeni list SFRJ 15/1990)
  6. Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (NN Međunarodni ugovori 04/05)
  7. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN Međunarodni ugovori 18/97)

  Dvostrani ugovori

  1. Ugovor s Alžirom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 31. 03. 1982.
  2. Ugovor s Austrijom o uzajamnom pravnom prometu od 16. 12. 1954.
  3. Ugovor s Belgijom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 24. 09. 1971.
  4. Sporazum s Vladom Bosne i Hercegovine i Vladom Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 26. 02. 1996.
  5. Ugovor s Bugarskom o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23. 03. 1956.
  6. Ugovor s Ciprom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 19. 09. 1984.
  7. Ugovor s Češkom o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 20. 01. 1964.
  8. Ugovor s Francuskom o izdavanju isprava o osobnom stanju i oslobođenju od legalizacije od 29. 10. 1969.
  9. Ugovor s Irakom o pravnoj suradnji od 1987. godine
  10. Ugovor s Grčkom o uzajamnim pravnim odnosima od 18. 06. 1959.
  11. Ugovor s Italijom o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 03. 12. 1960.
  12. Ugovor s Libijom o konzularnim odnosima od 01. 07. 1981.
  13. Ugovor s Mađarskom o uzajamnom pravnom prometu od 07. 03. 1968.
  14. Ugovor s Republikom Makedonijom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima iz 1995.
  15. Ugovor s Mongolijom o pružanju pravne pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima 08. 06. 1981.
  16. Ugovor s Poljskom o pravnom prometu u građanskim i kaznenim stvarima od 06. 02. 1960.
  17. Ugovor s Rumunjskom o pravnoj pomoći od 18. 10. 1960.
  18. Ugovor sa Slovačkom o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 20. 01. 1964.
  19. Ugovor s republikom Slovenijom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 07. 02. 1994.
  20. Ugovor sa Srbijom i Crnom Gorom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 15. 09. 1997.
  21. Ugovor s Rusijom o pravnoj pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 24. 02. 1962.
  22. Ugovor s Turskom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 10. 02. 1999.
  23. Ugovor sa Svetom Stolicom o suradnji na području odgoja i kulture od 1997.


  Popis općih akata i odluka (pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo) koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)

   

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 8/20.)

  Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

  ZAKONI

  1. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj  29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
  2. Zakon o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13, 127/19, 41/20.)
  3. Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17., 25/19., 98/19., 42/20., 70/21.)
  4. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 42/20.)
  5. Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj  47/14., 69/17. )
  6. Zakon o energiji („Narodne novine“, broj 120/12., 14/14., 102/15., 68/18.)
  7. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“, broj 152/08, 55/12,14/14)
  8. Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14., 116/18., 25/20., 32/21., 41/21.)
  9. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, broj 100/15., 123/16., 131/17., 96/18., 111/18.)
  10. Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost („Narodne novine“, broj 107/03, 144/12)
  11. Zakon o tržištu plina („Narodne novine“, broj 18/18., 23/20.)
  12. Zakon o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17., 107/20.)
  13. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12, 68/18.)
  14. Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18, 42/20., 127/20., 52/21.)
  15. Zakon o lovstvu („Narodne novine“, 99/18, 32/19., 32/20.)
  16. Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17, 32/19)
  17. Zakon o sustavu obrane od tuče ( „Narodne novine“, broj 53/2001, 55/07)
  18. Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj, 82/13, 148/13, 115/18., 52/21.)
  19. Zakon o stočarstvu („Narodne novine“, broj 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14, 30/15)
  20. Zakon o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, broj 14/14, 115/18., 32/20.)
  21. Zakon o trošarinama („Narodne novine“, broj 106/18, 121/19)
  22. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19)
  23. Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17, 98/19)
  24. Zakon o vinu („Narodne novine“, broj 32/19)
  25. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19)
  26. Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 29/18, 32/19)
  27. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („ Narodne novine“, broj  41/18, 98/19., 30/21.)
  28. Zakon o cestama ( „Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19
  29. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj  67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)
  30. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19)
  31. Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
  32. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15, 112/18)
  33. Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19)
  34. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 63/19)
  35. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18)
  36. Stečajni zakon („Narodne novine“, broj 71/15, 104/17)
  37. Ovršni zakon  („Narodne novine“, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20)
  38. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“, broj 68/18, 2/20, 46/20, 47/20)
  39. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/2000, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14)
  40. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
  41. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20)
  42. Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 66/19., 84/21.)
  43. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
  44. Zakon o vodnim uslugama ( „Narodne novine“, broj 66/19)
  45. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
  46. Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19., 32/20.)
  47. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti  („Narodne novine“  broj 85/15, 121/16, 99/18,  25/19, 98/19., 32/20., 42/20.)
  48. Zakon o pružanju usluga u turizmu  („Narodne novine“ broj 130/17, 25/19, 98/19., 42/20., 70/21.)
  49. Zakon o državnim potporama – Narodne novine 47/2014, 69/2017
  50. Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj  143/13, 127/19., 41/20.)
  51. Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu („Narodne novine“, broj 97/00, 101/00, 98/19)
  52. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15, 98/19)
  53. Zakon o dadiljama („Narodne novine“ 37/13, 98/19.)

  ODLUKE

  1. Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti („Narodne novine“ broj 58/07, 72/07)

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
  2. Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra („Narodne novine“, broj 58/09)
  3. Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama („Narodne novine“, broj 101/95)
  4. Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“, broj 66/09,108/09, 8/10, 108/14)
  5. Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo („Narodne novine“, broj 39/09, 46/15)
  6. Pravilnik o znaku pristupačnosti („Narodne novine“, broj 78/08, 87/14)
  7. Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje („Narodne novine“, broj 74/13)
  8. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“, broj 92/19)
  9. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama („Narodne novine“, broj 64/16)
  10. Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11, 47/13)
  11. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19)
  12. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine“, broj 54/19., 126/19., 147/20.)
  13. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 
  14. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19)
  15. Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede („Narodne novine“, broj 11/20.)
  16. Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu („Narodne novine“, broj 48/14, 83/14, 147/14, 110/16, 127/17)
  17. Pravilnik o vinu („Narodne novine“, broj 96/96, 7/97, 117/97, 57/00, 102/04, 159/04, 172/04, 2/05, 7/05, 121/05, 121/10, 141/10 i 28/18)
  18. Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom ("Narodne novine", broj 123/19., 3/21., 52/21.)
  19. Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje („Narodne novine“, broj 24/16, 16/17)
  20. Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 116/19)
  21. Pravilnik o daljinaru i najmanjem voznom vremenu („Narodne novine“, broj 57/18)
  22. Pravilnik o autobusnim stajalištima („Narodne novine“, broj 119/07, 84/11)
  23. Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne novine“, broj 50/18, 56/19)
  24. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca („Narodne novine“, broj 100/08, 20/09)
  25. Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje („Narodne novine“, broj  106/04, 25/06, 121/11)
  26. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa („Narodne novine“, broj 15/19.)
  27. Pravilnik o autobusnim kolodvorima („Narodne novine“ broj 57/18)
  28. Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza („Narodne novine“  broj 50/18)
  29. Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne novine“ broj 50/18, 56/19)
  30. Pravilnik o registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu („Narodne novine“ broj 56/14)
  31. Pravilnik o znaku pristupačnosti („Narodne novine“ broj 78/08, 87/14)
  32. Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga"  („Narodne novine“ broj  82/07, 82/09,  75/12, 69/13, 150/14)
  33. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi („Narodne novine“ broj 54/16, 68/19, 120/19)
  34. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine“ broj  9/16, 54/16,  61/16,  69/17, 120/19)
  35. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj („Narodne novine“ broj 54/16, 69/17)
  36. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli („Narodne novine“ broj 56/16, 120/19)
  37. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 54/16,  69/17, 120/19)
  38. Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu  („Narodne novine“ broj  5/08)
  39. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju („Narodne novine“, broj 140/15)
  40. Pravilnik o upisniku turističkih vodiča („Narodne novine“, broj 50/08)
  41. Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča („Narodne novine“,  broj 50/08, 90/08, 112/09, 33/10,  62/10)
  42. Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, broj 91/19. i 37/20).

  UREDBE

  1. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, 26/15)
  2. Uredba o uslužnim područjima („Narodne novine“, broj 67/14)

  STRATEGIJE

  1. Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 130/09)

   

  Popis općih akata i odluka, pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)


  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/20. i 13/20.)
  2. Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 4/20.)
  3. Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 4/20.)
  4. Pravilnik o sufinanciranju uređenja prometne i komunalne infrastrukture („male komunalne akcije“) na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 9/20.)
  5. Pravilnik o korištenju usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 13/20.)
  6. Pravilnik za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim obrtima na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 5/05, 15/07, 27/09, 22/10, 36/17, 14/18,  31/19 i 14/20)
  7. Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 22/19. i 29/19.)
  8. Pravilnik za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim obrtima („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 36/17. i 31/19.)
  9. Pravilnik  I. za provedbu Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj  4/19.)
  10. Pravilnik II. za provedbu Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 4/19.)
  11. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 17/18. i 19/18.)
  12. Pravilnik Ocjenjivanje i izložbe meda Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije „ br. 40/18.)
  13. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda (Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 17/18)
  14. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda (Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 4/17)

   

  ODLUKE

  1. Odluka o provođenju programa „HBOR-subvencija kredita“ („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 14/20.)
  2. Odluka o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko - zagorske županije u 2020. godini („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 1/20.)
  3. Odluka o mjerama razvoja poljoprivrede proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19)
  4. Odluka o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 35/19.)
  5. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Krapinsko – zagorske županije za period 2021 - 2027 godine („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 29/19.)
  6. Odluka o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, manifestacijama, izložbama. Susretima i smotrama („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 29/19.)
  7. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/19)
  8. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Krapinske Toplice („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/19.)
  9. Odluka o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 53b/18.)
  10. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 50/18.)
  11. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Krapina („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 50/18.)
  12. Odluka o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama („Služeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 40/2018.)
  13. Odluka o naknadama članovima Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 22/18.)
  14. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja 46/18., 31/19. i 32/19.)

  GODIŠNJI PLANOVI

  1. Zaključak o usvajanju Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 13/20.)
  2. Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu godinu 2020/2021 (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 5/20.)
  3. Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko – zagorske županije za lovnu godinu 2019/2020 („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 12/19.)

  PROGRAM

  1. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 16/20.)
  2. Program usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 46/19.)
  3. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 21/19)
  4. Program Potpora Subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora na području KZZ za poduzetnike početnike i poduzetnike do tri godine poslovanja („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 32/18.  i 17/19.)
  5. Program potpora male vrijednosti za samozapošljavanje („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 14/19.)

  KRITERIJI

  1. Kriteriji za sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 04/16 i 13/18)
  2. Kriteriji za raspodjelu sredstava za pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima i grobljima, te objektima od posebnog interesa za županiju („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/06)

  STRATEGIJE

  1. Strategija razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 28/16. i 32/18.)

  KODEKS SAVJETOVANJA

  1. Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.)

  POVEZNICE

  Propisi iz cestovnog prometa

  Komunalno gospodarstvo

  Vodno gospodarstvo

  Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)


  ZAKONI

  1. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 109/07., 136/12., 15/15.)
  2. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15., 102/19.)
  3. Zakon o fiskalnoj odgovornosti  („Narodne novine“, broj 111/18., 41/20.)

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 42/16., 77/19.)
  2. Pravilnik o sadržaju i načinu  vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor („Narodne novine“, broj 42/16.)
  3. Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije („Narodne novine“, broj 35/16)
  4. Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i  načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora  za javni sektor („Narodne novine“, broj 108/15., 138/20.)

  UREDBA

  1. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 95/19.)

  KODEKS

  1. Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 42/16)

  NAPUTAK

  1. Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor („Narodne novine, broj 24/16)

  PRIRUČNICI

  1. Priručnik o sustavu unutarnjih kontrola za korisnike proračuna
  2. Priručnik za unutarnje revizore - Uputa za izradu strateško godišnjeg plana unutarnje revizije (KLASA:043-01/16-01/326, URBROJ:513-0-03-16-1), Uputa za provođenje pojedinačne unutarnje revizije  (KLASA:043-01/18-01/50, URBROJ:513-05-01/18-1)

   

  Popis općih akata i odluka (pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo) koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)

   

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 7/20.)
  2. Pravilnik o unutarnjoj reviziji (KLASA:470-03/16-01/20, URBROJ:214/01-02-11-3 i KLASA:470-03/18-01/08, URBROJ:2140/01-02-17-2

  PROGRAM

  1. Program osiguranja kvalitete i unapređenja (KLASA:470-03/19-01-13, URBROJ:2140/01-03-19-2

  Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

   

  USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

  1. Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)

  ZAKONI

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12,  123/17 i 98/19)
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08 i 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 )
  3. Zakon o radu (Narodne novine, broj: 93/14, 127/17, 98/19)
  4. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj: 61/18, 98/19)
  5. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj: 47/09),
  6. Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10 i 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)
  7. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 28/10),
  8. Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 115/16),
  9. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 33/95)
  10. Zakon o obrani (Narodne novine, broj: 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18, 70/19)
  11. Zakon o tajnosti podataka  (Narodne novine, broj: 79/07, 86/12)
  12. Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj: 82/15, 118/18, 31/20)
  13. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
  14. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.)
  15. Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19)
  16. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19)
  17. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
  18. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19)
  19. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, 80/13, 137/13, 98/19)
  20. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19.)
  21. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10)
  22. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 102/20, 10/21)

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva („Narodne novine“, broj 105/20)
  2. Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (Narodne novine, broj 35/17),
  3. Pravilnik o tajnosti podataka obrane („Narodne novine“, broj 67/18, 20/20)
  4. Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj:  126/19. i 17/20.)
  5. Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj: 49/17)
  6. Pravilnik za primjenu zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 93/95)
  7. Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“, broj:  111/07., 82/15.)
  8. Pravilnik o izradi procjene rizika („Narodne novine“, broj 112/14, 129/19)
  9. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu („Narodne novine“ 126/19)
  10. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“, broj 73/17)
  11. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16)
  12. Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 65/19.)
  13. Pravilnik o načinu i provođenju vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine 49/16)
  14. Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, 65/16.)
  15. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine, 69/16)

  UREDBE

  1. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21)
  2. Uredba o radnoj i materijalnoj obvezi (Narodne novine, broj: 71/05)
  3. Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj: 85/06, 82/15)

  PLANOVI

  1. Plan zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 96/10. i 82/15.)

  METODOLOGIJA

  1. Metodologija za izradu Plana obrane Republike Hrvatske i planova djelovanja civilnih nositelja obrambenih priprema („Narodne novine“, broj 129/14)

   

  Popis općih akata i odluka (pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo) koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)

   

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove (Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 7/20. i 13/20.)
  2. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 3/13.)
  3. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 30/14.)
  4. Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 17/10)
  5. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Krapinsko-zagorske županije(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 17/10.)
  6. Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona KLASA: 023-01/02-01/16, URBROJ: 2140/1-02-02-1 od 11. prosinca 2002. godine, KLASA: 023-01/05-01/03, URBROJ: 2140/01-02-05-2 od 5. listopada 2005. godine i KLASA: 023-01/08-01/03, URBROJ: 2140/01-02-08-2 od 23. siječnja 2008. godine i KLASA: 023-01/08-01/07, URBROJ: 2140/01-02-08-2 od 16. travnja 2008. godine

   

  ODLUKE

  1. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije“. broj 15/20. )
  2. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije“. broj 3/21. )
  3. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj: 52/19)
  4. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj: 52/19)
  5. Odluka o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u Krapinsko – zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj: 52/19)
  6. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko – zagorske županije i osnivanje Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/19.)
  7. Odluka o uspostavljanju i vođenju evidencije ugovora Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 25/12.)
  8. Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 25/08)

  ANALIZE

  1. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području KZZ za 2019. godinu („Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 52/19.)
  2. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području KZZ za 2018. godinu („Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/19.)
  3. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu („Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/18)
  4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu („Službeni Glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 2/17)

  PLANOVI

  1. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 52/19)
  2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području KZZ za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/19.)
  3. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/18)
  4. Plan zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 17/18)
  5. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/18.)
  6. Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Tifon d.o.o. – Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/ 15.)
  7. Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Crodux plin d.o.o. – Terminal UNP-a Sv. Križ Začretje, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/15.)

  PROCJENE

  1. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/18.)
  2. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko – zagorske županije

  PROGRAMI

  1. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 52/19)
  2. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/19. i 23/19.)

  SMJERNICE

  1. Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/17.)
  2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području KZZ za razdoblje od 2020. do 2023. godine („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 52/19.)

  ETIČKI KODEKS

  1. Etički kodeks službenika i namještenika Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 20/09)

  KOLEKTIVNI UGOVOR

  1. Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 17/10., 35/10., 24/11., 11/12. i 27/15.)

  ZAKONI

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19)
  2. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj  25/13, 85/15)
  3. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, br. 17/19)
  4. Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 79/07 i 86/12)
  5. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 108/96)
  6. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18)
  7. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine”, br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18)
  8. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09)
  9. Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17
  10. Zakon o medijima („Narodne novine“, broj  59/04, 84/11, 81/13)
  11. Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj  153/09, 84/11, 94/13, 136/13)

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 83/14)
  2. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 124/15)
  3. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 20/16)
  4. Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17)

  KRITERIJI

  1. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.)

  UREDBE

  1. Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine”, br. 87/18)
  2. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.)

  KODEKS

  Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj  140/09.)

   

  OPĆI AKTI

   

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o unutarnjem redu Ureda župana („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“,  broj 7/20.)
  2. Pravilnik o raspodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje uređenja biciklističkih staza na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 41/17)

  ODLUKE

  1. Odluka o načinu raspodjele sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i dugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju u 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 2/20.)
  2. Odluka o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova pružanja i dostave informacije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“br. 4/17)

  PLANOVI

  1. Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz proračuna Krapinsko - zagorske županije u 2020. godini („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“,  broj 1/20.)

  Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)

  ZAKONI

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10105/1090/115/1216/1286/1294/13152/147/1768/1898/19)
  2. Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, broj 30/0924/1022/1325/18)
  3. Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, broj  130/11)
  4. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97107/0794/13, 98/19)
  5. Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“, broj  17/07107/0724/10)
  6. Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj  76/9329/9747/9935/08127/19)
  7. Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19)
  8. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi(„ Narodne novine“, broj  47/9027/9338/09)
  9. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj  69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20)
  10. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj  17/19, 98/19)
  11. Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj  61/18, 98/19)
  12. Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“, broj  54/97, 5/98, 109/99, 139/10)
  13. Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj  71/06, 121/13, 26/14, 98/19)
  14. Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“, broj 61/18)
  15. Zakon o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj  48/04, 44/09, 68/13)
  16. Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19)
  17. Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20)
  18. Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj  76/9311/9438/09)  
  19. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15, 112/18)
  20. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima /“Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14)
  21. Prekršajni zakon (Narodne novine broj 107/07, 39713, 157/13, 110715, 70/17, 118/18)

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj 24/15)
  2. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sustav stručnih povjerenstava („Narodne novine“, broj 67/14)
  3. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima  („Narodne novine“, broj 102/18, 59/19, 22/20)
  4. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca („Narodne novine“, broj 100/08, 20/09)
  5. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (Narodne novine broj 133/97)
  6. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjim vrtićima (Narodne novine broj 133/97)
  7. Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (Narodne novine broj 129/08, 52/10)
  8. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine broj 124/09)
  9. Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika (Narodne novine 15/13)
  10. Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (Narodne novine 53/93)
  11. Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine broj 49/15, 47/17)
  12. Pravilnik o registru športskih djelatnosti (Narodne novine broj 112/06)

  UREDBE

  1. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/2015)

  KOLEKTIVNI UGOVORI

  1. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine broj  51/18)
  2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine broj  51/18)

  POSLOVNICI

  1. Poslovnik o radu zajedničkog povjerenstva za viškove i manjkove Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sindikata hrvatskih učitelja od 20. lipnja 2018. godine
  2. Poslovnik o radu zajedničkih prosudbenih komisija za zapošljavanje i raspoređivanje zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske od 21. lipnja 2018. godine
  3. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine„ broj 63/08, 90/10)
  4. Državni pedagoški standard  srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10)
  5. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj  63/08, 90/10)

   

  Popis općih akata i odluka (pravilnici, analize, poslovnici, smjernice, naputci, kodeksi i drugo) koje je donijela Županijska skupština ili Župan u izvršavanju odnosno primjeni odredbi zakona i propisa kojima se utječe na interese korisnika, a koje se odnose na područje rada, odnosno koje se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama)

   

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/20)
  2. Pravilnik o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije na temelju provedbe javnog poziva („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 1/20)
  3. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 28/16 i  32/17)
  4. Pravilnik o kriterijima za donošenje odluke o prednosti pri zapošljavanju u osnovnoškolskim ustanovama od 20. lipnja 2018. godine
  5. Pravilnik o načinu utvrđivanja lista (evidencija) zaposlenika, kriterijima za donošenje odluka o prednosti pri zapošljavanju te načinu raspoređivanja zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama KLASA: 011-02/18-01/00023, URBROJ: 533-05-18-0001 od 18. lipnja 2018. godine

  ODLUKE

  1. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u obrazovanju za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 5/20)
  2. Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za šk.god. 2019/2020. („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 32/19)
  3. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2019/2020.  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 34/19)
  4. Odluka o povećanju iznosa učeničkih stipendija („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 39/19)
  5. Odluka godišnjim troškovima školovanja redovitih učenika stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije koji imaju obvezu plaćanja troškova školarine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj  22/17)

  PROGRAMI

  1. Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 23/19)
  2. Programi javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 23/19)
  3. Programi javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj  23/19)
  4. Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu   („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 18/18)
  5. Program javnih potreba u sportu Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu   („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 18/18)
  6. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 18/18)

  KRITERIJI

  1. Kriteriji za vrednovanje projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za koju se sredstva dodjeljuju putem javnog poziva („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 5/19)

  Popis zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada, odnosno koji se primjenjuju u radu Upravnog odjela (članak 10. st.1. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama)


  MEĐUNARODNI PROPISI

  1. Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR, Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/ EZ)

   

  ZAKONI

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13.- pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.)

  2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17. i 138/20.)

  3. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19., 98/19. i 126/21.)

  4. Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20. i 37/21.)

  5. Zakon o postupku primopredaje vlasti (“Narodne novine”, broj 94/04, 17/07, 91/10, 22/13)

  6. Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21.)

  7. Zakon o političkim strankama („Narodne novine“, broj 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 1/07)

  8. Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02., 47/10., 80/10., 93/11. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3597/2010 i dr. od 29. srpnja 2011. i 93/11. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3786/2010 i U-I-3553/2011 od 29. srpnja 2011.)

  9. Zakon o savjetima mladih (“Narodne novine“, broj 41/14.)

  10. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22.)

  11. Zakon o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ br. 76/22.)

  12. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18)

  13. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19)

  14. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 46/22.)

  15. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj: 47/09, 110/21)

   

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave („Narodne novine“, broj 14/20)

  2. Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija („Narodne novine“, broj 67/17)

  3. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“, broj 83/14.)

  4. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“, broj 20/16.)

  5. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 124/15.)

   

  UREDBE

  1. Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija („Narodne novine“, broj 87/18.)

   

  KRITERIJI

  1. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.)

   

  STATUT

  1. Statut Krapinsko - zagorske županije - redakcijski pročišćeni tekst („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst)

   

  POSLOVNIK

  1. Poslovnik Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02., 5/06., 14/09., 21/09., 11/13., 10/14., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst)

  2. Poslovnik Županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 4/15.)

   

  ODLUKE

  1. Odluka o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 16/10., 13/18., 10/21.)

  2. Odluka o priznanjima Krapinsko – zagorske županije godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 13/98., 2/15., 10/21.)

  3. Odluka o izdavanju „Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije“ („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 27/11.)

  4. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2022. godini („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 56A/21)

  5. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje političkih stranka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini do isteka mandata tekućeg saziva („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 53A/20)

  6. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini i nezavisnih vijećnika u razdoblju od 17. lipnja do 31. prosinca 2021. godine („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 29/21.)

  7. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2020. godini („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 52/19.)

  8. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2019. godini („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/19.)

  9. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2018. godini („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/18)

  10. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za mjesece lipanj-prosinac 2017. godine („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 24/17.)

  11. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje siječanj-svibanj 2017. godine („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 2/17.)

  12. Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 15/14. i 23/19.)

   

  PRAVILNICI

  1. Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 47/19.)

  2. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 27/22.)

  3. Kodeks ponašanja članova Županijske skupštine i radnih tijela Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 26A/22.)

   

  PLAN RADA

  1. Plan rada Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 56A/ 21.)

  2. Plan rada Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 59B/ 20.)

  3. Plan rada Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 52/19.)

  4. Plan rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 3/18.)

  5. Plan rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 2/17.)

  6. Plan rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 30A/15.)

  7. Plan rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 30/14.)