Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. ožujka 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000097

URBROJ: 2140-08/4-23-0005

Krapina, 08.03.2023.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA ĐURMANEC, HR-49225 Đurmanec, Đurmanec 137

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC12 – cesta prema OŠ Đurmanec i Dječjem vrtiću Đurmanec i rekonstrukcija cestovnog propusta;

– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje, te izvedba javne rasvjete; 2.a skupine na postojećoj građevnoj čestici broj 630/3, 4085/4 i 641/5 k.o. Đurmanec (Đurmanec).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.03.2023 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Silvija Smrekar, struč.spec.ing.aedif.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr