Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. studenoga 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

KLASA: 007-02/15-01/203
URBROJ: 2140/01-09-15-4
KRAPINA, 12. studenog 2015.

Na temelju članka 17. članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije““, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zaineresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14), u tijeku je Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije. Sa ciljem predstavljanja ovog Pravilnika što većem broju zainteresiranih – građanima, udrugama, građanskim inicijativama, javnim i privatnim ustanovama, Krapinsko-zagorska županija i Županijski Savjet za razvoj civilnog društva, organiziraju

JAVNO  PREDSTAVLJANJE
Nacrta prijedloga Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

17. studenoga  ( utorak )  2015. godine u 18.30 sati.
Centar za mlade i nezavisnu kulturu – Zelena dvorana, Trg Dragutina Domjanića 6, Zabok.

Pozivamo Vas da se odazovete pozivu i svojim učešćem pridonesete donošenju kvalitetnog i provedivog zakonskog okvira za utvrđivanje što transparentnijeg postupka financiranja djelovanja organizacija civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije.
S poštovanjem.

ZAMJENICA ŽUPANA
mr. sc. Jasna Petek, prof.