Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. ožujka 2016.

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.
Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 135.000.000,00 HRK.
 
Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda će se zaprimati od 15. ožujka 2016. do iskorištenja sredstava planiranih za 2016. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2016.

 

Javni poziv, Upute za korisnike kao i sve ostale dokumente možete pronaći na sljedećoj poveznici:

 

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901