Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
123...
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
GospodarstvoPoslovno - tehnološki inkubator

Poziv za dodjelu bespovratne potpore - inkubator Bračak

Javni poziv za dodjelu bespovratne potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Krapinsko- zagorske županije - lokacija Zabok, Bračak 4.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 306-01/18-01/01

URBROJ: 2140/01-02-19-18

Krapina, 24. travnja 2019.

Na temelju Programa potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora na području Krapinsko- zagorske županije za poduzetnike početnike i poduzetnike do tri godine poslovanja („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, broj 32/18) i I. Izmjena Programa potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora na području Krapinsko- zagorske županije za poduzetnike početnike i poduzetnike do tri godine poslovanja, KLASA: 306-01/18-01/01, URBROJ: 2140/01-02-19-16, članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik“ broj: 13/01, 5/06, 14/09 i 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 18/13) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu bespovratne potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Krapinsko- zagorske županije - lokacija Zabok, Bračak 4

(1) Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je davanje na korištenje slijedećeg poslovnog prostora:

Oznaka prostora

Površina

Namjena

Etaža

Opremljenost prostora

II/02

17,18 m2

Uredski prostor

Potkrovlje

Uredski namještaj za 2 radna mjesta

(2) Kriteriji

Kandidat za prijem u prostor Poduzetničkog inkubatora treba zadovoljiti sljedeće uvjete:

- Imati status poduzetnika početnika ili poduzetnika inovatora

- Imati sjedište/prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije

- Biti registriran za obavljanje jedne ili više djelatnosti iz sljedećih područja:

- energetska učinkovitost

- ICT-a

- multimedija, digitalna grafika, arhitektura i građevinarstvo, elektrotehnika ili elektroničko poslovanje

- savjetodavne usluge

- ostale uslužne djelatnosti vezane uz proizvodnju

- Imati podmirene obveze prema državi

- Imati podmirene obveze prema zaposlenicima

- Ispunjavati propise o potporama male vrijednosti

Poduzetnik početnik je poduzetnik koji je u vrijeme podnošenja Zahtjeva upisan u odgovarajući registar (obrtni, sudski registar i dr.) najviše do 3 godine.

Poduzetnikom početnikom smatraju se i osobe koje nisu registrirale djelatnost, ali namjeravaju obaviti registraciju u roku od 1 mjesec od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora.

Inovator je pojedinac ili poslovni subjekt koji ima razvijen proizvod/uslugu/tehnologiju za koju je ishodio zaštitu industrijskog vlasništva (žig, patent, dizajn) u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu ili nije ishodio zaštitu industrijskog vlasništva, ali je za inovativni proizvod/uslugu/tehnologiju nagrađen na izložbama i sajmovima inovacija.

Iznimno, poduzetnici koji žele u prostorima Poduzetničkog inkubatora razvijati projekt iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, elektrotehnike, elektroničkog poslovanja, uključujući znanstvene institucije, studente i inovatore, a koji ne ispunjavaju uvjete iz ove točke, mogu biti primljeni u poduzetnički inkubator u slučaju da nisu popunjeni svi poslovni prostori, a sve temeljem odluke Povjerenstva.

(3) Na javni poziv ne mogu se javiti poduzetnici:

a. Koji obavljaju sljedeće djelatnosti: trgovinsku i/ili ugostiteljsku djelatnost, kladionice i kockarnice te koji obavljaju djelatnost koja narušava ugled Poduzetničkog inkubatora i ne posluju u skladu s praksom „dobrog poduzetnika“

b. Poduzetnici u teškoćama

c. Prijavitelji nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

d. Podnositelji koji imaju blokiran poslovni račun

e. Podnositelji kojima je izrečena pravomoćna presuda za jedno ili više kaznenih djela; udruživanja za počinjenje kaznenih djela, primanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca

(4) Rok korištenja

Opremljeni poslovni prostor iz točke I. ovog poziva dodjeljuju se na vrijeme od 3 godine.

(5) Vrijednost potpore

Davatelj potpore je Krapinsko-zagorska županija. U Proračunu Županije za 2019. godinu iz aktivnosti Unapređenje konkurentnosti, Start-up-tvrtke-potpore osigurano je ukupno 35.000.00 kn za dodjelu bespovratne potpore temeljem ovog Programa. Ukupan iznos sredstava za provedbu Programa bespovratne potpore može se odobriti i u većem iznosu od prethodno navedenog ukoliko se za predmetno u tijeku godine unutar Proračuna osigura više sredstava.

U cijenu zakupa prostora uključeno je i korištenje čajne kuhinje i sale za sastanke te usluga: pristup internetu, briga o sigurnosti prostora, parkiranje za zaposlenike, poslovne partnere i posjetitelje tijekom radnog vremena poduzetničkog inkubatora.

(6) Intenzitet potpore

Intenzitet potpore koji se može dodijeliti korisniku je 29.478,96 kuna u 3 godine poslovanja.

(7) Iznos potpore

Iznos potpore koji se mjesečno može dodijeliti korisniku je 818,86 kuna.

U ukupan iznos potpore ulaze troškovi potrošnje sljedećih energenata: struje, vode i grijanja.

Također u iznos potpore ulazi iznos zakupnine za određeni poslovni prostor.

Bespovratna potpora temeljem ovog javnog poziva dodjeljuje se sukladno Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti te su podnositelji zahtjeva dužni uz zahtjev priložiti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti. Shodno tome, maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti koje poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, ne smije prelaziti 200.000 EUR.

Konačan iznos dodijeljene potpore te ostala prava i obveze definirati će se Ugovorom o dodjeli bespovratne potpore. Svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna potpora tijekom tekuće godine.

(8) Dokumentacija

Poduzetnik zainteresiran za zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora koji ispunjava uvjete iz članka 2. dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Pisani zahtjev za subvenciju zakupa poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru (Obrazac ZSNR/2019 za neregistrirane tvrtke; Obrazac ZSR/2019 za registrirane tvrtke)

- Dokaz o registraciji (Izvod iz odgovarajućeg registra)

- Poslovni plan ili elaborat razvojnog programa (Obrazac RE/2019 minimalni preporučeni sadržaj razvojnog elaborata; ukoliko je poduzetnik već izradio poslovni plan/elaborat razvojnog programa za neku drugu namjenu kao npr. za banku radi dobivanja kredita, može isti priložiti)

- Izjavu da će u roku od mjesec dana od dana primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora registrirati djelatnost u odgovarajućem registru (Obrazac INR/2019)

- Izjavu da će u roku od dva mjeseca od dana primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora, početi obavljati djelatnost u prostoru Poduzetničkog inkubatora (Obrazac PPI/2019 za poduzetnike koji već posluju i imaju registriranu djelatnost)

- Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac POT/2019 za poduzetnike koji već posluju i imaju registriranu djelatnost)

- Skupna izjava (Obrazac SI/2019 za poduzetnike koji već posluju i imaju registriranu djelatnost)

- BON 2 / SOL 2 (ne trebaju dostaviti poduzetnici početnici koji još nisu registrirali djelatnost)

- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana (ne trebaju dostaviti poduzetnici početnici koji još nisu registrirali djelatnost)

(9) Obrasci za prijavu

Propisani obrasci za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru objavljeni su na mrežnoj stranici http://www.kzz.hr/poziv-inkubator-bracak-2019

Rok

Javni poziv otvoren je do popunjenja poslovnog prostora oznake II/02.

(10) Adresa za dostavu

Pisane zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom iz točke 8. ovog javnog poziva potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„ZA NATJEČAJ- ZA POSLOVNI PROSTOR“

na adresu:

Krapinsko-zagorska županija

Magistratska 1, 49000 Krapina

(11) Ocjena zahtjeva za odobravanje potpore te prihvatljivost troškova

Pristigli zahtjevi za odobravanje potpore procjenjivati će se od strane Povjerenstva redom pristizanja:

1) Administrativna provjera dostavljene dokumentacije

2) Ocjena zahtjeva i provjera prihvatljivosti prijavitelja

Administrativna provjera provoditi će se pomoću obrazaca za administrativnu provjeru i temeljiti će se na dostavljenoj propisanoj dokumentaciji, a svaka prijava će morati zadovoljiti sve propisane uvjete ili će u suprotnom biti odbačena.

OBRAZAC ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU PROJEKTA

 

Dokument

Kategorija korisnika

DA

NE

1.

Priložen Zahtjev - Obrazac ZSNR/2019

Trgovačka društva/obrt/zadruga koja će se registrirati nakon ulaska u prostorije Inkubatora

 

 

 

Ovjeren potpisom odgovorne osobe za zastupanje

Trgovačka društva/obrt/zadruga koja će se registrirati nakon ulaska u prostorije Inkubatora

 

 

 

Ovjeren pečatom

Trgovačka društva/obrt/zadruga

koja će se registrirati nakon ulaska u prostorije Inkubatora

 

 

 

U potpunosti ispunjen traženim podacima

Trgovačka društva/obrt/zadruga

koja će se registrirati nakon ulaska u prostorije Inkubatora

 

 

2.

Priložen Zahtjev - Obrazac ZSRT/2019

Trgovačka društva/obrt/zadruga

koja će preseliti poslovanje u prostorije inkubatora

 

 

 

Ovjeren potpisom odgovorne osobe za zastupanje

Trgovačka društva/obrt/zadruga

koja će preseliti poslovanje u prostorije inkubatora

 

 

 

Ovjeren pečatom

Trgovačka društva/obrt/zadruga

koja će preseliti poslovanje u prostorije inkubatora

 

 

 

U potpunosti ispunjen traženim podacima

Trgovačka društva/obrt/zadruga

koja će preseliti poslovanje u prostorije inkubatora

 

 

2.

Priložena je Izjava o korištenim potporama male vrijednosti - Obrazac POT/2019

svi

 

 

 

Ovjerena potpisom odgovorne osobe za zastupanje

svi

 

 

 

Ovjerena pečatom

svi

 

 

 

Iznos ostvarenih potpora male vrijednosti ne prelazi 200.000 EUR u  tekućoj i prethodne dvije fiskalne godine

svi

 

 

3.

Priložen je obrazac Skupne izjave – Obrazac SI/2019

svi

 

 

 

Ovjeren potpisom odgovorne osobe za zastupanje

svi

 

 

 

Ovjeren pečatom

svi

 

 

4.

Poslovni plan ili elaborat razvojnog programa sa minimalnim sadržajem određenim Obrascem RE/2019

 

svi

 

 

5.

Izjava da će u roku od mjesec dana od dana primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora, registrirati djelatnost u prostoru Poduzetničkog inkubatora (Obrazac INR/2019)

Trgovačka društva/obrt/zadruga

 koja će se registrirati nakon ulaska u prostorije Inkubatora

 

 

6.

Izjavu da će u roku od dva mjeseca od dana primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora, početi obavljati djelatnost u prostoru Poduzetničkog inkubatora (Obrazac PPI/2019)

Trgovačka društva/obrt/zadruga

koja će se registrirati nakon ulaska u prostorije Inkubatora

 

 

7.

BON 2 / SOL 2

Trgovačka društva/obrt/zadruga

koja će preseliti poslovanje u prostorije inkubatora- ne vrijedi za poduzetnike početnike koji još nisu registrirali djelatnost

 

 

8.

Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga

Trgovačka društva/obrt/zadruga

koja će preseliti poslovanje u prostorije inkubatora – ne vrijedi za poduzetnike početnike koji još nisu registrirali djelatnost

 

 

 

Provjera prihvatljivosti prijavitelja i ocjena zahtjeva

Provjera prihvatljivosti prijavitelja predstavlja usporedbu podataka iz dostavljenog zahtjeva s postavljenim uvjetima natječaja.

 

Dokument

DA

NE

1.

Prijavitelj ima status poduzetnika početnika

 

 

2.

Prijavitelj ima status poduzetnika inovatora

 

 

3.

Prijavitelj ima sjedište na području Krapinsko-zagorske županije

 

 

4.

Prijavitelj je registriran za obavljanje jedne od sljedećih djelatnosti:

 

 

 

Djelatnosti iz područja energetske učinkovitosti

 

 

 

Djelatnosti iz područja ICT-a

 

 

 

Djelatnost multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstva, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja

 

 

 

Djelatnosti pružanja savjetodavnih usluga

 

 

 

Ostale uslužne djelatnosti vezane uz proizvodnju

 

 

5.

Prijavitelj će biti registriran za obavljanje jedne od sljedećih djelatnosti:

 

 

 

Djelatnosti iz područja energetske učinkovitosti

 

 

 

Djelatnosti iz područja ICT-a

 

 

 

Djelatnost multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstva, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja

 

 

 

Djelatnosti pružanja savjetodavnih usluga

 

 

 

Ostale uslužne djelatnosti vezane uz proizvodnju

 

 

 

Ocjena zahtjeva vršiti će se pregledom poslovnog plana ili elaborata razvojnog programa kojim će se utvrditi da li planirani poduzetnički poduhvat odgovara postavljenim kriterijima u točki 2 ovog Javnog poziva.

Ukoliko se za zakup prostora putem Javnog poziva prijavi više osoba prioritet imaju poduzetnici prema slijedećim kriterijima:

- koji će korištenjem prostora zaposliti veći broj radnika,

- žene poduzetnice početnici,

- poduzetnici početnici koji još nisu registrirali djelatnost, ali namjeravaju obaviti registraciju u roku od 1 mjesec dana od dana donošenja Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora.

(12) Obveze korisnika

Podnositelju prijave čiji projektni prijedlog prijeđe oba koraka postupka odobravanja izdati će se Odluka o odobrenju korištenja poslovnog prostora te će se podnositelju ponuditi potpis Ugovora o dodjeli bespovratne potpore. Korisnik kojem je odobrena potpora dužan je prije/ili prilikom potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratne potpore dostaviti bjanko zadužnicu koja glasi na prvi veći iznos od iznosa dodijeljene potpore.

(13) Obrada pristiglih zahtjeva

Po primitku zahtjeva, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu obavlja administrativnu provjeru dokumentacije te istu dostavlja Povjerenstvu imenovanom od strane Župana, a koje vrednuje pristigle prijave i predlaže iznos potpore. Odluku o odobrenju korištenja poslovnog prostora donosi Župan Krapinsko- zagorske županije.

S korisnicima potpore sukladno Odluci o odobrenju korištenja poslovnog prostora sklapa se Ugovor o dodjeli bespovratne potpore kojim će se regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana.

(14) Dodatne informacije

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom te dokumentacija za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti svakog radnoga dana na mail: poduzetnicki.inkubator@kzz.hr

ŽUPAN

Željko Kolar

Prilozi:

  Tekst javnog poziva
  I. izmjena Programa potpore
  Prijavni obrazac PO/2019
  Zahtjev ZSNR/2019
  Zahtjev ZSRT/2019
  Obrazac izjave PPI/2019
  Obrazac izjave SI/2019
  Obrazac izjave INR/2019
  Izjava o korištenim potporama
  Razvojni elaborat
  Program potpore

Zadnja promjena: 25.4.2019 | Prikazano 1382 puta
  Dodajte podsjetnik u Vaš kalendar
  • Ukoliko koristite email klijent (npr.MS Outlook, Thunderbird, email klijent na mobilnim uređajima i tabletima) ili zasebnu kalendar aplikaciju, kliknite OVDJE
    Upute: Kliknite na link i odaberite Otvori / Open.
  • Ukoliko vašem kalendaru pristupate putem internet preglednika (npr. Gmail), unesite vašu email adresu i kliknite Pošalji podsjetnik
    Vaša email adresa:
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna skrb,
udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Ostalo
rujan 2019
poutsrčepesune
2627282930311
2345678
9
10
Javni poziv studentima i studenticama medicine s područja KZŽ (sastanak 10.9.2019.)
1112131415
16
16. sjednica Županijske skupštine
171819
20
JUBILARNO, 10. IZDANJE MANIFESTACIJE "100% ZAGORSKO" U ZAGREBU
2122
23242526
27
8. Znanstveni piknik
2829
30123456
Gradovi / općine
Županijske institucije - zadnje objave
visitzagorje.hr EU projekti Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova Cesi - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Video studio IN, Krapina, Doliće, Vladimir Ovčarić Air Mill, Best, Mobile Game, iOS, Android, Addictive, One tap, recommended