Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. ožujka 2014.

Članak 178. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 33/12) definira obveze županija oko socijalnog planiranja. Prema stavcima 4. i 5. navedenog članka, socijalni plan za područje županije i jedinica lokalne samouprave donosi Županijska skupština, a na prijedlog županijskog Savjeta za socijalnu skrb. Akcijski plan socijalnih usluga izrađeni je u sklopu projekta Ministarstva socijalne politike i mladih “Podrška sustavu socijalne skrbi u daljnjem procesu deinstitucionalizacije socijalnih usluga”, kroz suradnju svih ključnih dionika u području socijalne skrbi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Županijska skupština Akcijski je plan usvojila na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. god.