Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. listopada 2021.

Upisnik dobavljača božićnih drvaca

Proizvodnjom, stavljanjem na tržište, premještanjem, uvozom i izvozom božićnih drvaca mogu se baviti pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik dobavljača božićnih drvaca sukladno Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine, br. 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19) i Pravilniku o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (Narodne novine, br. 17/20). Božićnim drvcem smatra se stabalce četinjače, s korijenom ili bez korijena, koje nije za upotrebu u šumarstvu i stavlja se na tržište u vremenskom razdoblju od 1. studenoga do 7. siječnja, a dobavljači se upisuju u Upisnik tijekom cijele godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_11_140_2643.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_17_420.html

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije uspostavlja i vodi Upisnik dobavljača božićnih drvaca u koji upisuje:

 • pravne ili fizičke osobe s prebivalištem/sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije neovisno o mjestu obavljanja proizvodnje,
 • pravne ili fizičke osobe s prebivalištem/sjedištem na teritoriju EU koje obavljaju proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije.

Upis u upisnik i prijava promjena

O upisu dobavljača u Upisnik, promjeni upisnih podataka i brisanju dobavljača iz Upisnika nadležno tijelo donosi rješenje, osim za promjene katastarske općine, broja katastarske čestice, površine katastarske čestice, vrste božićnih drvaca i ugovora o zakupu/koncesiji gdje nadležno tijelo donosi obavijest o izvršenoj promjeni. Dobavljaču se pri upisu dodjeljuje upisni broj.

Upisani dobavljači su dužni, u roku od 60 dana od nastanka, prijaviti sljedeće promjene:

 • naziva/imena i prezimena,
 • organizacijskog oblika,
 • sjedišta/prebivališta,
 • katastarske općine, broja katastarske čestice, površine katastarske čestice, vrste božićnih drvaca,
 • ugovora o zakupu/koncesiji,
 • djelatnosti (prestanak).

Zahtjev za upis ili promjenu podnosi se na propisanom obrascu BD-1 (obrazac se nalazi u prilozima ispod teksta), te je uz njega potrebno priložiti dokumentaciju propisanu Prilogom 7 Pravilnika o Upisniku.

Brisanje dobavljača iz upisnika

Nadležno tijelo će brisati dobavljača iz Upisnika:

 • na zahtjev dobavljača,
 • na prijedlog nadležne inspekcije,
 • ako ne prijavljuje promjene te ne dostavlja propisane podatke,
 • ako je prestao obavljati djelatnost dobavljača,
 • ako ne dostavlja podatke o proizvodnji, prodaji, premještanju, uvozu i izvozu božićnih drvaca iz protekle godine.

Evidencija o stanju božićnih drvaca 

Dobavljači su dužni podatke o proizvodnji, prodaji, premještanju, uvozu i izvozu božićnih drvaca iz protekle godine dostaviti nadležnom tijelu do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu na propisanim obrascima BD-2/I i BD-2/II (obrasaci se nalaze u prilozima ispod teksta).

Potvrda o upisu u upisnik dobavljača božićnih drvaca

Prije izdavanja teretnog lista (popratnice), dobavljač je dužan Ministarstvu dostaviti potvrdu o upisu u Upisnik koju izdaje nadležno tijelo.

Potvrda o upisu mora sadržavati: upisni broj, naziv / ime i prezime dobavljača, katastarsku općinu i katastarsku česticu s nazivom vrste božićnih drvaca po čestici i brojem božićnih drvaca namijenjenih za prodaju. Zahtjev za izdavanje potvrde možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

Nadležno tijelo i adresa:

Zahtjevi za izdavanje potvrda o upisu u Upisnik, upis ili brisanje iz Upisnika, prijavu promjena te podaci za evidenciju o stanju božićnih drvaca podnose se:

 • Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina ili na email: okolis@kzz.hr

Telefonski brojevi na kojima se mogu dobiti informacije o Upisniku dobavljača božićnih drvaca su:

 • 049/329-063 i 049/329-098