Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. svibnja 2020.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 351-01/20-01/18
URBROJ: 2140/01-02-20-17
Krapina, 25. svibnja 2020.

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), Župan Krapinsko-zagorske županije dana  25. svibnja 2020. godine d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu.

2. Izvješće iz točke 1. Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.

3. Izvješće iz točke 1. Zaključka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ i na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar