Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. ožujka 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Zajedničko procjeniteljsko povjerenstvo

Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine

KLASA: 940-01/19-01/02

URBROJ: 2140/01-08/1-19-2

Krapina, 27. ožujka 2019.

Na temelju članka 12. stavka 1. alineje 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (“Narodne novine”, broj 78/15) i točke V. stavka 1. Odluke o osnivanju i imenovanju Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/16, 28/17, 38/18 i 8/19 – pročišćeni tekst), Zajedničko procjeniteljsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine na 3. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2019. godine donosi

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Izvješće o tržištu nekretnina na području

Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu KLASA: 940-01/19-01/02, URBROJ: 2140/01-08/1-19-1 od 05. ožujka 2019. godine.

II.

Izvješće iz točke 1. ove Odluke nalazi se u privitku i čini njezin sastavni dio.

III.

Izvješće će se objaviti na web stranici Krapinsko-zagorske županije i dostaviti Visokom procjeniteljskome povjerenstvu.

PREDSJEDNICA

Dubravka Sinković