Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. ožujka 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
Zajedničko procjeniteljsko povjerenstvo
Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine            

KLASA: 364-01/24-01/25
URBROJ: 2140-05/01-24-2
Krapina, 29. ožujka 2024.

Na temelju članka 12. stavka 1. alineje 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (“Narodne novine”, broj 78/15) i točke V. stavka 1. Odluke o osnivanju i imenovanju Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/16, 28/17, 38/18 i 8/19 – pročišćeni tekst), Zajedničko procjeniteljsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine na 31. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2024. godine donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Izvješće o tržištu nekretnina za 2023. godinu za područje
 Krapinsko-zagorske županije

I. Daje se suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina za 2023. godinu za područje  Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 364-01/24-01/27, URBROJ: 2140-05/01-24-1 od 29. ožujka 2024. godine.

II. Izvješće iz točke 1. ove Odluke nalazi se u privitku i čini njezin sastavni dio.

III. Izvješće će se objaviti na web stranici Krapinsko-zagorske županije i dostaviti Visokom procjeniteljskome povjerenstvu.

P R E D S J E D N I C A   
Silvija Profeta Fabijančić dipl.iur.