Zagorje
Bajka na dlanu

Pravilnik o korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda PK

Datum objave: 5. srpnja 2022.

KLASA: 400-01/22-01/17

URBROJ: 2140-07-22-4

Krapina, 29. lipnja 2022.

Na temelju članka 56. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) te članka 32. i članka 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni Glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21 i 15/21. – pročišćeni tekst), Župan Krapinsko-zagorske županije, d o n o s i

PRAVILNIK

o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Krapinsko- zagorske županije

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se ureduje način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici), koji su uvršteni u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Članak 2.

Proračunski korisnici mogu ostvarivati donacije od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekta izvan općeg proračuna za koje nije utvrđena njihova namjena.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika su prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavijanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima.

Odlukom o izvršavanju proračuna može se odrediti izuzeće od obveze uplate navedenih prihoda u proračun.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na prihode koji se ostvaruju iz nadležnog proračuna ili drugih izvora.

Članak 3.

Nenamjenske donacije dane proračunskim korisnicima mogu se koristiti za materijalne i financijske rashode te nabavu opreme.

Članak 4.

Vlastitim prihodima proračunski korisnici podmiruju, prvenstveno, rashode koji nastaju obavljanjem poslova na temelju kojih su vlastiti prihodi ostvareni.

Ako su prihodi uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano, mogu se preuzeti i plaćati obveze do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Proračunski korisnici koji su u bilanci na dan 31.12. prethodne godine iskazali manjak prihoda (iz izvora: vlastiti prihodi) obvezni su vlastite prihode ostvarene u iznosu većem od iznosa potrebnog za pokriće rashoda iz stavka 1. ovog članka, rasporediti za pokriće iskazanog manjka.

Ako proračunski korisnici ostvare vlastite prihode u iznosu većem od iznosa potrebnog za podmirivanje rashoda iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka, obvezni su ih koristiti za materijalne i financijske rashode, vlastito učešće u EU projektima te unaprjeđenje djelatnosti (nabavu nefinancijske imovine).

Proračunski korisnici koji ostvaruju značajne vlastite prihode, nakon podmirenja rashoda iz stavka 1., 2., i 3. ovog članka, preostali iznos vlastitih prihoda mogu koristiti za sufinanciranje bruto plaća.

Iznimno, vlastiti prihodi mogu se koristiti i u druge svrhe, ali uz prethodnu suglasnost osnivača.

Članak 5.

Vlastiti prihodi koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u slijedeću proračunsku godinu, a ostvareni višak prihoda koristi se sukladno zakonu i općim aktima proračunskog korisnika, te ovom Pravilniku.

Članak 6.

Praćenje ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda sukladno posebnim propisima, ovome Pravilniku i drugim aktima osnivača, provode nadležna upravna tijela osnivača kontinuirano tijekom godine.

Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju vlastitih prihoda tromjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela kroz sustav lokalne riznice. Uz tromjesečno izvještavanje, nadležno upravno tijelo može zatražiti izvještavanje i u drugim rokovima, a po potrebi i dodatna izvješća vezana uz vlastite prihode.

Članak 7.

Upravljačko tijelo proračunskog korisnika obvezno je donijeti odnosno uskladiti svoj opći akt kojim se uređuje način ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda sukladno posebnim propisima i ovom Pravilniku, a najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku” Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N 

Željko Kolar