Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. prosinca 2023.

Temeljem članka 34. stavka 1. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine”, broj 111/2018, 41/2020 i 83/2023 i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) župan donosi

PRAVILNIK O PLAĆANJU GOTOVINSKIH RAČUNA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o plaćanju gotovinskih računa (dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđuje se postupak plaćanja gotovinskih računa na teret Proračuna Krapinsko-zagorske županije putem blagajne.

Članak 2.

Nastanak obveze koja tereti Proračun Krapinsko-zagorske županije mora se temeljiti na ugovoru, narudžbenici, a iznimno na gotovinskom računu.

Ukoliko se nastanak obveze temelji na gotovinskom računu, ista obveza će biti podmirena iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije do iznosa od 66,36 eura (šezdeset šest eura i trideset šest centi) po jednom gotovinskom računu.

Članak 3.

Gotovinski račun iz točke II. stavka 2. prije dostavljanja na plaćanje u upravni odjel nadležan za financije mora biti ovjeren čitkim potpisom službenika ili namještenika kojem je račun izdan i pročelnika upravnog odjela u kojem je službenik ili namještenik kojem je izdan račun raspoređen. Račun mora biti izdan na ime Krapinsko-zagorske županije te mora biti R1.

Ukoliko gotovinski račun ne bude ovjeren na propisan način isti se neće smatrati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom niti će se iznos gotovinskog računa isplatiti službeniku ili namješteniku kojem je račun izdan i koji ga je podmirio.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o plaćanju gotovinskih računa, KLASA: 470-04/12-01/02, URBROJ: 2140/01-04/1-12-1 od datuma 10. srpnja 2012. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Ž U P A N 
Željko Kolar