Zagorje
Bajka na dlanu

Program energetske učinkovitosti od 2014. do 2016. g. te Plan za 2014. g.

Datum objave: 26. ožujka 2014.

Program i plan možete preuzeti ispod teksta.


Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13) (dalje u tekstu: Zakon) uređuje područje učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji, donošenje programa i planova za poboljšanje energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, mjere energetske učinkovitosti, a posebno djelatnost energetskih usluga, energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada, obveze javnog sektora, energetskog subjekta i velikog potrošača te prava potrošača u primjeni mjera energetske učinkovitosti.

Osnovna svrha ovog Zakona je ostvarivanje ciljeva energetski održivog razvitka Republike Hrvatske:

  • smanjenja negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora;
  • poboljšanja sigurnosti opskrbe energijom;
  • zadovoljavanje potreba potrošača energije;
  • ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području smanjenja emisija stakleničkih plinova poticanjem primjene mjera energetske učinkovitosti u sektorima neposredne potrošnje energije.

Sukladno odredbama članka 10. Zakona svaka županija u Republici Hrvatskoj obvezna je izraditi Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije županije (dalje u tekstu: Plan EnU). Plan EnU predstavlja planski dokument za vrijeme od jedne godine kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije. Također je u Zakonu propisan i način donošenja Plana EnU, na način da isti predlaže izvršno tijelo, a donosi ga predstavničko tijelo županije. Usklađenost Plana EnU s relevantnim strateškim dokumentima je ključan preduvjet njegove uspješne realizacije.

U tom smislu, ovaj dokument u potpunosti je u skladu sa postojećim nacionalnim dokumentima iz područja energetike:

  • Nacionalni program energetske učinkovitosti 2008. -2016., usvojen u travnju 2010. godine (dalje u tekstu: NPEnU);
  • Prvi Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti 2008. -2010., usvojen u travnju 2010. godine (dalje u tekstu: 1. NAPEnU);
  • Drugi Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti 2011. -2013., usvojen u veljači 2013. godine (dalje u tekstu: 2. NAPEnU).

Obzirom da je po svom karakteru Plan EnU prije svega provedbeni dokument, razmatrane mjere za povećanje energetske učinkovitosti u potpunosti su usklađene sa proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu, „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 31/13 (KLASA: 400- 01/13-02/62, URBROJ: 2140/01-01-13-5 od 16. prosinca 2013. godine).

Mjere energetske učinkovitosti su preduvjet energetski održivog razvoja, a na regionalnoj i lokalnoj samoupravi je da putem djelovanja na vlastitom području potakne njihovo aktivno korištenje. U tom smislu, Krapinsko-zagorska županija je već i do sada prepoznala učinkovito korištenje energije i obnovljive izvore energije kao nerazdvojnu cjelinu koja može i treba značajno doprinijeti održivom razvoju. Imajući u vidu razmjere i kompleksnost mogućih mjera u cilju uspješne implementacije, neophodno je zajedničko djelovanje javnog, poduzetničkog i financijskog sektora.

Cilj Krapinsko-zagorske županije je u budućem razdoblju putem djelovanja na vlastitom području nastaviti aktivnu provedbu mjera energetske učinkovitosti i projekata obnovljivih izvora energije te na taj način, u suradnji sa svim jedinicama lokalne samouprave, preuzeti ključnu ulogu u energetski održivom razvoju našega društva.