Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. srpnja 2016.

Krapinsko–zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (″Narodne novine″, broj 80/2013), postupajući sukladno zahtjevu za provedbu ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu kojeg je podnijela Općina Radoboj, Radoboj 8, Radoboj izdala je rješenje da planirani zahvat rekonstrukcije lovačkog doma na k.č. 2103/6, k.o. Radoboj nema značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.