Zagorje
Bajka na dlanu

Statut Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 2. siječnja 2010.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.