Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. studenoga 2020.

Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, postupajući po prijedlogu Zagorskog vodovoda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Zabok, K.Š. Gjalskog 1, u postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnine označene kao k.č.br. 899/1 k.o Konjščina, radi gradnje spojnog kanala fekalne kanalizacije od novog kanala D-24 do novog kolektora K1 uz prugu, temeljem odredbi članka 34. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09), donosi

Z A K L J U Č A K

Osobama nepoznatog prebivališta/boravišta: Terezi Bedeković, Galovec, Rudolfu Bedekoviću, Zagreb, Zvjezdani Bedeković, Zagreb, Dragici Bedeković, Galovec sada: Kustošija, Dragici Petrović, Kraljevica, Carovo C. te nepoznatim osobama Terezi Bedeković, Zagreb, Vlaška 82/II i Ankici Bedeković – Sorić, Zagreb, Vrbani, Siječanjska 13 (svi upisani suvlasnici predmetne nekretnine) imenuje se privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Josipa Petrovića iz Zlatara, Kaštelska 4, radi zaštite njegovih prava i interesa.