Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. travnja 2022.

R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

KLASA: UP/I-943-04/20-01/143

URBROJ: 2140-14-02-02-22-7

Donja Stubica, 27. travnja 2022.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09) u predmetu Hrvatske vode – potpuno izvlaštenja nekretnina u k.o. Mokrice, radi regulacije i uređenja vodotoka „Jarek“ d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Upisanim suvlasnicama nekretnine označene sa k.č.br. 1055/2 k.o. Morkice i to: Marku Stakoru, Lojzeku Štakoru, Mariji Štakor, Lovri Strugaru, Margareti Strugar, Kati Čičko, Bari Čičko, Marici Strugar, Petru Strugaru, Ljubici Čižmek, Ladislavu Štakoru, Jokobu Štakoru Novoselcu, Marku Štakoru Novoselcu, Vidu Gredičaku, Andriji Štakoru, Stjepanu Štakoru, Ljudevitu Štakoru, Tomi Gospočiću, Rozi Gospočić, Ljubi Čižmek, Slavku Štakoru, Ljubici Gospočić, Anici Gospočić, Stjepanu Gospočiću, Branki Gospočić i Alojzu Kuhti, odnosno njihovim nasljednicima, a čije stvarno prebivalište odnosno boravište nije poznato, imenuje se privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Josipa Petrovića iz Zlatara, Kaštelska 4.

2. Privremeni zastupnik zastupat će osobe iz točke 1. izreke ovog rješenja u postupku potpunog izvlaštenja nekretnine označene sa k.č.br. 1055/2 k.o. Mokrice, površine 11 m2 po zahtjevu Hrvatskih voda, Zagreb, a sve radi regulacije i uređenja vodotoka „Jarek“.

3. Poziva se privremeni zastupnik prihvatiti povjerene mu dužnosti te ih u svemu savjesno i po zakonu obavljati.

4. Ovlast privremenog zastupnika prestaje kad se stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje pojavi u postupku.

5. Privremeni zastupnik ima pravo na nagradu i naknadu troškova ukoliko u roku od 30 dana od dana poduzimanja tražene radnje podnese zahtjev sa priloženim troškovnikom ovom Upravnom odjelu. Troškove zastupanja privremenog zastupnika snosi korisnik izvlaštenja Hrvatske vode, Zagreb.

O b r a z l o ž e n j e

Kod ovog Upravnog odjela, po zahtjevu Hrvatskih voda, Zagreb, pokrenut je postupak potpunog izvlaštenja nekretnine označene sa k.č.br. 1055/2 k.o. Mokrice, površine 11 m2, a sve radi regulacije i uređenja vodotoka „Jarek“.

Navedeni prijedlog zaprimljen je u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji i vodio se pod oznakom KLASA:UP/I-943-04/19-01/129. Međutim od 01. siječnja 2020. godine predmet je, uslijed povjeravanja poslova državne uprave županijama, preuzela Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove te se dalje vodi pod oznakom KLASA: UP/I-943-04/20-01/143.

Nadalje, predmetna k.č.br. 1055/2 k.o. Mokrice upisana je u z.k.ul. 45 kao suvlasništvo 38 suvlasnika.

Obzirom na velik broj upisanih suvlasnika ovaj Upravni odjel izvršio je uvid u dostupne službene evidencije kako bi pokušao utvrditi prebivalište ili boravište upsianih suvlasnika. Za upisane suvlasnike navedene u točci 1. ovog zaključka nije bilo moguće utvrditi jesu li isti živi i koja je danas njihovo prebivalište, odnosno boravište.

Sukladno odredbi čl. 12. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ br. 74/14, 69/17 i 98/19) postupci izvlaštenja su poslovi od interesa za Republiku Hrvatsku, a postupci izvlaštenja su hitni postupci.

Nadalje, člankom 34. Zakona o općem upravnom postupku propisano je postavljenje privremenog zastupnika stranci koja nema zakonskog zastupnika, stranci čije prebivalište, boravište ili sjedište nije poznato, zatim stranci čiji su identitet i adresa poznati ali se ne nalazi na području RH, a nema osobu ovlaštenu za zastupanje, te nepoznatoj osobi.

Sukladno naprijed navedenom, a u skladu s čl. 34. Zakona o općem upravnom donesena je odluka o postavljanju privremenog zastupnika osobama nepoznatog prebivalište, odnosno nepoznatim osobama.

Odredbom članka 162. Zakona o općem upravnom postupku propisan je način i uvjeti ostvarivanja prava na nagradu i naknadu troškova osobama koje sudjeluju u postupku, a odredbom članka 38. stavak 1. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade propisano je da troškove postupka izvlaštenja snosi korisnik izvlaštenja.

Voditeljica odsjeka za

imovinsko-pravne poslove

Snježana Mezdić, dipl. iur.