Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. studenoga 2020.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Krapinsko-zagorske županije, temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09)  u predmetu potpunog izvlaštenja dijela  nekretnine označene sa zk.č.br. 1514 k.o. Pešćeno (katastarske oznake k.č.br. 1514/2 k.o. Pešćeno) pod novom oznakom k.č.br. 1514/4 k.o.  Pešćeno, a radi regulacije rijeke Krapine od km 51+050 do km 54+115, a na prijedlog Hrvatskih voda,  Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, donosi

Z A K L J U Č A K

Osobama nepoznatog prebivališta Josipu Pavliću, Vidikovac 14, Marija Magdalena, Pušča, Dragutinu Pavliću, Konjščina, Jelovec 37 i Štefici Rožić, Francuska, 20. Av. Freres-Bureao, Appart 3, 33350, Castillion la Bataille  i nasljednicima iza pokojnog Valenta Pavlića iz Njemačke, Frankfurt A/M, Kleiss str 37 imenuje se privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Josipa Petrovića iz Zlatara, Kaštelska 4.