Zagorje
Bajka na dlanu

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2015. godinu

Ovaj Godišnji plan rada je dokument koji je Služba za unutarnju reviziju Krapinsko-zagorske županije u suradnji s rukovodstvom Krapinsko-zagorske županije izradila za 2015. godinu.

Godišnji plan rada se temelji na procjeni rizika sustava i procesa koji se odvijaju unutar Krapinsko-zagorske županije i njezinih upravnih odjela, a utvrđeni su primjenom metodologije iz Priručnika za unutarnje revizore verzija 4.0.

Planom se uređuje rad Službe za unutarnju reviziju Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, a temelji se na Strateškom planu rada za razdoblje 2015. – 2017. godina.

Godišnji plan rada Službe za unutarnju reviziju izrađen je u skladu s člankom 16. i 28. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru te sa Priručnikom za unutarnje revizore verzija 4.0.

ULOGA I SVRHA UNUTARNJE REVIZIJE

Unutarnja revizija je neovisna jedinica koja daje objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje rada Krapinsko – zagorske županije, a svrha joj je dodavanje vrijednosti i poboljšanje poslovanja Županije.

Rad unutarnje revizije temelji se na propisanoj metodologiji usklađenoj sa važećim zakonskim propisima, Povelji unutarnjih revizora i Kodeksu strukovne etike unutarnjih revizora.

Pomaže rukovodstvu Županije u ispunjavanju ciljeva uvođenjem sustavnog i discipliniranog pristupa procjenjivanju i unapređivanju djelotvornosti procesa vezanih uz upravljanje rizicima, kontrolu i gospodarenje.U tu svrhu daje analize, procjene, preporuke, savjete i informacije vezane uz pregledane aktivnosti.

U cilju izvršenja zakonskih obaveza i realizacije Programa rada za razdoblje 2015-2017 Služba za unutarnju reviziju županije definirala je sljedeće strateške ciljeve:

  • povećati odgovornost u potrošnji proračunskih sredstava osiguranjem i provođenjem unutarnje revizije;
  • povećati odgovornost upravljanja materijalnom i nematerijalnom imovinom (evidentiranje vlasništva, uređivanje imovinsko pravnih odnosa)
  • povećati povjerenje javnosti u rad Krapinsko – zagorske županije kroz adekvatnost kontrola i upravljanja rizicima;
  • postići transparentnost rada Službe za unutarnju reviziju kroz objavljivanje izvješća o izvršenoj reviziji i izgradnju odnosa sa Državnim uredom za reviziju i Središnjom harmonizacijskom jedinicom;
  • poboljšati kvalitetu i pouzdanost procesa Županije i osigurati nalaze i preporuke koje utječu na upravljanje Županijom;
  • osigurati zakonitost u radu Županije i identificirati odstupanja radi poduzimanja odgovarajućih aktivnosti
  • omogućiti uvjete i informacije za učinkovito upravljanje i kontrolu rada Županije kroz proces preispitivanja i provjera na temelju revizorskih izvješća.
  • organizirati i popuniti Službu za unutarnju reviziju sukladno zakonskim propisima.