Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. veljače 2018.

Predmet nabave su radovi na sanaciji odlagališta otpada “Medvedov jarek” na lokaciji Medvedov jarek, u granicama naselja Florijan, na zemljištu označenom kao č.k.br. 1564 (3258) k.o. Klanjec.